عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9831

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شیمی سوپرامولکولی به معنای شیمی ترکیبات غیرکووالانسی، زمینه‌ای در اکتشافات علمی است که به بررسی رابطه بین ساختار مولکولی و عملکرد آن می‌پردازد و اساس پدیده‌هایی مانند بررسی انتخابی، انتقال و تجمع را درفرایند‌های بیولوژیکی پایه ریزی می‌کند. اخیرا در آزمایشگاه ما کوچکترین عضو خانواده پیناکولوفان‌ها،1 سنتز و شناسایی شدند .اما بدلیل انعطاف پذیری بالای این ترکیبات موفق به مطالعه شیمی میزبان-مهمان این ترکیبات نشدیم. در این پایان‌نامه با استفاده از پیناکولوفان‌های 1 موفق به سنتز و ...

محافظت از الکل ها، فنل ها و اکسیم ها به خاطر کاربردهای متعدد در سنتزهای آلی بسیار مهم تلقی می شود. در این راستا گروه های هیدروکسیل سایلیله و یا تتراهیدروپیرانیله شده به خاطر تفاوت در خواص نسبت به گروههای هیدرکسیل آزاد و نیز سهولت برداشتن گروه محافظ بسیار مورد توجه می باشند. از این جهت در این پایان نامه روش موثری برای سایلیلاسیون الکل ها و اکسیم ها و نیز تتراهیدروپیرانیلاسیون اکسیم ها با استفاده از به ترتیب هگزامتیل دی سیلازان (HMDS) و 3،4-دی‌هیدرو-H2- پیران (DHP) در حضور مقد ...

فعالیتهای عملی آزمایشگاهی بخشی جداناپذیر از شیمی و آموزش شیمی می باشند . آموزش و اجرای فعالیتهای آزمایشگاهی منجر به رشد در سطوح شناختی ،مهارتی و انگیزشی مفاهیم شیمی می شوند. در راستای اصلاح سازیها و روند روبه رشد آموزش مفاهیم شیمی، دانش علوم تربیتی و روانشناسی به کمک علوم پایه آمده است که تئوری ساختن گرایی به عنوان یکی از نظریات مهم و کاربردی در حوزه دانش شیمی بکار رفته است. طیق این دیدگاه، هیچ دانشی خارج از ذهن وجود ندارد. و دانش هر فرد توسط خود شخص ساخته می شود. از ترکیب ...

شیمی ابر مولکولی به دلیل گستردگی زمینه های جالب تحقیق و مطالعه توجه بسیار زیادی را به خود معطوف نموده است. یکی از موضوع های مورد توجه در زمینه ی ابرمولکول ها، بررسی ارتباط میان بعد ابرمولکول، بعد نانو ساختار آن و بعد نانو ماده ی حاصل از آن می باشد. در یک مطالعه ی بسیار جالب ما موفق به تهیه ی نانو فیبرهای نقره از نانو میله های یک پلیمر کئوردیناسیونی یک بعدی شدیم. مهندسی کریستال، یکی دیگر از زمینه های تحقیق در شاخه ی شیمی ابرمولکول ها می باشد. یک مطالعه ی مروری در مورد ترکیبات ...

بر اساس نظریه ساختن گرایی، دانش آموزان با ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی، بر اساس تجارب و دانش قبلی شان دارای مجموعه ای از تصورات هستند. آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشند و فراگیران به وسیله آن ها قادر به توضیح درست پدیده های علمی نباشند ، کج فهمی نامیده شده اند. چندتن از محققان در کشورهای مختلف کج فهمی های فراگیران در مباحث کوانتوم و آنتروپی را ثبت کرده اند. هدف این تحقیق تشخیص کج فهمی های دانش آموزان شهرهای تهران،گرگان در یا ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی روشهای بهبودکیفیت یاددهی یادگیری شیمی(مبحث ساختاراتم) ازطریق نقشه های مفهومی وسنجش تأثیر روش تدریس مبتنی بر استفاده از نقشه های مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مبحث ساختاراتم می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است و روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و به روش چهارگروهی سولومون با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه دوّم دبیرستان شهرستانهای شیرازوتهران که در سالتحصیلی 93-92 در رشتهعلوم تجربی مشغو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تأثیر روش کاوشگری هدایت شده و حل مسئله بر یادگیری سه متغیر دانش، نگرش و مهارت دانش آموزان در آزمایشگاه شیمی سال سوم دبیرستان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان در بخش مرکزی منطقه هشت تهران در سال تحصیلی 88-1387 به تعداد 137 نفر می باشد. در این پژوهش از نمونه در دسترس استفاده شده و دو کلاس سوم رشته ریاضی بطور تصادفی برای روش کاوشگری هدایت شده و حل مسئله انتخاب گردید. تعداد دانش آموزان این دو گروه به ترتیب برابر 29 ...

هدف از این تحقیق ارزیابی دانش و مهارت فنون تدریس معلمان شیمی در دبیرستان های دخترانه استان زنجان می باشد. طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف طرح کاربردی و از نظر اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. در این راستا پژوهشگر از نزدیک روش تدریس معلمان شیمی را در دبیرستان های دخترانه استان زنجان مورد مشاهده مستقیم قرار داده است، به همین منظور از دو ابزار استفاده کرده است، یکی چک لیست مشاهده تدریس است که منعکس کننده شاخص های روش تدریس فعال بوده و ابزار دیگر پرسشنامه خودسنجی محقق ساخته ای است که ب ...

هدف کلی این پژوهش تلفیق آموزش علم و فناوری نانو در برنامه درسی شیمی دوره دبیرستان با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد. بدین منظور برنامه های درسی آموزش علم و فناوری نانو برای دانش آموزان دوره ی ابتدایی تا دبیرستان در ایالات مختلف آمریکا و استرالیا بررسی گردید. با توجه به یافته های حاصل از این بررسی، راهکارهایی به منظور تلفیق آموزش علم و فناوری نانو در برنامه درسی شیمی ارائه گردید و چهار طرح درس تهیه و تدوین شد. به منظور اعتباربخشی، طرح درسهای پیشنهادی مورد ...