عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 660

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر موضوع کارآفرینی شرکتی دریچه‌ای را به سوی بهره برداری از مزیت رقابتی پایدار، نوآوری و پیشگامی سازمان‌ها گشوده است. از طرف دیگر، ارتقای عملکرد از مهم‌ترین چالش‌های سازمان‌ها در بخش خصوصی و دولتی است. پژوهشگران بسیاری اتفاق نظر دارند که کارآفرینی شرکتی به بهبود عملکرد شرکت منتهی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی میان کارآفرینی شرکتی و عملکرد سازمانی در نمایندگی‌های ایران خودرو شهرهای اصفهان و شیراز است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پی ...

این تحقیق در پی پاسخ به میزان هویت یابی فرهنگی و ابعاد آن در میان دانش آموزان جوان و عوامل تأثیر گذار بر آن با تأکید بر میزان استفاده از فضای مجازی اینترنت است. در این راستا نظریه های مختلف هویت در دو رویکرد مدرن و پسا مدرن بررسی شد.در چارچوب نظری پژوهش در بخش متغیر وابسته، از نظریات جنکینر و گیدنز استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق پرسشنامه در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر شیراز و با یک نمونه 426 نفری شامل 231 دختر و 195 پسر اجرا شده است. با توجه به ...

در این بررسی علمی، نهشته‌های سازند آغاجاری در حوضه زاگرس، شمال باختر شیراز(برش قلات) مورد مطالعه قرار گرفته‌‌اند. نهشته‌های مورد مطالعه در این منطقه شامل کنگلومرا، ماسه سنگ، مارن و ژیپس می‌باشد. در این منطقه، سازند آغاجاری بصورت هم‌شیب بر روی سازند رازک و در زیر سازند بختیاری قرار گرفته است. . ضخامت این نهشته‌ها 860 متر می‌باشد. مطالعات بافتی و ساختارهای رسوبی در صحرا منجر به شناسایی چهار مجموعه لیتوفاسیس آواری گراولی(Gm, Gh, Gt, Gp)، ماسه‌ای(Sm, Sh, St, Sl, Sp, Sr, Ss)، دان ...

از زمان سقوط دیلمیان فارس(448هـ.ق) تا ورود اتابک قراچه ساقی به فارس(502هـ.ق) یک دوره 50 ساله آشوب وغارت و نا امنی برشیراز حاکم بود، از این تاریخ به بعد امنیت نسبی بر شیراز بر قرار شد و تجارت و کشاورزی رونق یافت. نهضت مدرسه سازی آغاز و شیراز وارد یک روند توسعه تدریجی به مدت دو قرن تا پایان حکومت اتابکان سلغری گردید. دراین دوره شیراز دارای گروهی متنفذ و قدرتمند از خاندان اهل علم ،اشراف و دبیران دوره دیلمیان بود که هم چنان قدرت و اعتبار و نفوذ اجتماعی خود را دراین اعصار حفظ کر ...

شکل‌گیری هر یک از جوامع بشری بر روی یک بستر طبیعی صورت پذیرفته است و به مرور زمان توسعه یافته است. در این پژوهش به بررسی تاثیرات فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک برتوسعه فیزیکی شهر شیراز پرداخته شده تا مشاهده گردد این حوزه مدنی از زمان شکل‌گیری و توسعه خود چه تاثیراتی را از محل و بستر طبیعی خود گرفته، و چه اثراتی را برجای گذاشته است. در این تحقیق ابتدا به گردآوری عکس‌های هوایی شیراز در طی دهه‌های مختلف 1330، 1350، 1360 و1380، و نقشه‌های توپوگرافی 50000/1 و زمین‌شناسی 100000/1 و 2 ...

به دلیل ماهیت بسیار پیچیده و در حال تغییر جوامع امروزی، آنها با مسائل و مشکلات پیچیده و متنوعی روبرو می شوند که دولتها به تنهایی قادر به حل آنها نمی باشند، لذا در راستای حل مشکلات و مسائل خود، نیاز به همراهی، کمک و مساعدت از ناحیه ی عموم مردم جامعه ی خود دارند. در این راستا حضور و فعالیت سازمان های غیر دولتی به عنوان بخشی از مشارکت های مردمی حائز اهمیت بسیار می باشد، و از آنجا که این سازمان ها به دنبال کسب سود و منافع مالی نمی باشند، لذا نیازمند اعضایی متعهد هستند که که در را ...

دراین تحقیق تعارضات بین همسران در خانواده‌های شهر شیراز با رویکرد جامعه‌شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش بررسی تعارضات همسران از لحاظ شدت، محتوا و عوامل موثر بر آنها بوده است. چارچوب نظری پژوهش متکی بر نطریه کالینز بوده که معتقد است چهار تبیین جامعه شناحتی برای تعارضات و خشونت خانواده های امروز وجود دارد که شامل حق مالکیت جنسی، فشارهای اقتصادی، انتقال بین نسلی تعارضات و کنترل اجتماعی است. برای سنجش شدت تعارضات از مقیاس CTS اشتروس استفاده شده است. برای سنجش مح ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط در شکل‌گیری هویت اجتماعی زنان دو نسل شهر شیراز انجام شده است. در این مطالعه از نظریه های آنتونی گیدنز و ریچارد جنکینز جهت تبیین هویت اجتماعی زنان نسل کنونی و نسل گذشته استفاده شده است. در جمع آوری داده از تکنیک پیمایش بهره گرفته شد. این پیمایش بر روی 400 نفر از زنان شهر شیراز که با استفاده از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شده اند صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت و از آمارهای ت ...

در دهه های اخیر تلاش برای توسعه‌ی نگرشی جامعه شناختی در مورد بدن افزایش یافته است، تا آن جا که در جامعه‌شناسی، حوزه جدیدی تحت عنوان جامعه‌شناسی بدن به طور خاص به بررسی بدن اختصاص یافته است. آرایش کردن به عنوان یکی از مباحث بدن در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی زمینه های روانی- اجتماعی مرتبط با آرایش دختران جوان است. این مطالعه به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه‌های شهر ش ...