عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 560

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با طرح این سؤال که چه زمینه ها و عواملی در رواج خرافات و باورهاي خرافی در جامعه عصر صفوي مؤثر بوده است آغاز می شود.اگر بخواهیم جامعه ایرانی را پیشاز آغاز حکومت صفویان بررسی نماییم باید گفتکه ایرانیان از دیر باز گرایشبه سوي خرافات داشته اند و در ادوار پیشاز صفویان زمانی نبوده استکه ایرانیان زندگی خود را بدون اعمال و افکار خرافی سپري نمایند .خرافه از ابتداي پیدایی معلول جهل انسان ها بوده است و در جامعه عصر صفوي نیز در میان مردم عوام که اکثراًکم سواد و بی سواد بود ...

صفویان موسس و موجد دولت ملی و وحدت و استقلال قومی ایران به شمار می‌روند و این وحدت و استقلال را بر اساس مذهب شیعه نهاده‌اند، اعلام مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور در اذهان مردم دو اثر مهم داشت: از یک طرف ایرانیان را با هم متحد می‌ساخت و از طرف دیگر آنان را از ملل همسایه خویش که سنی مذهب بودند دور می‌کرد و در پناه این اتحاد و این محیط عواملی که ملیت را تشکیل می‌دهند نضج می گرفت . پس از برپایی سلسله صفویه به وسیله شاه اسماعیل در سال 907ه ق/1501م و بیان موضوع رسمیت ...

ولایت شروان به‌دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و ثروت سرشار نهفته در آن‌که نتیجه‌ی شکوفایی و رونق تجارت و کشاورزی بود، همواره این انگیزه را در دولت‌های همسایه ایجاد می‌نمود که به آن‌جا تازش داشته باشند. حکومت شروان‌شاهان از جمله حکومت‌های محلی ایرانی بود که بر این منطقه حکومت می‌کردند. با ورود اسلام به قفقاز، این ولایت نیز تابعیت اسلام را پذیرفت و اعراب توانستند سلاله‌ی شروان‌شاهی یزیدیان را تأسیس کنند، که به مرور این اعراب در فرهنگ اصیل ایرانی هضم شدند و علاوه بر حکومت شروان‌شاه ...

ساختار حکومت صفویه ریشه در نظام قبیله‌ای داشت، در تشکیل و توسعه دولت صفوی اقوام و قبیله‌های مختلف ایفای نقش نمودند و پس از تاسیس دولت، توسط شاهان صفوی در مصدر امور و حکومت ایالات قرار گرفتند. ایالت کرمان در ابتدای حکومت صفویان، مورد هجوم و تاخت و تاز ازبکان قرار گرفت. شاه اسماعیل صفوی پس از شکست ازبکان و کشتن شیبک خان پادشاه ازبکان و نجات خراسان و کرمان، جهت جلوگیری از هجوم دوباره آنان به مرزهای شرقی کشور و ایجاد سدی استوار، دسته ای از ایل افشار را به سر کردگی بیرام بیگ افشار ...

شورش های گوناگون عصر صفویه خصوصا در زمان شاه عباس اول و شاه صفی و دیگر شاهان سلسله صفوی ، رشه در زمینه های تاریخی ، نگرش های مذهبی ، اوضاع سیاسی و تحولات اجتماعی ، اقتصادی دولت صفویه داشت . شورش های این دوره را می توان حرکت های دگراندیش سیاسی ، اجتماعی و مذهبی علیه دولت صفویه دانست که به قصد دستیابی به قدرت و میل به ثروت در یکی از نواحی مهم ایران عهد صفوی دست به شورش می زدند . نشانه ای مبنی بر اینکه این شورش ها درصدد نابودی دولت صفوی بوده باشند ، در دست نیست ، لیکن دستیازیدن ...

صفویه از مهمترین حکومت هایی بود کــه در سرزمیـــن ایران تشکیل شد. ایــن حکومت در پــایــان دوره‌ای از تهاجم‌ های مکرر، آشفتگی های سیاسی، عدم مرکزیت و ثبات و ناامنی در ایران ایجاد گردید. تحولات و رویدادها منجر به ایجاد دولت صفویه همانندی‌های بسیاری با شکل گیری های حکومت های پس و پیش از صفویه در ایران دارد. اما مهمترین وجه تمایز حکومت صفویه با دیگر حکومت ها که در ایران ایجاد شدند، بهره گیری از مبانی و اصول مذهب تشیع بود. بنیانگذاران حکومت صفویه با استفاده از ظرفیت های تاریخی تش ...

شناخت درست حکومتهای محلی عامل مهمی در شناخت تحولات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایران در مقاطع مختلف می باشد . هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سیستان در دوره صفویه است. در دوره صفوی ، سیستان شاهد فراز و فرودهای فراوان بوده است .قدرت یافتن صفویان در آذربایجان و تسلط بر ایران پیامدهای زیادی را در بر داشت. یکی از این نتایج احیای قدرت ملوک مهربانی سیستان بود . طی این دوره، سیستان به دلایل گوناگون و از جمله همجواری با قلمرو سلطنت هند برای دولت صفوی اهمیتی ویژه ...

با تأسیس سلسله صفوی در سال 709 قمری، عثمانیها آن را به عنوان رقیبی تلقی کردند که موجودیت آنان را تهدید میکرد و بیش از دو سده حاکمیت صفویه، بین آنها کشمکش دامنه داری ایجاد کرد که پی آمدهای ناگواری را برای دنیای اسلام به بار آورد. امپراتوری عثمانی، دشمن مشترک و خطرناک ایران و اروپا محسوب میشد و هم دردی بین آنان، عاملی برای پیدایش این اندیشه گردید که هم گرایی میان ایران و اروپا و جنگهای های صفویان با شدید و فرساینده هم زمان و مشترک با عثمانی، سبب شکست آن خواهد گردید. بیشتر جنگ ع ...

در بیان دولت‌های ایرانی حکومت صفویان نقطه عطفی در برقراری روابط با دول خارجی محسوب می‌شود. حجم روابط این دولت ایرانی با اروپائیان و سایر قلمروهای مجاور در منابع تاریخی به فراوانی گزارش‌شده است. یکی از دولت‌هایی که با صفویان ارتباط گسترده‌ای فراهم آورده بود، دولت عثمانی به‌عنوان مهم‌ترین دولت مذهب اهل تسنن بود. مسئله‌ی اصلی این پژوهش بررسی چگونگی نقش سفیران در پیوند و برقراری مناسبات با دولت عثمانی، مسائل میان دولت‌های عثمانی و صفوی، چگونگی انتخاب سفیران، نقش سفیران در تحکیم و ...