عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حفرات تاج‌پوشش با افتادن و یا شکستن یک یا چند درخت شکل می‌گیرد و محیط متفاوتی را در تاج‌پوشش جنگل ایجاد می‌کند. شکل و اندازه، دو ویژگی مهم حفرات جنگل هستند که می‌توانند شرایط ریزمحیطی را در توده‌های جنگلی تحت تاثیر قرار دهند و تعیین کننده استقرار زادآوری باشند. اندازه حفره مهمترین تاثیر را بر انتشار نور و درجه حرارت هوا دارد. تغییرات درجه حرارت و رطوبت، ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک حفرات جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق تاثیر شکل و اندازه حفره بر ویژ ...

این بررسی در چهار مرحله انجام گردید. مرحله جمع‌آوری اطلاعات و سوابق، مرحله نمونه‌برداری صحرایی، مرحله آزمایشات خاک‌شناسی و تجزیه برگ و مرحله تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه‌گیری. در مرحله اول، اطلاعات مختلف هواشناسی، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، پستی و بلندی و جنگل‌شناسی منطقه مورد مطالعه جمع‌آوری شدند.در مرحله دوم، چهار سری از جنگل تحقیقاتی واز واقع در شهرستان نور مازندران که دارای توده‌های خالص و آمیخته سرخدار بودند، انتخاب شدند. در هر سری یک قطعه نمونه‌برداری به مساحت پنج هکتار پیاد ...

ساختار فاصله‌ای بعضی خواص خاک به منظور تعیین فاصله بهینه نمونه‌برداری مورد مطالعه واقع گردید. این مطالعه بر روی دوسری از مهمترین خاکهای استان اصفهان به نامهای سری زرندید و سری خمینی شهر در دو عمق 0-30 و 30-60 سانتیمتری انجام شد. نمونه‌ها روی یک رشته، بطول 250 متر واقع گردیده و فاصله نمونه‌ها از یکدیگر 10 متر انتخاب گردید. از هر یک از نمونه‌های خاک سه نوع عصاره مختلف به نامهای عصاره اشباع، عصاره 1:1 و عصاره 5:1 تهیه و برخی از مشخصات شیمیایی شامل هدایت الکتریکی، PH و غلظت کاتیو ...

یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت مصرف کودهای ازته در اراضی دیم توجه به اثرات متفاوت شیمیایی این کودها در برهم کنشهای خاک می باشد. کاربرد بلندمدت کودهای شیمیایی ازته از نظر (شوره زایی، تغییرات ‏‎PH‎‏ خاک) روی شیمی خاک و کیفیت رشد محصول گندم اثر می گذارند، بنابراین مطالعه این اثرات در بلندمدت می تواند در تعیین مناسبترین کود شیمیایی ازته در این اراضی اهمیت داشته باشد. این طرح با 10 تیمار و در چهار تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در اشتباه تحقیقات دیم و اجرا ...

بخشی از تحقیقات مربوط به کشاورزی ،بررسی شیمیائی خاک ،آب ،گیاه می باشد.این بررسی ها بدون انجام روشهای تجزیه ای امکان پذیر نیست .باتوجه به اهمیت روشهای تجزیه ای نمونه های کشاورزی بنظر می آید که انجام تحقیقات دراین زمینه به همراه تحقیقات در زمینه های دیگر کشاورزی بتواند کمک و مددی در امر کشاورزی باشد. ...

بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک تحت تاثیر آتش سوزی تغییر می نماید. آتش سوزی در بسیاری از جنگل ها از عوامل بسیار مهم تخریب جنگل بوده به طوری که سالانه مساحت قابل توجهی از جنگل ها دستخوش حریق می شود و با توجه به شدت آتش سوزی اثرات متفاوتی بر شرایط اکولوژیکی محیط تحمیل می گردد. نظر به اینکه خاک به عنوان بستر رشد و زادآوری جنگل محسوب می گردد، بنابراین بررسی اثر آتش سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از این تحقیق مطالع ...

ضایعات پلیمری لاستیکهای فرسوده خودروها یکی از آلوده کننده‌های محیط زیست محسوب می‌شوند. تولید روز افزون این ضایعات سبب شده است تا راههای کاهش اثرهای مضر ناشی از تجمع آنها در محیط زیست نیز پر رنگ‌تر شود. دراین پژوهش اثرات مخلوط ذرات خرد شده لاستیک‌های فرسوده با خاک بر شاخص‌های کیفیت خاک سنجیده شده است. این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان (لورک) با خاک فاین- لومی، میکسد، ترمیک، تیپیک، هاپل، آرجید و در هفت تیمار و سه تکرار در سال 1386 انجام گرفت. تیمارها شامل اختلاط ...

در این بررسی سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی از سه خاک شالیزاری با استفاده از محلول تترافنیل‌بران‌سدیم مطالعه گردید. برای اینکار از سه منطقه استان مازندران سه نمونه مرکب از عمق cm 20 - 0 خاک برداشت و خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی آنها تعیین گردید. بررسیهای سینتیکی روی نمونه‌های اشباع از کلسیم در دامنه زمانی از 25ˆ0 تا 96 ساعت (و در یک نمونه تا 456 ساعت) انجام گردید. همچنین اثر تکان دادن نمونه‌ها روی سرعت آزاد شدن پتاسیم و نیز میزان بازیافت پتاسیم در روش تترافنیل‌بران‌س ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
کویر | 
خاک |