عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وقتی صحبت ازجهان اسلام به مثابه قلمروی جغرافیایی خاص به میان می آید، لاجرم وجود جهان دیگری به ذهن تداعی می کند که جهان غیراسلام خواهدبود. این تداعی واقعیت خارجی دارد و از این منظر دنیا به دوبخش تقسیم می شود، جهان اسلام یا دارالاسلام و جهان غیر اسلام یا دارالکفر و یا دارالحرب. در این نوشتارسعی می شود ملاک این تقسیم بندی ارائه شود. از سوی دیگر در نظامهای حقوقی موجود به منظور اعمال قوانین جزایی برای مرتکبین جرائم و ناقضین قوانینصلاحیت های متعددی از قبیل، صلاحیت واقعی ، صلاحیت سر ...

صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ، یکی از مباحث اساسی حقوق جزای بین‌الملل است . در مورد این مطلب که آیا کشورها، حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند مباحث مختلفی مطرح شده است . امروزه، اغلب حقوقدانان پذیرفته‌اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند. این موارد عبارتند از: وقتی که تبعه یک کشور، مرتکب یا قربانی جرم باشد که از آن به ترتیب تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجن ...

موضوع این رساله "بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل" است . محتوای این دو ماده شامل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری ایران است . لذا نگارنده سعی دارد که این اصل را در حقوق ایران بررسی کرده و سپس یک بررسی تطبیقی در این زمینه بدست دهد. از آنجا که دو ماده مذکور دارای سابقه طولانی بوده و نیز در جریان قانونگذاری‌های مختلف و در گذشت زمان، هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی دچار تغییراتی گردیده، لذا یک مطالعه تاریخی نیز در موضوع صور ...
نمایه ها:
ایران | 

این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می‌کنند، تنها مساله مهمی که در اجرای قوانین جزائی داخلی وجود دارد معلوم نمودن قلمرو حاکمیت کشور اس ...

قلمرو مکانی حقوق جزا به مبنای گسترده اعمال قواعد جزایی یک کشور اعم از داخل و خارج آن می‌باشد. بررسی صلاحیت محاکم جزایی ایران نسبت به جرایم ارتکابی توسط سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی همچنین نسبت به جرایم ارتکابی توسط خارجیان از کشور، تاثیر احکام جزایی صادره از محاکم بیگانه در ایران، تحلیل مبانی فکری مقنن ایرانی در خصوص صلاحیت محاکم ایرانی، مطالعه مبانی فقهی قضیه و تطبیق آن با قانونگذاری ایران مهمترین مسائلی است که مورد مطالعه قرار گرفته‌است . این تحقیق مبتنی بر مطالعات ...

حقوق کیفری بین المللی در معنای سنتی و محدود آن رشته ای از حقوق کیفری داخلی است که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضائی یک دولت نسبت به جرمهایی که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد و نحوه همکاری دولتها با یکدیگر در امور کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کیفری بین المللی جنبه های بین المللی حقوق کیفری داخلی بررسی می گردد . امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش ا ...

قاعده ی منع محاکمه ی مجدد یکی از قواعد موجود در حقوق جزای بین‌الملل است که در جهت حفظ حقوق متهم به وجود آمده است. این قاعده از مبانی مستحکمی برخوردار است و در قوانین اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. پیش از انقلاب این قاعده منطبق با قواعد حقوق جزای بین‌الملل پذیرفته شده بود اما پس از انقلاب تا پیش از تصویب ق.م.ا 1392 از قوانین جزایی ایران حذف شده بود. در ق.م.ا 1392 قاعده ی منع محاکمه ی مجدد بار دیگر به قانون جزای ایران راه یافت منتها در این قانون نیز به صورت محدود و صرفا د ...