عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی وضعیت گونه‌های شورپسند در خاک رویشگاههای مختلف ، میزان مقاومت به شوری و مکانیزم‌های دخیل در این مقاومت و نیز نقش اصلاحی گونه‌های مذکور در کاهش شوری و املاح خاک در دو بخش مجزا مطالعه گردید. در بخش مطالعه صحرایی، در صد پوشش خاک رویشگاههای گونه‌های A.Littoralis و A.lagopoides و دو گونه شورپسند مجاور به آنها، شامل Halocnemum strobilaceum و Salicornia europea در حاشیه باتلاق گاوخونی، از طریق بکارگیری تکنیکهای اردیناسیون PCA و CCA مورد بررسی قرار گرفته و شرایط خاک رویشگاه هر ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.

به منظور بررسی اثرات حذف شاخ و برگ گونه‌های آتریپلکس لنتی فورمیس و نیتراریا شوبری در شرایط معمولی و تنش رطوبتی آزمایشی در گلخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان سال 1382 تا پایان تیرماه 1383 انجام گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک گنجایش رطوبتی خاک گلدانها در ظرفیت زراعی درصد رطوبت خاک در زمان تنش آبی کیفیت علوفه و ارزش رجحانی گونه‌ها مطالعه گردید. تولید بوته‌ها در فواصل زمانی مختلف در سه سطح برداشت کم متوسط و زیاد با دو نوع برداشت حذف شاخ و برگ و حذف برگ ...