عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش سهم مخاطب محصولات تولید شده در یک رسانه خبری همواره دغدغه صاحبان، مدیران و کارشناسان رسانه‌ها بوده است. هر چه شمار مخاطبان یک برنامه خبری بیشتر باشد می‌توان ادعا کرد اهداف سازمان رسانه‌ای از بستر مناسبتری برای تحقق بهره‌مند است و تعداد فراوان مخاطبان بدین معنی است که یک رسانه خبری و مدیران آن در جهت صحیحی مشغول حرکت هستند. در حقیقت کشف این موضوع که چرا مخاطبان از یک رسانه خبری خاص راضی/ناراضی هستند و واکنش مناسب به آن، می‌تواند ضامن بقای آن رسانه خبری باشد. در این میان ...

در این تحقیق ساختار اخبار شامل شکل و قالب ارائه خبر و محتوای آن می‌شود. بطور کلی قالب و شکل خبر شامل آن قسمت از خبر می‌شود که پیام از طریق چشم قابل مشاهده و فهم است و محتوای خبر به قسمتی از آن گفته می‌شود که از طریق شنیدن ادراک می‌شوند. سوال اساسی و بسیار مهم تحقیق بررسی ساختار اخبار مراکز استانی است. هدف تحقیق آگاهی از وجوه تفاوت و تشابه خبرهای بخش خبری 45/20 دو مرکز خراسان رضوی و اصفهان در طول سه ماه سوم 1387 (مهر،آبان و آذر) از لحاظ میزان وابستگی خبری، ساختار موضوعی مطالب ...

ایران کشوری است که همواره در معرض انواع بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی قرار دارد. بدیهی است هرجا بحران وجود دارد به ابزارهای مدیریت آن نیز نیاز می‌باشد که یکی از این ابزار‌ها رسانه‌های عمومی می‌باشند. تحقیق حاضر به منظور سنجش بررسی نقش و تاثیر سازمان دوم صدا و سیمای ج.ا.ا. در مدیریت بحران انجام پذیرفته است، هدف، تعیین تاثیر این ساختار در عرصه مدیریت بحران می‌باشد. این تحقیق از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی می باشد، بصورتی که نظرات شر ...

پژوهش حاضر تحت عنوان مطالعه تطبیقی همخوانی تولیدات سینمایی کودک با اقتضائات سنی این گروه می باشد.امروزه وسایل ارتباط جمعی همچون یک نهاد اجتماعی عمل می کنند و بر کار توسعه ارزش و هنجارهایی می پردازند که آنها را بر جامعه و دیگر نهادهای اجتماعی پیوند می زند. این وسایل به صورت نسبی از تعاریف و تصاویر واقعیت های اجتماعی برای افراد و گروههای اجتماعی در آمده اند. که ارزش ها و داوری های هنجاری آنها را تحت تاثیر قرار داده و خود هنجارساز شده اند.با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از تأث ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مرتبط با اعتماد جوانان شهر قم به اخبار شبکه‌های داخلی و خارجی(بخش خبری 20:30 شبکه دو سیما، اخبار شبکه بی.بی.سی فارسی و شبکه استانی قم) می باشد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از نظریه‌های و دیدگاههای نظری اعتماد، مخاطب‌شناسی، سرمایه اجتماعی و نظریه های وابستگی مخاطبان و استفاده و رضامندی ارتباط نظری میان متغیرهای تحقیق فراهم شود و فرضیات تحقیق بر همین اساس مطرح گردید. متغیرهای مستقل این تحقیق؛ میزان استفادهاز اخبار شبکه های مورد بررسی، گرای ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آگهی های بازرگانی شبکه دو سیما بر الگوی مصرف می باشد تا از این طریق مشخص نماییم آگهی های بازرگانی پخش شده از شبکه دو سیما تا چه حد بر رفتار مخاطبان تاثیر گذاشته و باعث به وجود آمدن اولویت ذهنی ایشان در خصوص کالای مورد تبلیغ شده است. در این راستا ابتدا جلب توجه مخاطب، سپس ایجاد علاقه در افراد، بعد از آن تحریک میل افراد و در نهایت اقدام به خرید با الگوی مصرف تغییر یافته مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد. ...