عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط متقابل وپیوند بین شهر ونواحی روستایی،بطور گسترده ای به عنوان عامل اصلی در فرآیند تغییرات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی شناخته شده است.علی رغم این واقعیت،بیشتر نظریه های توسعه و رویه های اجرایی تلویحا به دوگانگی جمعیت وفعالیت های نواحی شهری وروستایی تأکید دارند.بااین وضعیت،مقاله حاظر درنظر دارد نحوه ارتباط شهر زهک با نواحی روستایی پیرامون خود را مورد بررسی قرار دهد.درواقع هدف پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا شهر زهک می تواند باعث توسعه نواحی روستایی پیرامون خود گردد؟وآیا ...

روابط متقابل و پیوند بین شهر و نواحی روستایی، به طور گ سترده ای به عنوان عامل اصلی در فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی شناخته شده است. علیرغم این واقعیت، بیشتر نظریه های توسعه و رویه های اجرایی تلویحاً به دو گانگی جمعیت و فعالیت های نواحی شهری و روستایی تأکید دارند. با این وضعیت، مقاله حاضر در نظر دارد روابط شهر زهک با نواحی روستایی پیرامون خود را مورد بررسی قرار دهد. در واقع هدف پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا شهر زهک باعث توسعه نواحی روستایی پیرامون خود شده ا ...

روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و میدانی است، که تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP FUZZY) و همچنین نرم‌افزارهای Spss انجام می‌پذیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص‌های موثر در توسعه فیزیکی شهر (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی) از نظرمدیران، برنامه ریزان شهری و شهروندان‌ در نواحی مختلف شهر زهک(شمال، جنوب، شرق و غرب) تفا‌وت شدیدی را نشان می‌دهند. با بررسی‌ در نواحی چهارگانه شهر زهک، ناحیه‌ی شرق با وزن710/0در ...