عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 309

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حرکتهای ‏‎Sit-up‎‏ و ‏‎Sit-back‎‏ از جمله متداولترن روشهای انجام حرکات تقوتی و درمانی عضلات شکم به شمار رفته و در درمان کمردردها. با توجه به مکانیزمهای خاصی کاربرد دارند و بنابر هدفی که فرد درمانگر دارد انواع مختلفی نیز دارا هستند ولی درباره میزان مشارکت عضلات در هر یک از این تمرینات اختلاف نظر وجود دارد. به منظور پاسخ گفتن به این سئوال وسئوالهای مشابه سه وضعیت از متداولترین روشهای انجام حرکت انتخاب گردید و میزذان فعالیت میوالکتریک عضلات مستقیم شکم و مایل خارجی در هر وضعیت و ...
نمایه ها:
عضله | 
شکم | 

هدف از انجام این مطالعه آینده‌نگر تعیین این مسئله بود که آیا رادیوگرافی ساده شکم (PAX) در فرایند مربوط به اقدامات درمانی بیماران مبتلا به درد حاد ربع تحتانی راست شکم کمک کننده است یا خیر؟ برای هر کدام از بیمارانی که به علت درد حاد ربع تحتانی راست شکم (RLQ) در بیمارستان ما بستری شدند، پرسشنامه اول نشان‌دهنده تشخیص احتمالی و انتخاب روش درمانی موقت بود. از مجموع 104 بیمار که مشمول این مطالعه شدند، 76 نفر تحت عمل جراحی قرا گرفتند. میزان لاپاراتومی منفی 22 درصد بود. PAX تشخیص احتم ...

چسبندگی و تشکیل باندهای چسبنده یکی از عوارض مهم پس از اعمال جراحی شکم و لگن می باشد که جراحان با آن درگیرند. شایعترین علت انسداد روده ای را در دنیای غرب چسبندگی تشکیل می دهد بطوری که علت قریب به 3/1 تمام موارد انسدادهای روده ای چسبندگی می باشد. همچنین علت اصلی بیش از 10% موارد ناباروری در زنان، تشکیل همین چسبندگیها است. روشهای زیادی علیه تشکیل چسبندگیها پس از اعمال جراحی شکم و لگن تحت بررسی می باشد که قسمت عمده آنها بر روی داروهای ضد التهابی متمرکز است. در این مطالعه نیز اثر ...

موضوع پایان‌نامه تحت عنوان ترومای شکم که عبارتست از ضربه یا ضایعه‌ای که در عوامل مکانیکی و فیزیکی ایجاد میشود . دربررسی ترومای شکم بیماران به دوگروه تقسیم میشوند .-1 ترومای غیرنافذ)Blunt(-2 ترومای نافذ)Penetrating()sharp(درنگاه به آمار وارقام مربوط به پرونده‌های بررسی شده بیماران مبتلا به ترومای شکم در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان طالقانی کرمانشاه نتیجه زیرحاصل گردیده : الف - بررسی از نظر نوع تروماو جنس -1 بیشتر تروماها از نوع غیرنافذ)Blunt(بوده که حدود 86 درصد راتشکیل میدهد. ...
نمایه ها:
شکم | 

نتیجه تحقیق: 1 - بین قدرت عضلات شکم و میزان انحنای مهره‌های کمری دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. 2 - بین قدرت عضلات شکم ومیزان انحنای مهره‌های کمری دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه تهران رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. 3 - بین همبستگی قدرت عضلات شکم با میزان انحنای مهره‌های کمری دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. 4 - بین قدرت عضلات شکم دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران تفاوت معنی‌داری وجود دارد ...
نمایه ها:
شکم | 
عضله | 
دختر | 

تزریق زیرجلدی داروی ضدانعقادی هپارین یک مداخله پرستاری است که مکررا توسط پرستاران انجام می‌شود. درد ناشی از تزریق بدلیل داشتن پیوند سولفات یکی از مشکلات شایع تزریق این دارو می‌باشد. این مسئله نه تنها سبب ایجاد ناراحتی جسمی در بیمار گردیده بلکه موجب ناراحتی روانی او نیز می‌شود. پژوهش حاضر یک بررسی نیمه تجربی است که هدف کلی آن بررسی مقایسه‌ای شدت درد ناشی از تزریق زیرجلدی هپارین سدیم با مقدار کم در سه ناحیه ران، شکم و بازو در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران ...

درمیان عضلات تنه ، توجه خاصی به عضلات شکم شده است. زیرا که عضلات شکم ثبات دهنده ستون فقرات بوده و همچنین با ایجادگشتاور مناسب جهت خم کردن تنه و کنترل حرکت تنه نقش ویژه ای دارند . از طرفی ارتباط ، بین عدم کارایی این عضلات با کمر درد پیدا شده است که محققین جهت تقویت عضلات شکم بر روی تمرینات مختلف شکم تحقیقات زیادی انجام داده اند.از داده های تحقیق حاضر چنین می توان نتیجه گرفت که تمرینات برای تقویت عضلات شکم مناسب است ولی در زمینه ایجاد ثبات در ستون مهره های کمری تمرین چرخش تنه ج ...

در بعضی از بیماران با ترومای شکم که از نظر همودینامیک بی ثبات می باشند لاپاراتومی اورژانس می باشد و برای بررسی و دادن مایعات در اطاق اورژانس بایستی زمان کوتاهی را بکار برد. برعکس بیماران با ثبوت علائم حیاتی بایستی بررسی در اطاق اورژانس کامل باشد چون ممکن است اصلا احتیاج به لاپاراتومی نداشته باشند. در وحله اول در احیا بیمار با ترومای شکمی جراح بایستی روی باز بودن را تنفسی دقت کند و همین طور شرایط همودینامیک را در نظر داشته باشد. باز کردن راه تنفسی مثل اینتوباسیون تراشه در بیما ...

ضربات غیرنافذ شکم از جمله مشکلاتی است که از دیرباز بشر با آن مواجه بوده است و در قرن جدید نیز بدلیل استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته خصوصا استفاده از وسایل نقلیه با سرعتهای بالا همچنان رو به افزایش است. در خیلی از موارد تشخیص یک خونریزی داخل شکمی بدلیل بروز چهره های بالینی مختلف از خود میتواند بغرنج باشد. بسته به اینکه چه ارگانی بیشتر مورد ضربه قرار گرفته باشد علائم فرق خواهند داشت. کلا علائمی که میتواند ما را به وجود خونریزی داخل شکمی در اثر آسیب ارگانهای اینتراپریتونئال مشکوک ...
نمایه ها:
تشخیص | 
درمان | 
تروما | 
شکم |