عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4645

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفاً یافتن راه های افزایش طول عمر نیست بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که اگر چالش اصلی در قرن بیستم فقط "زنده ماندن" بوده، چالش قرن جدید، "زندگی با کیفیت برتر " می باشد. هدف این پژوهش تعیین تأثیراجرای برنامه آموزشی شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی در سال 1388 بود. طرح این مطالعه نیمه تجربی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش حاضر را تمامی سالمندان روستایی شهرستان دشتی تشکیل می ...

مهارت های زندگی امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد دررویارویی با مسایل زندگی فاقد تواناییهای لازم واساسی هستندوهمین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است. پژوهشهای بی شمار نشان داده اند که بسیاری ازمشکلات بهداشتی و اختلالات روانی_ عاطفی ریشه های روانی _ اجتماعی دارد که حل آنها به تواناییهای روانی_ اجتماعی نیاز دارد .تواناییهای روانی _ اجتماعی عبارتند از گروهی ازتواناییها که فرد را برای مقابله ...

پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی سبک زندگی و میزان انزوای اجتماعی در میان بزرگسالان 30-64 ساله شهر تهران بپردازد . با مدرن شدن جوامع و تحولات اجتماعی سبک زندگی نیز تغییر کرده و تنها در متن تغییرات فرهنگیِ مدرن و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا یافته است و مصرف از اصلی ترین عناصر دنیای اجتماعی مدرن شده است . در جوامع مدرن فرد بدون شک بیشتر به خود وابسته است و کمتر قادر است تا دوباره به پیوندهای اجتماعیِ سنتی برگردد به خصوص از زمانیکه اینها مقدار زیادی از معنایشان را از دست داده ان ...

سبک زندگی، مجموعهای از الگوهای نظاممند رفتاری است که خاستگاه آن را باورها، ارزشها و هنجارهای شکلگرفته در یکفرهنگ یا خرده فرهنگ تشکیل میدهد. از آنجا که فرهنگ جوامع بشری، به میزان بسیاری از عامل دین اثر می پذیرد، طبیعی استکه آموزههای دینی در شکل گیری سبک زندگی موثر باشد. دین اسلام نیز که آموزه های آن به تمام ابعاد و زوایای زندگی انسانتوجه، و او را تا رسیدن به سعادت جاودان راهبری می کند، در سه سطح بینش، گرایش و کنش، الگوهایی را ارائه کرده است که براساس آن، میتوان در فرهنگ های گو ...

مقدمه: بهبود و اصلاح شیوه زندگی می تواند نقش مهمی در سلامت زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در دراز مدت داشته باشد. زنان مبتلا به PCOS نسبت به زنان سالم سطوح بالایی از نشانه های روانی مانند نشانه های افسردگی و همچنین مشکلات بالینی و بیوشیمیایی را نشان می دهند که می تواند کیفیت زندگی را کاهش دهد. کیفیت زندگی در زنان مبتلا به PCOS یکی از اهداف مهم جامعه پزشکی است و اهمیت سبک زندگی در این حوزه بیشتر آشکار می باشد. بنابراین، لازم است که اقداماتی در جهت بهبود سلامت و ک ...

امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدر به صورت معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی در آمده است که کشورهای مختلف و جوامع بشری را به شدت تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی و شیوه های تصمیم گیری در افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد عادی جهت افزایش دانش موجود و پیشگیری از اعتیاد و درمان آن است. بنابراین، دو گروه ،گروه اول افراد وابسته به مواد مخدر (50 نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و افراد عادی (50 نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد ...

رضایت از زندگی از شاخص های مهم اجتماعی است که هرچند در سطح خرد و فردی اندازه گیری می شود، اما خود را در سطح کلان می‌نمایاند. اینگلهارت برآن است که امروزه رضایت از زندگی، یکی از پیامدهای فرآیند توسعه است و هر قدر سطح توسعه یافتگی فزونی یابد به جهت گستردگی و عمق برآورده شدن نیازها و تمایلات شکل گرفته در جریان زندگی و در مقایسه های اجتماعی، رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این با شاخص های مهم سطح کلان نظیر طبقه اجتماعی و سبک زندگی نیز ارتباط دارد. در پژوهش حاضر فرض و ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و امید به زندگی با بهزیستی روانشناختی سالمندان آموزش و پرورش شهرستان داراب می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری 300 نفر از سالمندان باز نشسته عضو کانون بازنشستگان می باشند. نمونه آماری شامل 150 نفر است که شامل 80نفر مرد و 70 نفر زن بود که با توجه به جدول مورگان به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب شده اند. در این تحقیق ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت، امید به زندگی اشنایدر، و بهزیستی روانشناختی ...

اين پژوهش با هدف تحليل مردم شناختي به ابزار و ادوات کشاورزي که شالوده زندگي جوامع روستايي را تشکيل مي دهد تدوين شده است. در سير تطوري تاريخ تغييرات زيادي در شکل و کارکرد ابزار به وجود آمده است.ولي با ورود تکنولوژي و اختراع ماشين بخار،تغيير در ابزار کشاورزي به حدي سريع بودکه بعضي از ابزارها کاربرد خود را از دست داده يا کمتر در کار کشاورزي استفاده مي شود. اما درسير بررسي تحول و تطور ابزار و ادوات کشاورزي جامعه آماري دو روستا به نام 1. روستاي کوهستاني(کرسي)در بخش بلده شهرستان نو ...