عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق بررسی عوامل آموزشی موثر در شکست تحصیلی دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مختلف است روش پژوهش پیمایشی و تجربی است که با استفاده از 5 پرسشنامه و آزمون هوشی ریون بر روی 8276 دانش‌آموز 1423 معلم و 88 مدیر در 96 مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه وابسته به 8 منطقه آموزشی تهران انجام شده است . دو گروه مدارس که طی سالهای 1365 تا 1370 بیشترین یا کمترین درصد قبولی را داشتند به عنوان مدارس موفق و ناموفق انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مرتبط با موفقیت یا عدم موفقیت ...

هدف پژوهش بررسی علل مردودی و ترک تحصیل در پایه‌های اول ابتدائی و اول راهنمایی تحصیلی در مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی است . جامعه آماری شامل 88 نفر از معلمان و مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی و 385 نفر از دانش‌آموزان مردودی پایه اول راهنمایی و پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 1370-71 در استان آذربایجان‌شرقی است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) میزان تحصیلات پدر و مادر اکثر دانش‌آموزان مردودی بیسواد و در ح ...

هدف : شناخت علل و عوامل عدم موفقیت تحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز در فاصله سالهای 1362-1369 ...

هدف پژوهش بررسی علل مردودی و ترک تحصیل در پایه‌های اول ابتدایی و اول راهنمایی تحصیلی کشور است . جامعه آماری شامل مدیران و معلمان مدارس ابتدایی و راهنمایی، دانش‌آموزان مردودی پایه‌های اول ابتدایی و اول راهنمایی تحصیلی هفت استان خراسان، بوشهر، مازندران، زنجان، خوزستان، تهران، سیستان و بلوچستان (از هر استان سه منطقه و از هر منطقه 8 مدرسه ابتدایی و راهنمایی) است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی که در مردودی و ترک ...

هدف تحقیق، بررسی عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است . روش پژوهش پیمایشی و پرسشنامه است . با روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای به حجم 316 نفر از دانشجویان مشروط و غیرمشروط، به تفکیک ، از دانشکده‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. بر طبق تجزیه و تحلیل کلی نتایج، عوامل موثر در مشروط شدن را می‌توان به دو دسته عوامل فردی، عواملی است که مستقیما با خود دانشجو در ارتباط است که از این دسته می‌توان به مقوله‌های زیر اشاره کرد: سن دانشجو، وضعی ...

هدف تحقیق، تهیه و اجرا و استنتاج قسمت‌هایی برای انتخاب صحیح داوطلبان ورود به مدارس فنی و حرفه‌ای است . این بررسی، به روش پیمایشی و با اجرای تست‌های چهارگانه هوشی از 122 نمونه از دانش‌آموزان دبیرستان بازرگانی تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که در تست مرتب‌کردن اعداد که آرامش ، دستپاچگی، نظم فکری و پریشان خیالی دانش‌آموزان را آشکار می‌کند، نمرات آنها بین 11/5 تا 53/5 در نوسان است . دانش‌آموزان در تست ترکیب حروف ، به دلیل پیچیده بودن حالات حروف و ترتیب تر ...

خلاصه: -1 در پی‌آمدهای خوب (موفقیت )، پسران و دختران همه گروهها، علت را درونی و شخصی و قابل کنترل دانسته‌اند. -2 پسران گروههای ریاضی، تجربی، تربیت بدنی و حرفه‌وفن معتقدند که شکستهایشان بیشتر ناشی از دیگران و علل بیرونی و غیرشخصی دارد ولی گروه علوم انسانی علت را اغلب درونی و شخصی و عمدتا ناتوانی نسبت داده‌اند. ...