عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 477

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای رقابتی امروز هزاران شرکت رسانه ای و کانال تلویزیونی در تلاش شبانه روزی برای جذب و نگهداشت مخاطبان می باشند . در چنین فضایی قدرت هر سازمان رادیویی و تلویزیونی وابسته به تهیه کنندگان لایق و مجرب می باشد . به همین منظور لزوم شایسته سالاری در انتخاب و گزینش تهیه کنندگان و بهره گیری از رویکرد های نوین در مدیریت منابع انسانی نظیر رویکرد شایستگی به جای تجزیه و تحلیل شغل امری لازم و ضروری می باشد . در این خصوص باید خاطر نشان ساخت که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بدلیل ن ...

در میان محصولات رسانه ای، پویا نمایی (انیمیشن) اهمیت خاصی دارد و سازمان صدا و سیما ناگزیر از تولید این گونه محصولات است. لازمه دست یابی به کمیت و کیفیت مطلوب در تولیدات پویانمایی ایجاد شبکه‌ای تخصصی و حرفه‌ای از تامین کنندگان پویانمایی در کشور می‌باشد که به صورت مستقل و پایدار توان تولید لازم را دارا باشند. در حال حاضر بخش خصوصی از ساختارهای حرفه‌ای لازم بی‌بهره است و نبود این ساختارهای لازم باعث شده که کشور ما از صنعت مولدی که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند و از ظرفیت مناسب ...

این بررسی به منظور تعیین بیننده وشنونده برنامه های رادیو و تلویزیون ودستیابی به نظرات آنهاپیرامون برنامه های این دورسانه درطول جنگ انجام گرفته است .نتایج حاصله حاکی ازآنست که 59 درصد ازجامعه نمونه درطول هفته جنگ بیننده تلویزیون و29 درصد شنونده رادیومی باشند.درکل 53 درصد ازبینندگان تلویزیون و51 درصدازشنوندگان رادیو ازبرنامه های صدا و سیما درطول هفته جنگ رضایت داشته اند. ...

هدف طرح فوق تحقیق درزمینه وضعیت کارکنان فاقد مسکن شخصی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.نتایج بدست آمده آمار و ارقام وجداول مختلفی رادراین خصوص ارائه می دهد. ...

این بررسی به منظورآگاهی ازمیزان شنونده وبیننده برنامه های صدا و سیما ونیزنظرات مخاطبین درمورداین برنامه هاانجام شده است .نتایج حاکی ازآنست که درروز موردبررسی دوبرنامه "خانواده " و "سلام صبح بخیر" پرشنونده ترین برنامه های رادیویی و سریال "دلیران تنگستان " پربیننده ترین برنامه تلویزیونی می باشد.میزان رضایت ازبرنامه های تلویزیون درحد "متوسط" قراردارد. ...

هدف ازاین بررسی تعیین میزان آگاهی مردم تهران از عملکرد مجلس شورای اسلامی ونقش صدا و سیما در معرفی عملکرد آن می باشد. نتایج مربوطه به این بررسی منعکس می باشد. ...

ازنظرات پیامگیران درباره برنامه های صداو سیما درروز چهارشنبه (66/10/23به عنوان نمونه ) این نتایج بدست آمد که برنامه "خانواده " رادیو بیشترین شنونده وبالاترین میزان مطلوبیت راداشته وازمیان برنامه های تلویزیونی تاتر "سبز درپائیز" بیشترین بیننده وبالاترین مطلوبیت را داشته است . ...

هدفاین ارزشیابی تعیین میزان موفقیت برنامه تلویزیونی "حرف ، صدا ، کلمه " در سوادآموزی بیسوادان وکم سوادان بوده است .نتایج این ارزشیابی بطورکلی حاکی ازآنستکه این برنامه توانسته است 13/46 درصد برمعلومات مخاطبین بیفزاید. ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی وبرنامه "راه شب " ومجموعه تلویزیونی آئینه و مهمترین جز ازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که رادیو 31 درصدشنونده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه های آن ( 69ازصد) می باشد وتلویزیون 86 درصدبیننده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه ها ( 66ازصد) می باشد.برنامه های "سلام صبح‌بخیر" و "آئینه " دومقطع موردبررسی بهترین برنامه هاازنظر شنوندگان و بینندگان بوده است . ...