عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ماهیت «نامگذاری» در شهر سنندج، مرکز استان کردستان ایران و تحول آن در سده ی اخیر بوده است. انتخاب سنندج به عنوان قلمرو مکانی تحقیق، این بود که دارای ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص خود و همچنین محل سکونت نگارنده می باشد. بررسی نامگذاری در حوزه های مشاغل، معابر، و مدارس از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی انجام گرفته است. نامگذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه ی اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می شود و از این مولفه تأثیر می پذیرد. روش انجام تحقیق ...

تحقیق حاضر،در مورد بررسی نامگذاری رسمی و غیر رسمی،از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی در شهرستان ارومیه می باشد.این تحقیق شامل هفده فرضیه،بیست و یک سوال ،یک هدف کلی وچهار هدف جزئی می باشد. هدف کلی پژوهش مورد نظر،پاسخ به این سوال است که نامهای رسمی و غیر رسمی در شهرستان ارومیه تا چه میزان متفاوت هستند؟و اهداف جزئی آن به این شرح می باشند:1.بررسی نامگذاری در حوزه مشاغل در شهرستان ارومیه با توجه به متغیرهای هویت،زمان مشاهیر و جنسیت. 2. بررسی نامگذاری در حوزه معابر در شهرستان ارومیه با تو ...

عوامل مختلفی از جمله، عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، گرایش مذهبی و رسانه بر نامگذاری افراد تاثیر دارند. میزان تحصیلات و آگاهی فرد از معنی و مفهوم نام ها و بستر زیست محیطی که در آن زندگی می کند نیز نقش بسزایی در نامگذاری افراد دارند. پژوهش حاضر به توضیح و تبیین عوامل تاثیر گذار در نامگذاری افراد در شهر زاهدان از سال 1375 تا 1391، از دیدگاه زبانشناختی می پردازد. در این پژوهش، بیشتر از دیدگاه های لاینز استفاده شده است. آمار مربوط به نامگذاری از اداره ثبت احوال استان سیس ...

هدف‌‌ از این پژوهش بررسی سیر تحول ‌نامگذاری در طول یک ‌دوره‌ 12 ساله‌، از سال 1374 تا 1385 در شهر مهاباد است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و استنباطی بوده و برای انجام کار 4682 نام از نام‌های متولدین سال‌های یاد شده از مدارس گوناگون شهر، به‌ روش تصادفی و با توجه‌ به‌ ویژگیهای جامعه‌ آماری، از تمام مقاطع و مناطق گردآوری شد. نام‌ها ابتدا به‌ تفکیک جنسیت، از نظر خاستگاه هویتی، به گروههای ملی، مذهبی، محلی، و فراملی تقسیم شده و سپس نام‌های ملی و محلی با توجه به مقوله‌های معناشناختی‌ ...

الف. موضوع و طرح مسئله (اهميت موضوع و هدف): تحليل فرهنگي اشعار نظامي به ويژه منظومة خسرو و شيرين از آن جهت مهم است كه اين اثر هم ريشه در باورهاي ايراني دارد و هم برگرفته از بافت فرهنگي آذربايجان سدة ششم است. تحليل اين نمودهاي فرهنگي بر اساس متون گذشته در ريشه‌يابي سرچشمه‌هاي باورهاي نظامي موثر است. ب. مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسشها و فرضيه‌ها: منابع منظور ما كتبي ادبي است كه پيش از نظامي خلق شده‌اند و تكيه بيشتر بر آثاري‌ست كه نظامي خود آنها را خ ...

نام شناسی علم مطالعه ی نام‌هاست و نام‌ها جذابند به این دلیل که اطلاعات ارزشمندی را در مورد افراد مختلف و یا جهان اطرافمان در اختیار ما قرار می دهند. در این تحقیق نام تمام اصناف، معابر و مدارس شهرستان تربت حیدریه در دو حوزه ی رسمی و غیررسمی از منظر زبان‌شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. پیکره‌ی مورد نظر شامل 6033 نام می‌باشد که در هردو بخش رسمی و غیررسمی گرایش به نام های انسان مدار بیشتر است و از نظر جنسیت به نام‌های مذکر بیشتر گرایش دارند و هردو حوزه ی رسمی و غیررسمی ا ...