عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوضه میان آب از نظر هیدرولوژی دارای سفره یا سفره‌هایی که آبدار می‌باشد که از دیدگاه زمین‌شناسی مخزنی محتوی آب از رسوب تشکیل شده است . در قسمت بالادست حوضه آب زیرزمینی دارای کیفیت خوبی می‌باشد و علیرغم تقریبا هموژن بودن نوع رسوبات در قسمت پایین‌دست حوضه آب زیرزمینی از کیفیت خوبی برخوردار نمی‌باشد. در این طرح سعی خواهد شد که توسط روشهای علمی پی به وجود منشاء شوری آبهای زیرزمینی برد و در صورت امکان اقداماتی که بدان وسیله امکان بهبود کیفیت آب زیرزمینی مقدور باشد، پیشنهاد می‌گردد. ...

شوری آب و خاک موجب کاهش عملکرد و اختلال در جذب عناصر غذائی در گندم می‌گردد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات اصلی و متقابل شوری آب آبیاری و کودهای سولفات پتاسیم و اوره بر عملکرد و جذب عناصر غذائی در گندم (Triticum aestivum L. cv.Falat) انجام شد. عملکرد دانه در مرحله رسیدگی کامل و غلظت عناصر غذائی در برگ پرچم در مرحله خوشه رفتن اندازه‌گیری شد ثبت مشاهدات در مراحل اولیه رشد آثار صدماتی مثل زردی، سوختگی حاشیه و نوک برگها و لکه‌های سفید رنگ در وسط برگ در تیمارهای تحت تنش شوری شدید ...

با معرفی ارقام جدید در چغندرقند که برای اهداف خاصی اصلاح شده‌اند. مشخص شدن مصرف بهینه نهاده‌های زراعی آنها لازم می‌باشد. هدف از این بررسی مشخص کردن نیاز بهینه‌زات و پتاسیم و اثر متقابل آنها با آب شور برای رقم 7233-p29*MST متحمل به شوری بود. طرح آزمایش به صورت اسیلیت پلات فاکتوریل که کرت اصلی سه سطح شوری آب (6، 8 و 10 دسی سیمنر بر متر) و کرت فرعی 9 تیمار ازت X پتاسیم بود. ازت در سه سطح (-1 توصیه شده در شرایط شیرین 25-2 درصد بالاتر 50-3 درصد بالاتر) و پتاسیم در سه سطح (-1 توصیه ...

جهت تعیین اثر عمق و شوری آب آبیاری به روش آبیاری قطرهای بر روی گیاه خیار و دستیابی به حد مجاز شوری آب آبیاری ، سه سطح شوری آب آبیاری حدود 2، 5 و 8 دسی زیمنس بر متر به عنوان کرتهای اصلی و 3 تیمار عمق آب آبیاری معادل 55 ،‌70 ، 85 درصد تبخیر از تشتک کلاس ‏‎A‎‏ به عنوان کرتهای فرعی در سه تکرار در سال زراعی 82 مقایسه شدند. در پایان تیمارهای که با آب 2 دسی زیمنس بر متر و 85 درصد تبخیر ، از تشک آبیاری می گردید و تیماری که همین کیفیت آب و 70 درصد تبخیر از تشک تبخیر آبیاری می گردیدند ...

در این آزمایش اثر دو فاکتور شوری آب آبیاری (شاهد، 6000، 8000 و 10000 دسی زیمنس بر متر) مصرف سولفات روی به صورت محلول پاشی (شاهد، 5/2 در هزار و 5 در هزار) به صورت اسپیلت بلوک انجام شد. در سال 79 تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار بوده و موید این مطلب است که مصرف روی تاثیر سو شوری را کاهش داده است. ...

دراین طرح اثر 5 کیفیت آب آبیاری با شوریها 2000 ، 4000 ، 6000 ، 9000 و 12000 میکروموز بر سانتیمتر بر روی یک محصول یکساله در 4 تکرار و دردو قطعه (هرقطعه 24 کرت ) و جمعا در 48 کرت دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا میگردد.درقطعه اول‌اثر شوری آب برروی جوانه زدن بذر بررسی می شود و در قطعه دوم ابتدا بذور کشت شده برای چندین نوبت باآب رودخانه (دارای کمترین شوری ) آبیاری و پس از سبز نمودن بذوربطور یکنواخت واستقرار کامل،آبیاری با آبهای دارای کیفیت مختلف شروع می شود واثرات آن برروی خاک و ...

این آزمایش با چهار تیمار آبشوئی صفر 30، 60، 90 سانتیمتر آب در سه تکرار به منظور کاشت گیاه یونجه با یک طرح آماری سیستماتیک به اجرا درآمد که بعلت عدم بارندگی و شوری زیاد آب رودخانه حله آب مورد نظر جهت آبشوئی پس از دو مرحله کاشت یونجه، درصد سبز گیاه خوب نبوده و پیشنهاد گردیده گیاه طرح تغییر یابد. ...
نمایه ها:
یونجه | 
خاک | 

تهیه مدلی برای اثرات تنش های آبی و شوری آب آبیاری بر عملکرد محصولات زراعی ارزیابی مدل تهیه شده برای گیاهان گندم زمستانه، چغندرقند در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک شرح کارهای انجام شده و نتایج حاصله: داده های لازم از گزارش های پژوهشی مراکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری گردید که در آنها اثر شوری آب آبیاری بر محصولات گندم و چغندرقند مطالعه شده است. ...

بدلیل محدودیت منابع آب با کیفیت خوب، استفاده بهتر از منابع آب موجود و استفاده از آب‌های بازیافتی، با شوری کم و با شوری متوسط برای آبیاری از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده بدون کنترل از آب شور دشواری‌های فراوانی از جمله افزایش شوری خاک را به همراه دارد. استفاده از رینگ مروس میتواند فرایند شوری را تحت کنترل درآورد. این پژوهش در گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان و در ستون های آزمایشی خاک انجام گرفت. در این تحقیق، تأثیر رینگ مروس بر توزیع شوری و املاح خاک بررسی شد. تیمارها شامل دو تی ...