عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1542

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گندم نان یکی از مهمترین گیاهان زراعی در جهان و ایران به شمار می رود که نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای غذایی مردم در بسیاری از کشورها ایفا می کند. اغلب تلاشهایی که برای تولید و معرفی ارقام گندم با عملکرد مناسب در کشور انجام شده است به دلیل اتکاء به شیوه های کلاسیک اصلاحی و عدم توجه به جنبه های مولکولی به نتایج دلخواه نرسیده است. نقشهیابی مکانهای ژنی صفات کمی با کمک نشانگرهای مولکولی به لحاظ کاربرد نتایج آنها در پروسه انتخاب و معرفی ارقام با عملکرد بیشتر از اهمیت روزافزون برخ ...

گندم نان یکی از منابع اصلی غذایی در ایران و بیشتر کشورهای جهان است که قسمت عمده انرژی، پروتئین و مواد مغذی دیگر از جمله ریز مغذی‌ها از آن تأمین می‌شود. کمبود مواد ریز مغذی یا گرسنگی پنهان، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه تهدیدی برای سلامتی به شمار می‌آید. استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و عدم کاربرد کودهای آلی در طی سالیان اخیر، یکی از عوامل کاهش چشمگیر میزان ماده آلی خاک‌های ایران محسوب می‌شود. از این رو به منظور بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی و اسید هیومی ...

بمنظور بررسی اثر سلفینگ و اینبریدنیگ بر عملکرد صفات زراعی آفتابگردان (ارتفاع بوته قطر طبق ، وزن صد دانه عملکرد هر بوته ، درصد روغن ، طول دوره رویش ) این مطالعه در درون مواد اصلاحی طرح "تهیه مواد ژنتیکی جهت اصلاح آفتابگردان" صورت می‌گیرد تا سرعت حصول به یکنواختی در مورد صفات کمی سرعت و شدت اینبریدینگ و اثر آن بر صفات مختلف مشخص گردد. این بررسی در بوته‌های SO حاصل از سلفینگ تک بوته‌های ارقام پردوویک ، رکورد ، آرماویرس ، پروگرس و زاریا انجام می‌شود. مواد مورد بررسی طی سالهای 71، ...

این بررسی شامل 20 لاین و رقم جو متحمل به شوری بوده که در ایستگاههای فوق‌الذکر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد نطالعه قرار گرفتند ونتایج بشرح زیر ذیل حاصل گردید: تمیار شماره 11 آزمایش در ایستگاههای یزد و اصفهان بترتیب با میانگین عملکرد 4/722 و 4/965 تن در هکتار و در ایستگاه ورامین تیمار شماره 6 با میانگین عکلکرد 2/014 تن در هکتار بیشترین محصول را تولید نموده‌اند. در ایستگاه یزد بترتیب تیمار شماره 10 با 4/462 و تیمار شماره 15 با 4/431 و تیمار شماره 6 با 4/41 و ...

این بررسی شامل 20 لاین و رقم جوو متحمل به شوری بوده که در ایستگاههای فوق‌الذکر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج به شرح ذیل حاصل گردید: در ایستگاه میاندوآب تیماردهی شماره 8 با 4/4547، شماره 3 با 4/2127 شماره 4 با 3/717 و تیمار شماره 12 با 3/613 تن در هکتار بالاترنی میانگین عملکردها را تولید نموده‌اند. در ایستگاه نیشابور تیمار شماره 15 با 4/353، شماره 16 با 4/279، شماره 11 با 3/556، شماره 7 با 3/51 و تیمار شماره 17 با 3/466 تن در هکتار ...

تداد 150 نمونه از زیر گونه H. spontaneum به منظور ارزیابی صفات مرفولوژیکی و بررسی مقاومت به سفیدک سطحی در کرج و گرگان کشت شد بیش از 18 صفت مرفولوژیکی یادداشت برداری شده و اطلاعات آن جهت محاسبات آماری در کامپیوتر ذخیره شده است. ضمناً از نظر واکنش به سفیدک نیز در کرج و گرگان مورد بررسی قرار گرفت که در بین نمونه های ارزیابی شده ژرم پلاسم مقاوم تا بسیار حساس مشاهده شد از نظر سیتولوژی تعداد نمونه بررسی گردید که همه آنها 14=n2 داپلوئید بودند. در پائیز سال 79 تعداد 27 نمونه از هر گو ...

به منظور دستیابی به ارقام گندم دوروم پر محصول تر از ارقام موجود که از نظر تولید سمولینا برای صنایع ماکارونی دارای کیفیت مطلوب بوده و واجد صفات زراعی نیز باشند و همچنین در راستای همکاریهای بین المللی این طرح در قالب سه آزمایش بین المللی به شرح زیر به اجرا درآمد: الف- آزمایش مقایسه عملکرد تکراردار -آزمایش IDYN دریافتی از سیمیت مکزیک شامل 50 ژنوتیپ با احتساب شاهد shwa/Mald در قالب طرح α لاتیس و در دو تکرار ب- آزمایشات مشاهده ای بدون تکرار 1- آزمایش IDSN دریافتی از سیمیت مکز ...

به منظور بررسی صفات زراعی و روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در برخی از لاین های اصلاحی گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)، این آزمایش در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در شرودان فلاورجان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تعداد بیست ژنوتیپ گلرنگ در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات ارزیابی شده به جز تعداد روز تا سبز شدن اختلاف معنی دار وجود داشت. در این مطال ...

وقوع تنش خشکی اثر بسیار زیانباری را بر بخشهای مختلف کشاورزی وبویژه تولید محصولات زراعی کشورمان از جمله گیاهان دانه روغنی تحمیل می کند. از این رو این تحقیق با هدف مطالعه تأثیر شرایط مختلف رطوبتی بر رشد، فلورسانس کلروفیل، پرولین، عملکرد واجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف گیاه کنجد در سال زراعی 1386 با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. سطوح تیمار آبیاری بر اساس میلی متر تبخیر تج ...