عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکیده ندارد.

در این پژوهش به بررسی ارتباط بین ً هم وابستگی مشاور – مراجع ً به عنوان متغیر پیش بین و رابطه ی اخلاقی مشاور – مراجع ً به عنوان متغیر ملاک پرداخته شده است . جامعه ی آماری این تحقیق ، مشاوران شاغل در سازمان بهزیستی شهر تهران که حداقل یک سال سابقۀ مشاروه حضوری دارند، می باشد . نمونه گیری این پژوهش به روش تمام شماری انجام شده و کل جامعۀ آماری (N=100) جزو نمونه پژوهش می باشند . در این پژوهش از دو پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شده است . پرسشنامۀ هم وابستگی مش ...