عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تربیت اسلامی از زمان طلوع اسلام در جزیرة العرب به پر چمداری پيامبر (ص) جلوه ای خاص ونمود ویژه ای یافت واین انسان برگزیده بهترین شیوه‌های تربیتی را برای اصلاح انسانها به کار گرفت وتوانست در قلوب ظلمانی عرب جاهلی نفوذ کرده و آنها را به طریق سعادت رهنمون سازد. با توجه به نیاز جدی جامعه‌ی امروز به مسائل تربیتی،به ویژه تربیت کودک ،دست اندرکاران امر تربیت و روانشناسان را واداشته تا مباحث جدیدی را مطرح نمایند. دراین پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی وبا مدد از احادیث ، روایات وسیره گ ...

پژوهش حاضر دررابطه با شيوه هاي فرزند پروري ودلبستگي کودکان پيش دبستاني بررسي شده است. بدين منظور تعداد 225 نفر از والدين کودکان پيش دبستاني 5/5تا 7 ساله در15مهد کودک در منطقه غرب تهران با روش تصادفي چند مرحله اي از اجراي آزمون رشد اجتماعي واينلند از مادران به صورت تصادفي انتخاب شده واز پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن وشيور وهمچنين از پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري با مريند براي اين گروه استفاده شده است. جهت تجزيه وتحليل داده ها از روش همبستگي وآزمونT براي مقايسه پسر ودختر ، اس ...

نوع روابط مادر کودک نظیر طرد کردن،کنترل بیش از حد،محافظت بیش از حد،الگوسازی رفتارهای اضطرابی و باورهای غیر منطقی و خشک والدین در بروز اختلال های اضطرابی دوران کودکی نقش بسزایی دارند والدین کودکان مضطرب غالبا درمراقبت و سرپرستی از کودک،بیش از حد افراط می کنند ومانع از استقلال کودک می شوند یا استقلال او را محدود می کنند.مشاهدات اخیر درباره تعامل کودکان 9 تا 12 ساله مبتلا به اختلال های اضطرابی با والدینشان،نشان داد که والدین این کودکان در مقام افرادی رتبه بندی شدند که کمتربا خود ...

چکیده: از دیدگاه سازایی‌گری، مادران پرورش‌یاران نخستین هستند و کارکردی بنیادی در فرایند پرورش دارند. از این روی، هرگونه کاستی یا ناسازنده‌گی در شیوه‌ی پرورش‌یاری‌ی آنان زمینه‌ساز کاستی در فرایند پرورش می‌شود. این پژوهش با آماجِ شناسایی‌ی شیوه‌های پرورش‌یاری‌ی گروهی 60 تنه از مادران ری‌شهری و زمینه‌سازی برای بهبودِ نه تنها این شیوه‌ها بلکه بازخورد فرزندان پایه ششمی‌ی آن‌ها به آموزش انجام شده است. داده‌بخشان به گونه‌ای برگزیده شدند که بتوانند داده‌های بایسته برای رسیدن به آماج ...

پژوهش حاضر با هدف مقايسه شيوه‌های فرزندپروری والدينی که تحصيلات دانشگاهی دارند با والدینی که فاقد تحصيلات دانشگاهی‌اند انجام گرفته است. ‌شیوه‌هایی که والدین برای تربیت فرزند خود بکار می‌گیرند بر جنبه‌های مختلف زندگی کودک اثر می‌گذارد، این شیوه‌ها خود نیز تحت‌تاثیر مو‌لفه‌های مختلف از جمله تحصیلات والدین هستند که در این پژوهش نقش تحصیلات در دو سطح دانشگاهی وغیر‌دانشگاهی در نوع شیوه‌های فرزندپروری والدین بررسی شده است. برای به دست آوردن يافته‌ها و اطلاعات، براساس شيوه پژوهش كيف ...

يکي از عوامل که بر تنش والديني تأثير گذار است مشکلات رفتاري کودکان و سبک‌هاي فرزندپروري والدين مي‌باشد. با عنايت به اهميت موضوع، هدف کلي اين پژوهش نقش‌واسطه‌گري مشکلات رفتاري کودکان در رابطه بين سبک‌هاي والديني و استرس والديني بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و براي اجراي آن از روش همبستگي استفاده شده است. به منظور گردآوري داده‏ها از سه پرسشنامه؛ سبک‌هاي والدگري باميرند، استرس والدگري آبيدين و سياهه‌ي رفتاري کودک (CBCL) استفاده شده که روايي و پايايي آنها مورد تأييد بوده اس ...

بر پایه‌ی نگره‌های سازایی‌گر در پرورش، مادر در جایگاه پرورش‌یار نخستین، کارکردی بنیادی در فرایند پرورش دارد و نه تنها به بالنده‌گی‌ی تنی‌ی فرزندش کمک می‌کند که در پرورش سویه‌های فراتنی(شناختی، عاطفی، و رفتاری) او هم کارکردی کلیدی دارد. از این روی، هر گونه نارسایی در پرورش‌یاری‌ی مادر زمینه‌ساز کاستی و نارسایی در پرورش فرزند می‌شود. هدف پژوهش انجام‌شده شناسایی‌ی میزان هم‌خوانی‌ی شیوه‌های پرورش‌یاری‌ی گروهی از مادران لرستانی با باید و نبایدهای برآمده از نگره‌های بالنده‌گی‌ی ساز ...

عنوان: این تحقیق با هدف بررسی مقایسه رابطه شیوه‌های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و عادی دبستانی آموزش و پرورش شهر بابل انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است.طرح پژوهش نیز از نوع مطالعات پیش بین است. جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر و دانش‌آموزان عادی دبستانی آموزش و پرورش شهرستان بابل که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، و مادرانش تشکیل می‌دادند. برای انتخاب ...

ژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی خانواده‏درمانی شناختی-رفتاری بر اضطراب کودکان، عملکرد خانواده و شیوه فرزندپروری مادران اجرا شد. روش: در یک مطالعه شبه آزمایشی، پس از غربالگری از 120 دختر 10 و 11 ساله یک مرکز آموزشی با استفاده از مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS)-فرم کودکان، 24 کودک که نمره اضطراب آنها بالاتر از نقطه برش بود، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مادران آنها نیز مقیاس اضطراب اسپنس-فرم والدین و همچنین ابزار سنجش خانواده ...