عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق تاثیر تغییر پارامتر بر یادداری و انتقال شوت در جای بسکتبال پسران 10 و 11 ساله را بررسی می کند. ارزیابی اثرات تداخل زمینه ای بر یادداری و انتقال شوت در جای بسکتبال نوآموزان با اعمال افزایش میزان تغییرات پارامتریک ، نشان می دهد در اثر کمترین دستکاریهای پارامتریک، بیشترین یادگیری مهارت حاصل می گردد. ...
نمایه ها:
شوت | 
ورزش | 
پسر | 

پژوهش حاضر به منظور مطالعه و بررسی تاثیر تصویرسازی ذهنی توام با تمرین جسمانی بر بهبود عملکرد شوت بسکتبال صورت گرفته است . پژوهشگر سعی نموده با استفاده از آزمون تعدیل شده شوت بسکتبال ((ایفر))(1) و همچنین آزمون تعدیل شده آمادگی برای تصویرسازی ذهنی ((هیک من))(2) این پژوهش را انجام دهد. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بودند از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه اراک که تعداد آنها 80 نفر بود. تعداد نمونه 30 نفر برگزیده و به طور تصادفی آنها را به دو گروه پانزده نفری آزمایش و کنتر ...

در سال های اخیر سرریز های پلکانی به عنوان راهکاری مناسب برای استهلاک انرژی مورد استفاده قرار گرفته اند. در مطالعه حاضر، سریز سد سیاه بیشه با استفاده از نرم افزار فلوئنت مدل سازی عددی که درآن از روش Mixture جهت مدل سازی سطح آزاد و از مدل آشفتگی RSM استفاده شد. با محاسبه، میزان استهلاک انرژی از نتایج عددی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مشاهده گردید که اختلاف قابل قبولی بین نتایج وجود دارد و فلوئنت را به عنوان ابزار عددی مناسبی برای محاسبات لازم در سرریزهای پلکانی معرفی می نماید. ...

چکیده ندارد.

زیرفشارهای ناشی از جریانهای تند در سازه های هیدرولیکی موضوعی بوده که از گذشته برای انجام یک طراحی ایمن و پایدار مورد توجه بوده است. از عوامل اصلی ایجاد زیرفشارها در سرریز دالها که کمتر به آن پرداخته شده، ترک ها و درزهای اجرایی موجود بر روی سرریزها می باشد. خسارات ناشی از نیروهای زیرفشار جریان آب سرریزها، عموما از محل ترکها و درزها که دارای بیشترین فرسایش مصالح فونداسیون و نیروی زیرفشار می باشد شروع می شوند. اگر این خسارتها کنترل و مهار نشود می تواند سبب شکست کامل و جدایی کامل ...
نمایه ها:
شوت |