عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20931

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش تلفیق آموزش علم و فناوری نانو در برنامه درسی شیمی دوره دبیرستان با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد. بدین منظور برنامه های درسی آموزش علم و فناوری نانو برای دانش آموزان دوره ی ابتدایی تا دبیرستان در ایالات مختلف آمریکا و استرالیا بررسی گردید. با توجه به یافته های حاصل از این بررسی، راهکارهایی به منظور تلفیق آموزش علم و فناوری نانو در برنامه درسی شیمی ارائه گردید و چهار طرح درس تهیه و تدوین شد. به منظور اعتباربخشی، طرح درسهای پیشنهادی مورد ...

ازآنجایی که معلمان در آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی و ایجاد تفکر جدید در آنها نقش زیادی دارند، موضوع تربیت معلمان بسیار مهم است. گام اول در برنامه‌ریزی آموزشی تعیین نیازهای آموزشی توسط نیازسنجی می‌باشد. هدف این پژوهش نیاز سنجی از معلمان شیمی، برای پیشنهاد محتوای آموزشی، جهت آموزش شیمی سبز به معلمان است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران شیمی(زن و مرد) که در سال تحصیلی 95-94 درشهر تهران مشغول به ...

هدف پژوهش حاضر تعیین مباحث سخت کتاب شیمی سال سوم جهت بررسی برخی از کج فهمی‌های آن است که در دو مرحله در مدارس شهرستان دلفان اجرا شد. در مطالعه مقدماتی آزمون، مطابق با موضوعات کتاب درسی که روایی صوری و محتوایی توسط کارشناسان شیمی تأیید شده بود با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بین220 نفر از دانش‌آموزان سال چهارم مقطع متوسطه شهرستان دلفان اجرا شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موضوعات سخت شناخته شده توسط دانش آموزان و معلمان شیمی شامل: 1- محاسبه استوکیومتری در واکنش ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش تدریس حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی شیمی دانش آموزان سال سوم مقطع راهنمایی و مقایسه آن با شیوه تدریس سنتی بر سه متغیر یادگیری، مهارت های حل مسئله و نگرش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع راهنمایی، درسال تحصیلی 89-88 که براساس آمار اداره آموزش و پرورش منطقه مشهد مرغاب ( استان فارس) به تعداد 294 نفر بودند . نمونه پژوهش از بین دانش آموزان یکی از مدارس راهنمایی پسرانه انتخاب گردید. به دلیل محدودی ...

در بخش اول این تحقیق سنتز و تهیه نانوساختارهای بوهمیت و گاما آلومینا به خصوص نانوساختار گاماآلومینای تک بعدی به روش سل-ژل با استفاده از پیشسازه آلومینیوم تری ایزوپروپیلات در حضور مقادیر معینی از آلانین با نسبت‌های مولی 1- 0/5 =Sn/Alبررسی شده و سپس میزان بلورینگی، ریخت شناسی، مساحت سطح ویژه و میزان تخلخل کاتالیست‌های تهیه شده مطالعه گردید. از روش‌های XRD، SEM، TEMو BET جهت شناسایی کاتالیست‌ها استفاده گردید. در این پژوهش، با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان عنوان کرد که یک روش ...

در این پایان نامه واکنش اکسایش الکل ها و نیز استیلاسیون الکل ها و فنول ها با استفاده از کاتالیست های زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده انجام شده است . از آنجا که زیرکونیوم فسفات ها دارای خاصیت اسیدی به وسیله وجود پروتون های روی سطح خود هستند ، با تعویض این پروتون ها با کاتیون های فلزی می توان به کاتالیست های کارآمدی دست پیدا کرد. این دو کاتالیست تهیه شده نیکل زیرکونیوم فسفات (ZPNi) و منگنز زیرکونیوم فسفات (ZPMn) هسنتد که به صورت ناهمگن هستند و به راحتی از پس از اتمام هر واکنش از ...

محافظت از الکل ها، فنل ها و اکسیم ها به خاطر کاربردهای متعدد در سنتزهای آلی بسیار مهم تلقی می شود. در این راستا گروه های هیدروکسیل سایلیله و یا تتراهیدروپیرانیله شده به خاطر تفاوت در خواص نسبت به گروههای هیدرکسیل آزاد و نیز سهولت برداشتن گروه محافظ بسیار مورد توجه می باشند. از این جهت در این پایان نامه روش موثری برای سایلیلاسیون الکل ها و اکسیم ها و نیز تتراهیدروپیرانیلاسیون اکسیم ها با استفاده از به ترتیب هگزامتیل دی سیلازان (HMDS) و 3،4-دی‌هیدرو-H2- پیران (DHP) در حضور مقد ...

هدف تحقیق حاضر یافتن پاسخ این سؤال است که آیا امکان استفاده روش سطوح مختلف تفکر ( ماکروسکوپی ، مولکولی و نمادی ) در تدریس شیمی 3 و آزمایشگاه در دوره متوسطه در شهر تهران، وجود دارد ؟ این تحقیق پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر ، مبادرت به طرح چهار سؤال کلی در چهار موضوع :" امکانات موجود درمدارس "،" امکانات مورد نیاز برای استفاده از روش سطوح تفکر در تدریس" ، "عوامل تسهیل کننده" و" موانع احتمالی موجود در آموزشگاه " شده است و پر سشها گویه های محقق ساخته ای در مقیاس ...

از آنجا که کينولينها داراي خواص بيولوژيکي مي باشند تهيه آنها در سالهاي اخير مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق سنتز ترکيبات هتروسيکلي جديد با راندمان عالي مي باشد. در اين واکنشها از استرهاي استيلني استفاده شد به اين دليل که معرفهاي خوبي براي حلقه زايي بوده و در اثر افزايش به ترکيبات نيتروژن, گوگرد و اکسيژن دار محصولات هتروسيکلي جديد ايجاد مي شود. با استفاده از دي آمينها و استرهاي استيلنيی و فرم الدهید در حضور کاتالیزور مولیبدین اکسید کينولينهاي جديد ايجاد شد. ...