عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 625

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در پی آن بود که با استفاده از نظرات صاحبنظران رسانه و مدیران و تهیه‌کنندگان تلویزیون، به ارزیابی سیاست‌های برون‌سپاری پروژه‌های برنامه‌سازی سیمای جمهوری اسلامی ایران بپردازد و از دیدگاه متخصصان و دست‌اندرکاران رسانه ملی نقاط قوت و ضعف این استراتژی را در مرحله عمل، بررسی نموده و به عنوان یک تحقیق کاربردی در این خصوص نکات قابل تاملی را در اختیار تصمیم‌گیران رسانه‌ای، جهت اقدامات و تصمیمات آتی قرار بدهد. در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی با رویکرد پدیدار‌شناسانه و ...

گزارش حاضر، حاصل نظرسنجی از شهروندان آماده درباره برنامه‌های سراسری و محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مرکز فارس است . هدف از این طرح عبارت است از: الف : بررسی وضعیت برنامه‌های شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران. ب : دستیابی به وضعیت برنامه‌های شبکه استانی صدای مرکز فارس . ج: تعیین وضعیت بخشهای خبری صدای مرکز فارس . د: دستیابی به وضعیت برنامه‌های شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران. ه: دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی سیمای مرکز فارس . و: تعیین وضعیت بخش خب ...

هدف از این بررسی تعیین وضعیت برنامه‌های شبکه‌های سراسری صدا و سیما و شبکه استانی صدای مرکز فارس و برنامه‌های سیمای این مرکز می‌باشد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که: - نمونه آماری این بررسی در شهر داراب 300 نفر بوده است . - 44 درصد پاسخویان شنونده رادیو بوده‌اند. - برنامه "صبح جمعه با شما" با 19 درصد شنونده و 83 درصد رضایت در حد "خیلی زیاد" پرشنونده‌ترین برنامه شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران بوده است . - 49 درصد شنوندگان رادیو، شنونده برنامه‌های شبکه استانی ...

آگاهی از سابقه و پیشینه تحقیق از موارد لازم انجام کارهای پژوهشی است چرا که وجود مجموعه عظیمی از پژوهش‌هایی که در یک زمینه انجام گرفته‌اند تنها موجب به روز شدن تحقیقات بعدی می‌شود. بلکه تحقیق لازم را از انجام کارهای مشابه تکراری باز می‌دارد. به منظور دستیابی به این هدف مهم و در راستای انجام وظیفه اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با جمع‌آوری کلیه تحقیقاتی که در زمینه‌های مختلف و در سطح سازمان انجام گرفته اس ...

هدف این تحقیق نظرخواهی از مردم تهران درباره برنامه‌های پخش شده از صدا و سیما در روز 1368/9/21 است . جامعه آماری 600 نفر از افراد 15 سال به بالای ساکن شهر تهران هستند. روش تحقیق پیمایش و با استفاده از پرسشنامه حضوری است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: میزان شنونده برنامه رادیویی جهان دانش در روز مورد بررسی 32 درصد و شاخص رضایت از برنامه‌ها 71 نسبت به 100 است ، میزان بیننده تلویزیون در روز مورد بررسی 66 درصد و شاخص رضایت از برنامه‌ها 62 نسبت به 100 است . ...

نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که 43 درصد پاسخگویان شنونده و 88 درصد پاسخگویان بیننده برنامه‌های محلی رادیو و تلویزیون بوده‌اند. براساس نتایج به دست آمده مردان به نسبت بیشتر از زنان (46 درصد در مقابل 40 درصد)، افراد در گروه سنی 40 تا 49 سال با 54 درصد بیشتر از سایر گروههای سنی و بر اساس سطح تحصیلات ، پاسخگویان در سطح تحصیلی ابتدایی و راهنمایی هر کدام با 49 درصد بیشتر از افراد در سایر سطوح تحصیلی شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند و نیز زنان با 90 درصد به نسب ...
 
وزارت بهداشت4 ، درمان و آموزش پزشکی به جهت ارتقاء دانش همگانی در مورد مسائل بهداشت فردی و اجتماعی، نیاز به دریافت اطلاعاتی در رابطه با امکانات برخی از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز دارد. سازمانهای مورد بررسی عبارتند از: -1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: سهم زمانی برنامه‌های بهداشتی شبکه اول سیما در سال 1363، 1/1 درصد و در نیمه اول سال 1364، 1 درصد بوده است . این ارقام در مورد شبکه دوم 1/9 درصد و 2/8 درصد می‌باشد. در مجله به روش مقالات بهداشتی به ندرت درج می‌شود و ...