عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 673

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه بين صفات شخصيتي و سبك‌هاي دفاعي با نشانه‌هاي اختلال خوردن بود. پژوهش حاضر جزء مطالعات توصيفي، از نوع همبستگي؛ و جامعه آماري كليه دانشجويان ساكن در شهر تهران و شاغل به تحصيل در دانشگاه تهران بودند. نمونه مورد بررسي،350 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تهران بود كه به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. براي جمع‌آوري اطلاعات، از پرسشنامه صفات شخصيتي نئو فرم كوتاه، پرسشنامه سبك‌هاي دفاعي، و پرسشنامه نشانه‌هاي اختلال خوردن استفاده شد. داده‌ها ...

هدف اصلی این پژوهش آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90 است که مشتمل بر 315 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 175 نفر با روش سهمیه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد شغلی مشاوران مدارس منطقه 6 شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش یک پژوهش همبستگی بوده است. در این راستا رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد شغلی در مشاوران مدارس مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش چهارده فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها رابطه بین ویژگی های شخصیتی مایرز بریگز با تعهد شغلی و حیطه های آن مورد آزمون قرار گرفت. ابزارهای که در این پژوهش استفاده شدند عبارتند از: پرسشنامه ویژگی های شخصی ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان پسر معتاد به اینترنت و عادی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تهران در سال تحصیلی90-89 انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری طرح شامل کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه بود. تعداد 380 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند به این صورت که با مراجعه به اتاق دانشجویان اقدام به اجرای پرسشنامه شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ(IAD)، ویژگی های شخصیتی (NE ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، شیوه‌های یادگیری و فراشناخت با تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 90-91 تشکیل داده است. نمونه این پژوهش شامل 240 دانشجو (130 دختر، 110 پسر) بود که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه پنج عاملی نئو (FFI-NEO) مک‌کری و کوستا (1985)، پرسشنامه سبک‌های یادگیری ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشابهت یا عدم مشابهت زوجین در ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه بر رضایت زناشویی و مؤلفه های آن (تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، رابطه با خانواده و دوستان، نقش‌های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی) در زوجین بود. روش به کار رفته در این تحقیق علي –مقايسه اي، متغير مستقل ويژگي شخصيتي گشودگی به تجربه و متغير وابسته رضايت زناشويي بود. جامعه مورد بررسي در اين پژوهش شامل و ...

هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی رابطه‌ی سبک‌های دفاعی با ویژگی‌های شخصیتی و سبک ‌های اسناد در دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی‌ شهر زاهدان است. تعداد چهارصد دانش‌آموز (200 دختر، 200پسر) با روش نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ سبک‌‌‌های دفاعی ، تست پنج عاملی شخصیت و پرسشنامه‌ی سبک اسناد پاسخ دادند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های‌آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ‌همبستگی نشان‌ داد که سبک‌دفاعی رشد‌یافته با وی ...

دلبستگی پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است، نظریه های مختلفی در مورد دلبستگی وجود دارد. زیر بنای نظریه دلبستگی، در واقع همان مبحث روابط موضوعی است که در روان تحلیل گری مطرح شده است. بنابر نظریه دلبستگی بالبی(1988)، ناکامی در برقراری رابطه ایمن در سالهای اولیه زندگی به مشکلات روانی وسیعی در کودک می انجامد که در تمام دوران رشد ادامه دارد. دلبسته ایمن از متغیر های مهم پیش بینی کننده سبک های شوخ طبعی سازش یافته می باشد، که این سبک ها در ویژگی های شخصیت دخیل بوده و سلامت روانی افر ...

هدف از پژوهش تبیین رابطه ویژگی شخصیتی وجو سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش وپرورش بوده است.جامعه آماری 135نفراز کارکنان اداری آموزش وپرورش بوده است .واز روش سرشماری کلیه کارکنان موردبررسی قرار گرفته اند.روش پژوهش ازنوع همبستگی است.برای گرد آوری اطلاعات از سه مقیاس توانمندسازی (ایران نژاد پاریزی ،1386)ویژگی شخصیتی (جنکینس ،زیزانسکی وروزنمن ،1971)وجو سازمانی (هالپین وکرافت ،1963 )استفاده گردید.ضریب پایایی بدست آمده با استفاده از روش آلفای کرانباخ در پژوهش حاضر،مقیاس توانمند ...