عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 434

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفاً یافتن راه های افزایش طول عمر نیست بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که اگر چالش اصلی در قرن بیستم فقط "زنده ماندن" بوده، چالش قرن جدید، "زندگی با کیفیت برتر " می باشد. هدف این پژوهش تعیین تأثیراجرای برنامه آموزشی شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی در سال 1388 بود. طرح این مطالعه نیمه تجربی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش حاضر را تمامی سالمندان روستایی شهرستان دشتی تشکیل می ...

پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی سبک زندگی و میزان انزوای اجتماعی در میان بزرگسالان 30-64 ساله شهر تهران بپردازد . با مدرن شدن جوامع و تحولات اجتماعی سبک زندگی نیز تغییر کرده و تنها در متن تغییرات فرهنگیِ مدرن و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا یافته است و مصرف از اصلی ترین عناصر دنیای اجتماعی مدرن شده است . در جوامع مدرن فرد بدون شک بیشتر به خود وابسته است و کمتر قادر است تا دوباره به پیوندهای اجتماعیِ سنتی برگردد به خصوص از زمانیکه اینها مقدار زیادی از معنایشان را از دست داده ان ...

امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدر به صورت معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی در آمده است که کشورهای مختلف و جوامع بشری را به شدت تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی و شیوه های تصمیم گیری در افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد عادی جهت افزایش دانش موجود و پیشگیری از اعتیاد و درمان آن است. بنابراین، دو گروه ،گروه اول افراد وابسته به مواد مخدر (50 نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و افراد عادی (50 نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد ...

رضایت از زندگی از شاخص های مهم اجتماعی است که هرچند در سطح خرد و فردی اندازه گیری می شود، اما خود را در سطح کلان می‌نمایاند. اینگلهارت برآن است که امروزه رضایت از زندگی، یکی از پیامدهای فرآیند توسعه است و هر قدر سطح توسعه یافتگی فزونی یابد به جهت گستردگی و عمق برآورده شدن نیازها و تمایلات شکل گرفته در جریان زندگی و در مقایسه های اجتماعی، رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این با شاخص های مهم سطح کلان نظیر طبقه اجتماعی و سبک زندگی نیز ارتباط دارد. در پژوهش حاضر فرض و ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و امید به زندگی با بهزیستی روانشناختی سالمندان آموزش و پرورش شهرستان داراب می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری 300 نفر از سالمندان باز نشسته عضو کانون بازنشستگان می باشند. نمونه آماری شامل 150 نفر است که شامل 80نفر مرد و 70 نفر زن بود که با توجه به جدول مورگان به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب شده اند. در این تحقیق ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت، امید به زندگی اشنایدر، و بهزیستی روانشناختی ...

اين پژوهش با هدف تحليل مردم شناختي به ابزار و ادوات کشاورزي که شالوده زندگي جوامع روستايي را تشکيل مي دهد تدوين شده است. در سير تطوري تاريخ تغييرات زيادي در شکل و کارکرد ابزار به وجود آمده است.ولي با ورود تکنولوژي و اختراع ماشين بخار،تغيير در ابزار کشاورزي به حدي سريع بودکه بعضي از ابزارها کاربرد خود را از دست داده يا کمتر در کار کشاورزي استفاده مي شود. اما درسير بررسي تحول و تطور ابزار و ادوات کشاورزي جامعه آماري دو روستا به نام 1. روستاي کوهستاني(کرسي)در بخش بلده شهرستان نو ...

سبک زندگی دامنه ی بسیار گسترده و عمیقی در زندگی انسان دارد و بر ابعاد کمّی و کیفی حیات تاثیر گذار است. تغییر سبک زندگی یا ارتقاء آن به انتخاب خود شخص و یا به طور غیر مستقیم و با القائات محیطی اتفاق می افتد. تغییر سبک زندگی نشانه ی تغییر در فرهنگ و نوع نگرش فرد به زندگی است و مسلما هر نگرش و اندیشه ای شیوه ی زندگی خاص خود را می طلبد. نقش محیط و دریافتهای محیطی در این روند بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که کیفیت زندگی اجتماعی بازتابی از کیفیت زندگی فردی ست و عرصه ی ظهور بسیاری ا ...

زمینه پژوهش، موفقیت تحصیلی فرزندان دغدغه ی جدا نا پذیر خانواده ها و متولیان آموزش و پرورش است، قریب به اتفاق متخصصین حوزه ی تعلیم و تربیت، شرایط و روابط حاکم بر خانواده ها را یکی از عوامل عمده ی افت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می دانند، از دیر باز افراد وگروه ها ی کثیری به این مهم پرداخته اند، اما همچنان این زخم کهنه،گاه خانواده ها را تا حد اضمحلال کشانده و مربیان را در مسیر خطیر خود مایوس کرده است، هدف از این پژوهش، رسیدن به( طبقه مرکزی) حاصل از داده ها در مورد « شرایط و رو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد کمال‌گرایی و شیوه زندگی با انتخاب گرایش در هنرهای تجسمی انجام شد. تعداد 250 نفر از دانشجویان و هنرجویان شهر تهران در سال 1389‌که یکی از پنج گرایش‌ هنرهای تجسمی (نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، عکاسی و مجسمه‌سازی) را انتخاب کرده‌ بودند، پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی (هویت و فلت، 1991) و پرسشنامه مقیاس‌های اساسی آدلری برای موفقیت بین فردی BASIS_A (کارلت و همکاران، 1993) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فرا ...