عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظام طبیعت در انسان به صورتی است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته‌ترین افراد، در انجام این وظیفه حساس و مهم والدین کودک هستند، قانونگذار نیز از طبیعت متابعت کرده، حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته، حضانت جسمی و روحی فرزند را با هم به والدین محول کرده است، البته با لحاظ نمودن شرایطی و در صورت فقدان شرایط مورد نظر قانونگذار، و هم چنین فقدان پدر مادر، و وجود کودکان سرراهی در جوامع، مرجع صالح به نمایندگی از جامعه تمهیداتی را اندیشیده و به موقع به اجراء می‌گ ...

برای انتقال ایده طراحی و راهکار های موثر با توجه به پژوهش انجام شده و محوریت قرار دادن کنترل تشویش های مادر در پروسه استحمام نوزاد در قالب یک کالا، از الگوی FAD (FEATURES, ATTRIBUTES AND DESIGN)، برای تعیین هویت ویژگی ها و صفت هایی که می تواند در متمایز ساختن محصول و کارآیی اش استفاده شود، بهره جسته ایم، و این روند را با تمرکز بر دیدگاه معنا محور (Meaning Driven Design-MDD) و همچنین کاربر محور (User Driven Design-UDD) پیش برده ایم، که در ادامه به تشریح مصادیق موارد مذکور پر ...