عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر اساس نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب می‌گردد. هدف اصلی تحقیق حاضر توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در مراکز آموزشی بطور اخص دانشگاه آزاد واحد تهران مر کز است . جامعه آماری مدیران ارشد سازمان بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعات در زمینه مدیریت کارآفرینی و توسعه مدیریت دانش بوده است. جامعه آماری، 120نفر بوده که با استفاده از جدول کوهن(1969) حجم نمونه 93 نفر انتخاب ش ...

کارآفرینی یکی از عوامل تاثیر گذار بر توسعه و از اهداف مهم سازمانها است که باعث ایجاد تحول و رشد و افزایش بهره وری در آنها می گردد. سبک مدیران نیز در سازمانها می تواند بر کار آفرین بودن آن تاثیر گذار باشد و رفتارهای کار آفرینانه را توسعه دهد کار آفرینی را فرآیند خلق هر چیز باارزش با صرف وقت و تلاش و بافرض همراه داشتن خطرات مالی روحی و اجتماعی و به دست آوردن پاداش های مالی و رضایت فردی تعریف کرد. مهمترین هدف این تحقیق بررسی رابطه میان سبک های مدیریت و کار آفرینی کارکنان سازمانه ...

چکیده سازمانها اغلب با چالشها و مسائل مربوط به رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی مواجه هستند.گاهی درتقسیم سازمان به بخش های خصوصی ، غیر انتفاعی و دولتی در بسیاری اوقات مسائل مشابه می تواند موفقیت سازمان را با مشکل روبرو سازد. یکی از افرادی که مطالعاتی فراوان را برروی بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی دربخش دولتی انجام داده است ، کیست است . هدف این مطالعه مشخص نمودن تأثیر سبک های رهبری عمل گراو تحول گرا بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی مانند: مشارکت ، انسج ...

یکی از نیازهای غیر قابل اجتناب انسانها، نیاز به موادغذایی می باشد که در این زمینه محصولات لبنی یه خاطر ویژگیهای منحصر بفرد در رشد و سلامت جامعه، جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوار دارد.در جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای متعددی در زمینه تولید و توزیع مواد لبنی فعالیت دارد که برابر مطالعات انجام شده صنایع شیر ایران "پگاه" در ردیف 100 شرکت برتر قرار دارد.با توجه به نقش و اهمیت تدوین استراتژی و میزان اثر آن بر موفقیت های شرکتهای تجاری در بازار رقابتی، در صورتی که هلدینگ پگاه بخواهد ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت تغییر بر رقابت پذیری واحد های ستادی بانک مرکزی ایران بوده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد و در این راستا کلیه منابع در اختیار اعم از فارسی و لاتین مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه صورت گرفته بودند نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت پس از جمع بندی کلیه مطالعات صورت گرفته نسبت به تدوین فرضیات اقدام شد.در ادامه روند تحقیق، پرسشنامه به عنوان کارآترین ابزار گردآوری اطلاعات ...

اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای پیشرفته جهت بهبود اثر بخشی وکارآمدی مدارس، مدیریت مدارس کشورخودشان را به سمت مدیریت غیرمتمرکز سوق داده اند. یکی ازراهبردهایی که از طرف این کشورها ازجمله کشور انگلیس به کار گرفته شده است، خود گردان کردن مدیریت مدارس می باشد. مدیریت مدارس یا تصمیم گیری مشارکتی درمدرسه، یک بازنگری درمدارس به ویژه برای مدارس دولتی است که انحصار قدرت تصمیم گیری را از یک ناحیه مرکزی، به یک مدرسه به منظور بهبود عملکرد آن مدرسه به دنبال دارد. این فرایند، منجربه افزا ...

هدف از پژوهش حاضرتبیین رابطه بین‌ سبک‌ های مدیریت‌ با سلامت سازمانی واسترس شغلی کارکنان آموزش پرورش ناحیه 4 شیراز می باشد. این پژوهش از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، بدین منظور 144 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه تعیین سبک رهبری باردتزومتزکاس، سلامت سازمانی هوی و فلدمن و استرس شغلی استاینمتز جمع آوری شد. که پایایی آنها بترتیب 0/83، 0/73 و 0/68، بدست آمد، داده های ...

رضایتمندی شغلی و فرصتهای رشد و مسائل روانشناختی مفاهیمی هستند که امروزه تحت لوای کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد بررسی قرار میگیرند.کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به واسطه آن همه اعضای سازمان از طریق مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که بر شغلشان به خصوص و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آنها بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد. در واقع کیفیت زندگی شغلی ...

موضوع: بررسی عوامل موثر بر چابک‌سازی در شرکت توربین ماشین خاورمیانه پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر چابک‌سازی در شرکت توربین ماشین خاورمیانه پرداخته است. اهداف این تحقیق به ترتیب عبارتند از: 1) تعیین عوامل موثر بر چابک‌سازی (در شرکت توربین ماشین خاورمیانه) 2) اولویت‌بندی عوامل فوق نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش پرسنل توربین ماشین خاورمیانه به تعداد 52 نفر بوده است، نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استان ...