عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه یادگیری کارآفرینانه و فرصت‌یابی حرفه‌ای به منظور ارائه راهکارهایی برای کاهش موانع کارآفرینی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه موردبررسی، شامل کلیه‌ی مدیران شرکت‌های فعال شهرک سلیمی استان آذربایجان‌شرقی با تعداد 360 مدیر عامل است که از این تعداد، 146 مدیر عامل، بر اساس فرمول کرجسی و مورگان، به شیوه‌ی تصادفی ساده و در دسترس، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای یادگیری کارآفرینانه، فرصت‌یابی حرفه‌ای ...

با توجه به اینکه توزیع منطقی و متوازن فعالیتهای اقتصادی و اهداف توسعه منطقه ای از بعد استقرار واحدهای صنعتی که رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین مسائل در روند مکان یابی، حداکثر کردن کارایی در فرایند توسعه ملی و منطقه ای است. پس از ارزیابی فاکتورهای موثر امکان وزن دهی هر یک از آنها در مسیر مکان یابی را فراهم می سازد. در انتها وزن عوامل فوق الذکر نظیر عوامل اجتماعی مانند بومی شناسی، ساختار آموزشی و اشتغال، عوامل اقتصادی مانند هزینه ها، مجاورت ا دیگر صنایع و د ...

سیستمهای تولید پراکنده با هدف بهینهسازی در مصرف انرژی، کاهش تلفات ناشی از انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در شبکه و نیز کاهش آلودگی ناشی از احتراق سوختهای فسیلی در نیروگاههای بزرگ به کار گرفته میشوند. تولید انرژی الکتریکی در مقیاس بزرگ و انتقال آن به مصرفکنندگان تلفات زیادی به همراه دارد. از طرف دیگر نیروگاههای بزرگ تولید برق به دلیل ظرفیت و حجم تولید زیاد علاوه بر داشتن هزینههای زیاد در سرمایهگذاری، نصب و راهاندازی و نیز تعمیر و نگهداری، غالباً از راندمان الکتریکی پایینی برخور ...