عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اغلب طرحهای جامع در کشورهای درحال توسعه ، در مرحله اجرا قادر به دستیابی به ضوابط پیشنهادی خود نمی باشند. شکست این طرحها یا بدلیل جاه طلبانه بودن این ضوابط است و یا بواسطه اینکه این ضوابط بر پایه عدم شناخت کافی و بی توجهی به واقعیت های محلی تهیه می شوند. طرح جامع شیراز که ابتدا در سال 1346 توسط دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه شیراز تهیه شد و سپس در سال 1368 توسط نقش جهان پارس ( یکی از مهندسان مشاور شهرساز) مورد بازنگری قرار گرفت، یکی از این طرحها می باشد. طرح جامع شیراز و بدنبال ...