عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 267

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین هوش هیجانی و سبکهای رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران و رابطه متغیر اخیر با رفتار مدنی سازمانی کارکنان در یک شرکت صنعتی است. فرضیه های اصلی این پژوهش گویای آنند که هوش هیجانی و مولفه های آن با سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی و مولفه های آنها و این متغیّر اخیر با رفتار مدنی سازمانی و مولفه های آن رابطه دارند. 157 نفر از مدیران یک شرکت صنعتی در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه های هوش هیجانی بار – آن (EQ-i)، رهبری چند عاملی (MLQ) و سنجش رفتار مدنی (1 ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش سبك‌ رهبري و منابع قدرت مربیان در رضایتمندی بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بود. جامعه آماري اين تحقيق، بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بودند. آزمودنی‌ها 120 نفر بودند که به پرسشنامه‌های سبک‌های رهبری مربیان (LSS)، قدرت در ورزش (PSQ)، رضایتمندی ورزشکاران (ASQ) پاسخ دادند. در یک مطالعه راهنما، پایایی درونی پرسشنامه‌ها‌ با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه سبک رهبری 0/88= α، منابع قدرت 0/74= α و رضایتمندی 0/87= α برآورد گردید. بر ...

به جهت بررسی رابطه سبک های رهبری تحولی و تبادلی با تعهد سازمانی پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی –پیمایشی در شرکت بیمه نوین انجام شد هدف اصلی پ‍‍ژوهش بررسی میزان تعهد سازمانی در هر یک از سبک های رهبری تحولی و تبادلی بوده است و اهداف فرعی نیز به بررسی رابطه ی رهبری تحولی با تعهد ، رهبری تبادلی با تعهد ، ابعاد رهبری تحولی با تعهد و ابعاد رهبری تبادلی با تعهد پرداخته است . ابزار اندازه گیری پژوهش عبارت است از دو پرسشنامه مجزا تعیین سبک رهبری باس و اولیو(MLQ) با 36 سوال پنج گزینه ا ...

انگیزه یکی از مهمترین عوامل درونی یک ورزشکار برای شرکت در فعالیت است که میزان تلاش یا تعهد فرد را در راه رسیدن به اهداف نشان می دهد(فولادیان و همکاران1388). هدف از تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری دبیران تربیت بدنی وانگیزه های ورزشی دانش آموزان ورزشکار می باشد. جامعه آماری 20 نفر مربیان تربیت بدنی و 120 نفر دانش آموزان ورزشکار در شهرستان فریمان بودند به علت کم بودن تعداد همه بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه انگیزه های ورزش مارکلند و اینگلدو(1997)وپر ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سبک رهبری می باشد .روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل 604 نفر از کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی هفت اداره پست، مخابرات، گاز، برق، صنایع،محیط زیست و آب و فاضلاب بوده است روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و حجم نمونه در این تحقیق 196 نفر کارمند بوده، قلمرو مکانی شهر ارومیه و قلمرو زمانی سال 1390 می‌باشد. گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه سبک رهبری (الوانی) انج ...

هدف کلی از این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری وضعی (هرسی– بلانچارد) و منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت بدنی استان گلستان از دیدگاه کارکنان و اعضای این ادارات بود. بدین منظور نمونه آماری از 155 نفر از کارکنان تمام وقت ادارات تربیت بدنی استان گلستان (که تمام جامعه آماری تحقیق را شامل می شدند) که دارای میانگین سنی 44/3 و درصد زنان و مردان در این جامعه آماری به ترتیب 29/7 و 70/3 بودند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها پرسشنامه توصیف انطباق پذیری و اثر بخشی رهبر از ...

هدف این تحقیق شناسایی تاثیر هوش عاطفی بر سبک رهبری تحول آفرین درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرا ن میباشد. داده های مربوط به هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین به وسیله ی پرسشنامه ی ترکیبی هوش عاطفی "بار –آن "ومدل چند عاملی رهبری" بس و آوولیو" جمعا تعداد 63 گویه مشتمل بر سه بخش (قسمت دموگرافی،بخش هوش عاطفی وسبک رهبری تحول آفرین) چمع آوری گردید. با توجه به سرشماری بودن جمع آوری داده ها وضعیت توزیع را با انجام پیش آزمونی باتوزیع پرسشنامه بین 20 نفر از اعضای جامعه ضمن بررس ...

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران و استراتژی های مورد استفاده ی کارکنان در نفوذ رو به بالا می باشد. سبک رهبری این پژوهش مربوط به سبک رهبری هرسی و بلانچارد میباشد. که شامل سبک رهبری دستوری، اقناع، مشارکتی و تفویضی می شود. استراتژی های مورد استفاده کارکنان در نفوذ رو به بالا شامل سه مرحله پیش از درخواست، درخواست و پس از درخواست می باشد. مرحله ی پیش از درخواست شامل استراتژی های وابسته سازی، اعتماد سازی، مدیون سازی و ائتلاف، مرحله درخواست شامل استراتژی متقاعد ساز ...

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سبک های رهبری مدیران جهاددانشگاهی است که با نمونه آماری 117 نفری متشکل از مدیران دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و به صورت سرشماری انتخاب گردید. با توجه به هدف و نوع پژوهش، ابزار تحقیق، از پرسشنامه هوش هیجانی گلمن و پرسشنامه چندعاملی رهبری استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه هوش هیجانی در این تحقیق 90/0 محاسبه شد و در مورد پرسشنامه سبک رهبری نیز میران پایایی 79/0 محاسبه شد. برای توصیف و استنباط آماری داده ها در راستای فرضیه اصلی تحقیق، هوش هی ...