عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شپشهای انسانی از جمله حشراتی هستند که از نظر بهداشتی و پزشکی بسیار مهم بوده و به عنوان یکی از عوامل آزار دهنده برای عموم مردم مورد توجه قرار دارند و علاوه بر آنها شپشهای بدن به عنوان ناقلین بیماریهای مهمی همچون تیفوس شپشی و تب خندق و تب راجعه شپشی یا اپیدمیک می‌باشند به منظور روشن شدن وضعیت آلودگی به شپش سر و عوامل موثر بر آن در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی روستاهای بخش مرکزی همدان در سال 76 صورت گرفت و پس از انتخاب مدارس و دانش‌آموزان به صورت تصادفی-خوشه‌ای و کلیه دانش‌آموز ...
نمایه ها:
شیوع | 
شپش | 
روستا | 
همدان | 

شپش‌ها گروهی از بندپایان هستند که علاوه بر خونخواری روی انسان به عنوان اکتوپارازیت قادرند بیماریهای تیفوس اپیدمیک ، تب خندق و تب راجعه را منتقل کنند. آلودگی به شپش در کشوهای فقیر بیشتر دیده می‌شود. جنس ، نژاد، سن، وضع اجتماعی-اقتصادی در میزان آلودگی موثر است . شپش‌ها علاوه بر انتقال بیماری‌ها به دلیل خونخواری و ترشح بزاق باعث خستگی، تحریک و بدبینی و احساس تنبلی می‌شوند. لذا با توجه به اهمیت مسئله آلودگی و اثرات زیانبار آن در بهداشت و سلامت جامعه این پژوهش به منظور بررسی آلودگ ...

تعیین شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مقطع ابتدای شهرستان گناباد نمونه گیری بر روی 846 دانش آموز ابتدایی پسر و دختر انجام شد بدین ترتیب که موهای سر ، کلاه و مقنعه از نظر وجود تخم ، و شپش بالغ مورد بررسی قرار گرفته و نمونه ها جهت بالابردن درجه اطمینان تشخیص پس از ارسال به آزمایشگاه مورد بررسی میکروسکوپی قرار می گرفتند از طرف دیگر برای هر کدام از نمونه های مورد مطالعه پرسشنامه ای تکمیل گردید سپس نتایج با آزمون آماری ‏‎X2‎‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی ‏‎(quasi-experimental)‎‏ از نوع آزمون - کنترل ‏‎(exerimental-control)‎‏ است که با هدف ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت در کاهش آلودگی به شپش سر در دختران مدارس ابتدایی شهر چابهار در سال 1380 انجام پذیرفته است. ابزار و روش گردآوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه، برگ مشاهده مستقیم رفتار ‏‎(Check-list)‎‏ و معاینه سر ‏‎(head-exam)‎‏ بوده و اطلاعات مربوط به واحدهای مورد مطالعه در دو مرحله گردآوری شد. در این مطالعه دو دبستان دخترانه از شهر چابهار انتخ ...
نمایه ها:
دختر | 
شپش | 

تعداد 1786 دانش آموز در 60 مدرسه ابتدایی شهرستان اراک به منظور تعیین میزان شیوع آلودگی به شپش سر به شپش سر به روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفت. در41 مدرسه ابتدایی شهری (92/1) درصد آلودگی وجود داشت و در 19 باب مدرسه ابتدایی روستایی (20%) آلودگی مشاهده شد و با 05/0 P< همبستگی بین آلودگی به شپش سر و محل سکونت وجود داشت. از 60 باب مدرسه مورد مطالعه آلودگی در مدارس عادی-دولتی مشاهده شد (11%) و در مدارس غیرانتفاعی و سایر مدارس آلودگی مشاهده نگردید و با P<0/05 همبستگی بی ...

شپش‌ها راسته‌ای از شاخه‌بند پایان هستند که دگریسی ناقص دارند و تعدادی از آنها با خونخواری از انسان انگل خارجی و واقعی محسوب می‌شوند. این بندپایان بیماری‌های تیفوس اپیدمیک ، تب خندق و تب راجعه را منتقل می‌کنند. علاوه بر انتقال عوامل بیماری‌های فوق، در اثر گزش و ترشح بزاق آنها به بدن انسان باعث خستگی، تخزیک ، بدیینی و احساس تنبلی و همچنین موجب بروز حالات آلرژیک می‌شوند. تغییر رنگ پوست و زخم نیز از عوارض آلودگی به شپش‌هاست که تحریک و خارش آن خطر آلودگی به عامل باکتریایی و قارچی ...
نمایه ها:
شپش | 
نمف | 
رشک | 

با توجه به اینکه شپشها از گروه Anoplura به عنوان پارازیتهای دائمی و اجباری انسان هستند و تنها مدت زمان کوتاهی قادر هستند بدون خونخواری زندگی کنند و از طرف دیگر آلودگی به شپش در یک جامعه مشخصه سطح پایین فرهنگی و بهداشتی مردم آن جامعه و عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی می‌باشد فلذا دارای اهمیت خاصی است . با توجه به گزارش مقامات بهداشتی استان در چندماهه اخیر مبنی بر وجود آلودگی به شپش در سطح بعضی مدارس لزوم این بررسی را بیشتر می‌کند. ...
نمایه ها:
شپش | 

یکی از نشانگرهای مهم بهداشتی و وضعیت بهداشت فردی دانش آموزان ؛ بیماری پدیکلوزیس ( شپش زدگی )‌است . پدیکلوزیس از آلودگیهای جلدی شایع در بین افرادی است که رعایت بهداشت فردی را نکرده و استحمام مرتب ندارند. این آلودگی در تمام نقاط دنیا و از جمله ایران دیده می شود و از راه تماس مستقیم با فرد آلوده و یا وسایل شخصی او از قبیل شانه سر؛ برس؛ کلاه؛‌ روسری و .... صورت می پذیرد . این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع رشک و شپش سر در بین دانش ا«وزان مدارس ابتدایی شهرستان سمنان انجام شد . ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
شپش | 
انسان | 
رشک |