عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال زراعی 1372-1373 تعداد 100 نمونه از گندمهای وحشی و آژیلوپس‌های موجود به صورت مشاهده‌ای در خطوط دو متری در پائیز و بهار کشت شد. مشخصات گیاه‌شناسی و تعیین گونه و صفات مطلوب ارزیابی و ثبت گردید. بذور برای نگهداری و آماده‌سازی تحویل سردخانه شد. نتایج حاصل به صورت گزارش نهایی در شرف چاپ می‌باشد. ...

تنوع ژنتیکی و ماهیت روابط موجود بین صفات زراعی و مرفولوژیکی با عملکرد بذر، عملکرد الیاف و اجزاء آن در 56 رقم پنبه گلاندلس (Gossypium hirsutum L.) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات پنبه ورامین با استفاده از طرح لاتیس مستطیل در سه تکرار در سال 1378 ارزیابی شد. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد بذر در قوزه، طول 50% الیاف، ارتفاع گیاه، استحکام الیاف، شاخص بذر (وزن هزار دانه) و مقاومت پرسلی الیاف بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه می کنند (73/47=R2). طبق نتایج حاصل از تجز ...

به منظور بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر خصوصیات زراعی و مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان و در نهایت تعیین بهترین تاریخ کاشت و مناسب ترین رقم آزمایشی با 4 تاریخ کاشت بعنوان فاکتور اصلی و 4 رقم آفتابگردان در قالب طرح کرتهای خرد شده نواری با 4 تکرار انجام گردید تاریخهای کاشت عبارت بودند از 2/15، 2/30، 3/14، 3/29 و ارقام رکورد، مهر، زاریا و هیبرید CMS31 X R 28 فاصله کشت 60 x 15 سانتیمتر بوده است . نتایج سال 1373 نشان داد که رقم زاریا با عملکرد 3500 کیلوگرم در تاریخ اول کشت ...

جهت احیاء، تکثیر، ارزیابی صفات زراعی و مرفولوژیکی و بررسی واکنش به سفیدک سطحی در جوهای بومی ایران، تعداد 500 نمونه جو از کلکسیون بانک ژن در قالب آزمایش ساده، بدون تکرار کشت شد. در این بررسی تعداد 27 صفت زراعی و مرفولوژیکی و بررسی مقاومت به سفیدک سطحی مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از آزمایش در سال اول کامپیوتری شده و محاسبات آماری با نرم‌افزار SPSS برای آمار توصیفی جامعه، همبستگی صفات ، رگرسیون گام به گام انجام شد بعضی از نتایج به شرح زیر بود: -1 9/1 درصد نمونه‌ها از نوع دو ...

بررسی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد لاینهای الیت نخود در خزانه بین‌المللی که با حضور 36 لاین در استانها به اجرا در آمد در کرمانشاه شاهد محلی یا عملکردی برابر 1359 kh/g بالاتر مقدار عملکرد را دارا بود. در این آزمایش 10 لاین در سطح 1% در کلاس شاهد قرار گرفتند که در سال آینده وارد آزمایش آ- تست می‌شوند. بررسی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد در خزانه بین‌المللی لاینهای نخود الیت آمریکای لاتین در شرایط دیم CIEN-LA-03 در این آزمایش نتایج نشان داد تنها 14 لاین در کلاس شاهد محلی قرار گ ...

این تحقیق به صورت یک طرح با پنج آزمایش جداگانه اجرا گردید. ارقام مورد استفاده در آزمایشات، با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان (خراسان) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمایشات نشان داد ارقام زودرس از عملکرد دانه بالاتری برخوردارند و می‌توان این صفت را به عنوان شاخص گزینش در شرایط دیم مد نظر قرار داد. ضمن اینکه منطقه کرمانشاه توان تولید کلزای دیم پاییزه و شیروان کلزای دیم بهاره را دارد. ...

این بررسی به منظور ارزیابی و گزینش لاین‌ها در نسل‌های در حال تفکیک گندم دوروم برای صفات زراعی موثر در عملکرد دانه بر روی 262 توده دورگ در نسل F2 و 18 لاین در نسل F5 با استفاده از روش بالک تغییر یافته (Modified Bulk) انجام شد. در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه در بین 145 توده دورگ F2 تعداد 130 توده مطلوب از نظر صفات زراعی وجود داشت. در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود از بین 117 توده دورگ F2 تعداد 58 توده مطلوب و از بین 18 لاین نسل F5، 9 لاین واجد صفات مطلوب زراعی گزینش ش ...

در بررسی حاضر که در فصل زراعی 82-1381 بصورت دیم به اجرا درآمد، جمعا تعداد 148 ژنوتیپ جدید گندم دوروم شرکت داشتند. که از سوی موسسه تحقیقاتی ایکاردا در قالب یک آزمایش مشاهد‌ه‌ای با عنوان: International Durum Observation Nursery Mediterranean Continental Dryland (DON-MCD2002-2003) با 120 ژنوتیپ دوروم درمناطق گچساران، کوهدشت و یک آزمایش تکراردار با عنوان: International Durum Yield Trial-Mediterranean Continental Dryland (IDYT-MCD) با 24 ژنوتیپ در مناطق مغان و گرگان به اجرا در آمد ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی در یک توده بومی بزرگ آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در لورک نجف آباد اتجام شد . در این آزمایش تعداد 100 لاین حاصل از انتخاب تک بوته در یک توده بومی بزرگ برای صفات زراعی مختلف و با استفاده از طرح آگومنت یا طرح ارزیابی مقدماتی عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند . در این آزمایش به منظور برآورد خطا وکنترل اثرات بلوک های ناقص از 5 ژنوتیپ شاهد شامل سه لاین اصلاحی با کیفیت روغن خوراکی ‏‎SP1066 , SP1091 ...