عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق سعی شده رابطه چهار مولفه از هفت آمیخته بازاریابی، به صورت سیستماتیک بر رضایت و وفاداری مشتریان تکراری و جدید سنجیده شود و در آخر رابطه رضایت مشتری بر وفاداری او روشن گردد. نمونه گیری از دفاتر به صورت طبقه بندی تصادفی و از مشتریان به صورت تصادفی ساده انجام شده است. تعداد 385 نفر از مشتریان بیمه سینا به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش نامه توزیع و جمع آوری گردید. برای طرح پرسشنامه در ادبیات و تحقیقات معتبر مشابه مشخصه هایی که بیانگر هر کدام از این آمیخته ها باشد را ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت خدمات شهری شهرداری شوشتر و رضایتمندی مشتریان یوده است. در همين راستا مدل هاي مختلفي كه دركشورهاي گوناگون براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرند را مورد بررسي قرار داده، سپس براساس مدل اروپايي و با توجه به نظريه شبكه مبادله اي امرسون و نظريه احساسات رالف ترنرو مدل سوکورال مورد بررسی قرار گرفت و 5 فرضیه تدوین گشت : 1)بین انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به شواهد فیزیکی و ملموسات در شهرداری شوشتر رابطه وجود دارد 2)بین انتظارات و ادر ...

چکیده پایان نامه )شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده: این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک مهر و به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک بر اساس الگوی معرفی شدهp’s 7، توسط بوم و بیتر، تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر ترجیح مشتریان بوده است. بنیان نظام بانکی بر این اساس استوار است که هر مشتری برابر یک دارایی است و بنیان بازاریابی بانکی جذب و نگهداری مشتری می باشد که در محیط رقابتی بان ...

گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا، نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد. هنگامی که ابعاد وزمینه های مرتبط با گردشگری به خوبی شناخته گردد، به طور یقین در جهت توسعه واقعی مناطق جغرافیایی گام های علمی و اجرایی مطلوب تری برداشته خواهد شد. ...