عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده امروزه یکی از مهمترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران بررسی و تحلیل رشد و توسعه فضایی – کالبدی شهری است که منجر به گسترش شاخک های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری می شود . بر این اساس پایان نامه پیش رو ، در مسیر تحلیل رشد ساختار کالبدی شهرهای متوسط اندام ایران با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک که معمول‌ترین مدل پارامتریک شناخته‌شده برای مدل کردن رشد شهری است، به صورت موردی شهر بابل را مورد بررسی قرار داده است . لذا با استفاده از نرم افزار GIS ، جداول رستری اطلاعات حاصله را ...

برنامه ریزی برای فضای سبز یکی از سیاست های مهم و کلیدی است که امروزه در هر شهری باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور جلوگیری از گستش انواع آلودگی در سطح شهرها اعم از صوتی، هوا و زیست محیطی ضروری است تا نسبت به توسعه ی فضای سبز و رضایتمندی مردم از ان بیش از پیش همت گمارده شود. هدف این مطالعه، شناخت رابطه بین رضایت از امکانات و خدمات شهری با رضایتمندی شهروندان از فضای سبز می باشد. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی (پیمایشی) انجام شده که در آن، جامعه آ»اری شهروندان بالای ...

وجود بسیار بارز بی‌عدالتی در تمام عرصه های زندگی در عصر حاضر، باعث شده بیش از پیش عدالت و مهمتر از آن عدالت اجتماعی در دهه‌های اخیر به یکی از رویکردهای مهم در مطالعات جغرافیایی توسط محققان تبدیل شود. چرا که در نظر داشتن عدالت اجتماعی در برنامه‌های ساماندهی فضایی و محیطی نه تنها می‌تواند به بالندگی و توسعه پایدار منجر شده، بلکه باعث شکل‌گیری محیط زیست سالم و پرنشاط برای انسانها و عاملی برای رشد و تعالی جوامع انسانی شده و همچنین مانعی برای تداوم فقر، تخریب محیط زیست و نابه‌هنج ...

هر یک از شهرها و سکونتگاهها، گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آیند که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هر یک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی های اجتماعی– فرهنگی جامعه است که با بررسی و شناخت آن می توان به زوایا و ابعاد غیرمدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی سرزمینها پی برد. امروزه یکی از مهم ترین مباحث شهرنشینی مبحث عدالت اجتماعی و جدایی گزینی اکولوژیک در شهر ها می باشد که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر مبلمان و چیدمان شهری و در ابعاد وسیعتر، بر فض ...

پیاده‌راه‌ها به دلیل دارا بودن نقش عملکردی، کالبدی و به خصوص اجتماعی و فرهنگی ویژه، از مهمترین فضاهای شهری و مرکز اصلی خرید، گذران اوقات‌فراغت و فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌روند. مزّیت این فضاها به حدّی است که کشورهای زیادی از دهه‌های قبل، بسیاری از خیابان‌های مراکز شهری خود را به پیاده‌راه تبدیل کرده‌اند. در ایران نیز در شهرهای بزرگ چندین پیاده‌راه ایجاد شده و در حال افزایش می‌باشد. در این بین بافت مرکزی شهرهای کوچک نیز که معمولاٌ هسته اولیه این شهر بوده و عناصر کالبدی و ع ...
نمایه ها:

شهر بابل ازنظر تکتونیکی در پهنه با خطر لرزه‌خیزی بالا قرارگرفته است. از طرفی این شهر بر روی ضخامت قابل‌توجهی رسوبات جوان با سطح آب زیرزمینی بالا واقع‌شده است که این شرایط خطر وقوع روانگرایی در بخش‌هایی از شهر را افزایش داده است. به‌منظور ارزیابی خطر روانگرایی در شهر بابل از اطلاعات ژئوتکنیکی موجود و نیز داده‌های خردلرزه‌ها مربوط به طرح ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای این شهر استفاده گردید. ابتدا اطلاعات 107 گمانه ژئوتکنیکی واقع در منطقه جمع‌آوری و نقشه بافت خاک در عمق‌های مختلف ترسیم ش ...

بیشتر شهرهای کشور در دهه های اخیر به سبب افزایش جمعیت دچار دگرگونی شده و این تحولات سبب گردیده تا مقوله برنامه ریزی شهری و در درون آن برنامه ریزی مسکن اهمیت دوچندان یابد. در این راستا تدوین یک برنامه جامع در بخش مسکن به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب مستلزم شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد گسترده این بخش است. یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی های شهری، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها نشان دهنده وضعیت کمی و کیفی مسکن از یک سو و بهبودبخشی برنامه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان درباره هماهنگی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده درس شیمی سال دوم دبیرستان در سال تحصیلی 92-91 در شهر بابل است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش،کلیه معلمان شیمی سال دوم متوسطه که در سال تحصیلی 92-91 در دبیرستان های شهر بابل مشغول تدریس بودند، بودند که تعداد آنها 86 نفر می باشد. همه اعضای جامعه مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه گیری نداریم. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از شا ...

ارزشیابی میزان رضایتمندی از محیط مسکونی الگوی سکونت، طیف گسترده‌ای از مولفه‌های اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی را در برمی‌گیرد که درمجموع ارزش محیط مسکونی را بازگو می‌کنند در نظریات پایه مرتبط، کیفیت محیط نه‌تنها به عناصر زیست‌محیطی و ارزش‌های موجود در آن اشاره دارد بلکه متغیرهای دیگری نظیر امنیت، روابط انسانی و اجتماعی و خصیصه‌های کالبدی و نظایر آن را نیز در برمی‌گیرد. بحث بررسی رضایتمندی از محیط مسکونی در بافت‌های شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پایان‌نامه حاضر باهدف سنجش ...