عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 301

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موضوعات مهم در شیمی دبیرستان، تدریس خوب و قابل فهم ترکیب های کووالانسی است. هدف این پژوهش دست‌یابی به مدل تجربی دانش یادگیرنده در بحث ترکیب‌های کووالانسی است تا معلمان آموزش صحیح مفاهیم و روابط میان آنها را مشاهده نمایند طراحان آموزش الکترونیکی نیز از آن می‌توانند برای تولید محتوای الکترونیکی این مبحث استفاده کنند. جدول مشخصات این پژوهش در قالب 6 محتوا و 40 هدف تعیین شد و به تایید استاد راهنما و 12 تن از دبیران شیمی که دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی هم بودند رسید. ...

هدف اصلی این رساله طراحی، ساخت، و شناسایی کاتالیزورهای نوری نانوساختار بر پایه TiO2 با استفاده از سیلیکای منظم مزوحفره و بررسی برخی از کاربردهای مهم این دسته از مواد در انجام تبدیلات اکسایشی تحت تابش نور مرئی و بویژه نور خورشید می‌باشد. مطالعات انجام شده در این رساله در سه فصل تقسیم‌بندی شده است. در فصل اول، ضمن معرفی کلی نیمه‌رسانا, کاتالیزور و کاتالیزور نوری به بیان اهمیت واکنش‌های کاتالیز شده نوری از نظر مسأله مهم انرژی و شیمی سبز پرداخته شده است. همچنین روش‌های معمول تهی ...

هدف پژوهش حاضر تعیین مباحث سخت کتاب شیمی سال سوم جهت بررسی برخی از کج فهمی‌های آن است که در دو مرحله در مدارس شهرستان دلفان اجرا شد. در مطالعه مقدماتی آزمون، مطابق با موضوعات کتاب درسی که روایی صوری و محتوایی توسط کارشناسان شیمی تأیید شده بود با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بین220 نفر از دانش‌آموزان سال چهارم مقطع متوسطه شهرستان دلفان اجرا شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موضوعات سخت شناخته شده توسط دانش آموزان و معلمان شیمی شامل: 1- محاسبه استوکیومتری در واکنش ...

در این تحقیق اکسیدهای کلسیم-منگنز، آلومینیوم-منگنز، منیزیم-منگنز و اکسید منگنز تثبیت شده در زئولیت فوجاسیت با روش نسبتاً ساده‌ای سنتز شدند و به وسیله آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف‌بینی اشعه ایکس متفرق کننده انرژی (EDX)، پراکندگی نور پویا (DLS)، طیف‌بینی مادون قرمز (FT-IR) و طیف‌بینی جذب اتمی (AAS) شناسایی و تعیین ساختار شدند. الگوهای XRD این ترکیبات پیک‌هایی نزدیک 19 ~ ? و 5/5 ~ ? نشان می‌دهند که این الگوها ...

هدف از این تحقیق ارزیابی دانش و مهارت فنون تدریس معلمان شیمی در دبیرستان های دخترانه استان زنجان می باشد. طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف طرح کاربردی و از نظر اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. در این راستا پژوهشگر از نزدیک روش تدریس معلمان شیمی را در دبیرستان های دخترانه استان زنجان مورد مشاهده مستقیم قرار داده است، به همین منظور از دو ابزار استفاده کرده است، یکی چک لیست مشاهده تدریس است که منعکس کننده شاخص های روش تدریس فعال بوده و ابزار دیگر پرسشنامه خودسنجی محقق ساخته ای است که ب ...

هدف این پژوهش، «بررسی تاثیر آموزش به روش بارش مغزی با روش معمول تدریس بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان در درس شیمی رشته علوم تجربی شهرستان بوکان می‌باشد». پژوهش به صورت نیمه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش، با اجرای پیش‌ آزمون و پس آزمون انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان بوکان در سال تحصیلی 90-89 تشکیل داده که 88 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و آ ...

ضرورت توجه به آموزش نانو فناوری در دوره کارشناسی به دلیل رشد روزافزون این فناوری و کاربردهای گوناگون آن در تمامی زمینه های زندگی انسان، اجتناب ناپذیر است. در این راستا پژوهش حاضر به طراحی اهداف و محتوای آموزشی برنامه درسی نانو فناوری برای دوره کارشناسی شیمی و فیزیک دانشگاهها می پردازد. نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در حوزه نانوفناوری در سال تحصیلی 91-1390می باشد که 200 نفر ...

هدف پژوهش حاضر، در مرحله اول تولید محتوای الكترونيكي مفاهیم شیمی پیش دانشگاهی مبتني بر استاندارد SCORM بوده و در مرحله بعد بررسی میزان اثربخشی آن بر میزان دانش و نگرش دانش آموزان در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی شاخه‌ی نظری شامل رشته های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ارسنجان، در سال تحصیلی 91-90بوده است؛ و به روش نیمه تجربی اجرا گردیده است. از میان دبیرستان‌های شهر ارسنجان، یک دبیرستان انتخاب گردید .در این دبیرستا ...

هدف این پژوهش، « بررسی تاثیر آموزش به روش استفاده از مواد آموزشی سه بعدی( مدلهای گلوله-میله و مدلهای کامپیوتری) با روش معمول تدریس بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس شیمی رشته علوم تجربی شهرستان باخرز می باشد». پژوهش به صورت نیمه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش، با اجرای پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان باخرز در سال تحصیلی 90-89 تشکیل داده که 30 دانش آموز به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شد ...