عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در بزرگ (Linum usitatissimum L. ) از نظر میزان جذب عناصر سدیم، پتاسیم، نسبت سدیم بر پتاسیم و کلسیم در شرایط شوری در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، تعداد 12 ژنوتیپ از گیاه بزرگ شامل KH124 ، KO37 ، AH92 ، SE65 ، McGregor ، Flanders ، CAN74 ، CAN66، CAN91 ، E18 ، E2 و CAN1 مورد مطالعه قرار گرفتند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر میزان سدیم و پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم و میزان کلسیم اندام های هوایی تفاوت ...
نمایه ها:
بزرگ | 
شوری | 

باهدف بررسی تغییرات فیزیولوژی دورقم گندم به سطوح مختلف شوری ونیتروژن درمرحله گرده افشانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی وباسه تکرار درگلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی، پزشکی وصنعتی هسته ای کرج اجرا گردید. تیمارهای موردبررسی شامل دورقم گندم (تجن(حساس به شوری)وبم(متحمل به شوری) وپنج سطح شوری (شاهد (1/3 )، 6 ،8 ،0 1 و12 دسی زیمنس برمتر)ودوسطح کودنیتروژن(75و150 کیلوگرم نیتروژن درهکتار)بودند. نتایج بیان داشت که درکلیه تیمارهای شوری کاربرد مقدار کود 150 کیلوگرم ن ...
نمایه ها:
شوری | 
RWC | 
گندم | 

جوانه‌زنی بذر یک عامل محدودکننده استقرار گیاهان در شرایط تنش شوری است. مرحله جوانه‌زنی یکی از مهمترین مراحل رشد گیاه است که اغلب تحت تأثیر تنشهای محیطی به ویژه تنش شوری قرار می‌گیرد. گیاهان دارویی در صنایع مختلف نقش مهمی را ایفا می‌کنند، بنابراین اتنخاب گیاهان مقاوم به شوری مهمترین راهکار مقابله با تنش شوری و توسعه کاشت این گیاهان است. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر تنش شوری بر شاخصهای جوانه‌زنی دو ژنوتیپ ماریتیغال (مجارستان و آمل)، در پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگا ...

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه‌های گندم در شرایط استرس خشکی و شوری دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1388 انجام شد. هر آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. در آزمایش شوری 5 پتانسیل اسمزی (0، 0/5، 1/5، 1 2 مگاپاسکال) و در آزمایش خشکی 5 پتانسیل اسمزی(0، 0/2، 0/4، 0/6 و 0/8 مگاپاسکال) به عنوان فاکتور اول و پرایمینگ و عدم پرایمینگ بذر به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. ...
نمایه ها:
گندم | 
شوری | 
خشکی | 

به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بذر به وسیله جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوانه زنی کدوی تخم کاغذی تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان اجرا شد. فاکتورها شامل موارد فوق بودند: فاکتور اول شامل تنش شوری در چهار سطح: عدم مصرف(شاهد) 150 ،250 و 350 میلی مولار و فاکتور دوم جیبرلیک اسید در چهار سطح: عدم مصرف (شاهد)،150 ،250 و 350 میلی گرم در لیتر. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ش ...

شوری یکی از فاکتورهای اصلی محدود کننده رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی میباشد. بسیاری از آسیبهایی که در شرایط شوری به گیاه وارد میشود در اثر تجمع گونههای فعال اکسیژن ROS از جمله H2O2 میباشد. تاکنون اثر اسید آمینه ی - L اورنیتین به عنوان عامل موثر در مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی مورد بررسی قرار گرفته است ولی انانتیومر D این اسیدآمینه از توجه کمتری برخوردار بوده است . در این آزمایش جهت ایجاد تنش شوری از غلظت mM 50 نمک NaCl در محیط کشت سلول ها ی 6 روزِ توتون Nicotiana taba ...
نمایه ها:
شوری | 
توتون | 

به منظو بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر خصوصیات جونه زنی دو گونه آگروپایرون، آزمایشی در سال 1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در ازمایشگاه دانشگاه پیام نور واحد درگز انجام شد. عوامل آزمایش شامل: 2 گونه آگروپایرون (A.desertorum و A.elongatum)، دما در 3 سطح ( 20 و 25 و 30 درجه سانتیگراد) و 5 سطح شوری ( 0 و 4 و 8 و 12 و 16 دسی زیمنس بر متر حاصل از کلرید سدیم) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دما و شوری درصد و سرعت جوانه زنی در هر دو گونه کاهش ...

در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم 30906 نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه د رسال 1390 انجام شد که د را« فاکتور اول مغناطیسی کردن آب در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی)، فاکتور دوم مغناطیسی کردب بذر در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و فاکتور سوم شوی د رچهار سطح 50 و 100 و 150 و 200 میلی مولار نمک کلری ...

این تحقیق در شرایط آبکشت با استفاده از محلول غذایی هوگلند در مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1392 انجام گرفت. در این مطالعه تأثیر کاربرد کود کلات آهن به فرم معمول و نانوذرات بر شش رقم گندم (لاین 9 شوری، کویر، سرخ‌تخم، چمران، عدل و استار) در چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار کلرید سدیم) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. گیاهان در دو مرحله رشد رویشی و رسیدگی فیزیولوژیک برداشت شدن ...