عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سه سطح شور ی آب، 5، 7 و dS/m 10 آزمایش 5 رقم یونجه با سه تکرار اجرا گردید که در شوری 5/10 بعلت شوری بالا بذر جوانه نزده و حتی عملیات واکاری در اسفند 7 7 نیز انجام گردید. لذا در سطح شوری فوق آزمایش حذف و در دو سطح دیگر ادامه یافت. نتایج آزمایش نشان داد که در شوری کم dS/m 5 یونجه همدانی با 46/27 و در شوری بالا یونجه رقم سی ریور با 57/11 تن در هکتار بیشتری عملکرد علوفه را تولید نموده و از لحاظ آماری معنی دار نبودند و همه ارقام در کلاس A قرار دارند. از نظر عملکرد علوفه خشک د ...

مطالعه حاضر به بررسی صفات ریخت شناسی برگ ( برگ های قاعده ای و ساقه ای) و گوشوارک 24 گونه‌ از سرده Alchemilla L. در ایران اختصاص دارد. صفات متعدد ریخت شناسی گونه های مورد مطالعه و جمعیت های آنها بررسی و اندازه گیری شدند.گونه های مورد مطالعه، بر اساس صفات با ارزش تشخیصی گروه بندی شدند. برای تعیین روابط بین گونه‌ها، اطلاعات حاصل از صفات ریخت شناسی با استفاده از آنالیز عددی به روش تجزیه مولفه های اصلی( PCA) مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج این تحقیق نشان دادکه صفات ریخت شناسی ب ...

خانواده راش (Fagaceae) یکی از بزرگترین خانواده های گیاهان گلدار و دارای 9 جنس و بیش از 1000 گونه است. جنس بلوط Quercus)) یکی از مهمترین جنس های این خانواده است که از نظر اکولوژیکی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخورداراست. دو گونه از این جنس به نام های بلند مازو Q. castaneifolia)) و اوری(Q. macranthera) بومی شمال ایران بوده و از اعضای مهم جنگل های شمال ایران محسوب می شوند. از آنجاییکه عوامل اکولوژیک تأثیر قابل توجهی بر گونه های گیاهی موجود در یک زیستگاه دارند، اکوتیپ های دو گونه ...

تجزیه واریانس ساده در سال 1379 نشان داد که در بین ارقام و لاینهای تحت بررسی تفاوت معنی داری در سطح 1/0 از نظر تمام صفات مورد بررسی به استثناء تعداد روز تا کامل شدن برگ هشتم و تعداد خوشه در واحد سطح وجود داشت در مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن رقم سپیده با عملکرد 69/67 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و لاین MGS9 با 2578 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را بخود اختصاص دادند. ضرایب همبستگی فنوتیپی بین صفات نیز با استفاده از نرم افزار SP SS محاسبه گردید. در ...

گندم یکی از مهمترین محصولات زراعی است که مرتبه یکم اهمیت را به خود اختصاص می دهد، افزایش عملکرد یکی از اهداف مهم در اصلاح گندم است. بنابراین حصول اطلاعاتی در خصوص همبستگی این صفت مهم با صفات دیگر و از جمله اجزاء عملکرد می تواند اصلاحگر را در گزینش صفات مرتب تر با عملکرد یاری دهد. در این تحقیق بعد از مطالعه مقدماتی تعداد هشت رقم گندم مورد کاشت و بررسی قرار گرفت سعی شد که با مشورت سازمان تحقیقات این مجموعه متشکل از ارقام دارای مبداء ایرانی، خارجی و ایرانی- خارجی باشد و متناسب ب ...

پروانه برگخوار سفید بلوط تحت نام علمی ‏‎Leucoma wiltshirei‎‏ یکی از پروانه های خانواده ‏‎Lymantriidae‎‏ حشره تک خواری است از افاتا درختان بلوط که د ردو کشور عراق و ایران پراکنده است . در اولین تحقیق سابقه فعالیت آفت برگخوار بلوط و دامنه انتشار آن بررسی و مراحل مختلف رشد و زیست شناسی حشره مشخص گردید . آفت سالانه 4 نسل در منطقه چنار شاهیجان دیده شد که نسل چهارم در سنین مختلف لاروی به دیاپوز می رود . لارو نوزاد منحصرا از پارانشیم قسمت تحتانی یا فوقانی پهنک برگ تغذیه می کند بدین ...

جهت تعیین نقش و نحوه تأثیر صفات موثر در عملکرد اقتصادی سیب زمینی برای بهبود ژنتیکی عملکرد آن آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار برای 8 رقم سیب زمینی اجرا شد. هشت رقم سیب زمینی در چهار تکرار در شرایط یکنواخت بررسی شد و طی آن با نمونه برداری ها تخریبی از مزرعه به فواصل 14 روز و تعیین وزن خشک و سطح برگ و شمارش اندامها و اجزاء عملکرد نسبت به تعیین شاخصهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک نظیر TRGR.TGR.NAR.RGR.CGR.LAID.LAI میزان کلروفیل، تراکم روزنه، تعداد برگ و ساقه و اس ...

در این بررسی تعداد 385 رقم در مراغه برای صفات تیپ رشد و تحمل به سرما در محفظه‌های بتنی ارزیابی شدند و همچنین این ارقام در قالب آزمایشات تکراردار در مزرعه کاشته و خصوصیات زراعی آنها نیز یادداشت شده است به منظور ارزیابی خصوصیات موثر در گزینش ارقام برای خشکی در سال زراعی 77-78 آزمایشات خشکی در مراغه و سرارود در دست انجام است که نتیجه نهایی بعد از خاتمه طرح اعلام خواهد شد. ...

در این طرح تعداد 366 توده F2، تعداد 390 توده F3-F4 و تعداد 80 توده F5-Fn به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول و دارای صفات زراعی مطلوب مورد بررسی قرار گرفته و از بین آن‌ها با توجه به معیارهای مورد نظر انتخاب بوته به عمل آمد. از بذور تک بوته‌های انتخابی پس از بازدید و انتخاب مجدد تعداد 390 توده جدید F3-F4 براساس روش اصطلاحی بالک تغییر شکل یافته و تعداد 1080 توده F4-Fn براساس روش اصلاحی پدیگری تشکیل و برای ادامه بررسی در نسلهای بعد شماره‌گذاری گردید. تعداد 116 شماره که به خلوص ژنت ...