عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌های مدارس از لحاظ فلسفی باید‌ آئینه تمام‌نمای ارزش‌ها، خواست‌ها و انتظارات اجتماعی باشند و به همین دلیل، شناسائی مسائل و نیازهای اساسی اجتماعی محوری‌ترین عنصر در تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر هدف اصلی برنامه های مدارس این است که دانش‌آموزان را جامعه‌پذیرکرده و آن‌ها را با دانش، ارزش‌ها، گرایش‌ها و مهارت‌های ضروری جهت زیست در جامعه آماده سازند. علیرغم آنکه فلسفه تاسیس نظام آموزش و پرورش، حصول به هدف‌های تربیت شهروندی است، دامنه اقدامات و مطالعات انجام شده در ای ...

برای بهبود ارتباطات دولت و شهروندان در دولت الکترونیک می توان از مدیریت ارتباط با مشتری بصورت الکترونیکی ((e-CRM استفاده کرد. در این پژوهش تمرکز اصلی را برخدمات سازمانهای دولتی قرار می دهیم که درنتیجه مبحث مشتری گرایی به شهروند گرایی مبدل خواهدشد. پس از بیان مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری((CRM و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR) ، فرایندهای کارا و موثر در ارتباط با شهروند الکترونیکی در فرمانداری مشهد جهت احصاء و طراحی مجدد شناسایی شدند. هدف اصلی این پژوهش اجرای مهندس ...

اخلاق کاربردی به عنوان یکی از شاخه های فلسفه اخلاق دارای زیرشاخه های گوناگونی است، که اخلاقِ سیاست از جمله آن هاست. کانت از جمله فلاسفه ای است که در این زمینه صاحب نظر است. اهمیت بررسیاخلاق سیاست کانت، زمانی بیشتر نمایان می شود که به ناچیز بودن بررسی حقوق شهروندان، نزد فلاسفهی پیش از کانت، و همچنین شکست سیاست فایده گرایانه که جنگ های جهانی اول و دوم از عوارض این شکست می باشند، پی برده باشیم. ایده پردازی کانت درباره اخلاق سیاست سه بخش دارد: اخلاق شهروندی، اخلاق شهریاران و اخلا ...

تحقیق حاضر با عنوان «آسیب شناسی تربیت شهروند اسلامی در دانشگاه» در پی بررسی میزان تربیت شهروند اسلامی در دانشگاه بوده است. این پژوهش به دو شیوه کمی (از نوع توصیفی) و کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه (اساتید و دانشجویان) و نمونه آماری دانشجویان به حجم 324 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به صورت نمونه گیری طبقه‌ای به تفکیک جنس، دانشکده و مقطع انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده‌ها جمع آوری شد. نمونه آماری اساتید به حجم ده نفر به صورت هدفمند و با ...

همراه شدن افزایش پیشرفت فن آوری با افزایش تقاضا برای خدمات کیفی، دولتها را مجبور به اتخاذ روند مشتری محوری تری، کرده است. دراین مرحله دولت ها باید از کانال های متعدد در ارایه خدمات استفاده کنند وبا توسعه ظرفیت های شبکه ای در بخش های مختلف، خدمات یکپارچه ای را به شهروندان ارایه دهند. امروزه دولت ها نیاز به بهبود ارتباط با شهروندان، قراردادن نیازهای شهروندان در مرکز توجه، ارائه خدمات نفر به نفربرای شهروندان را تشخیص داده اند. بنابراین شکل دادن ارتباط استراتژیک با شهروند در موفق ...

منظر هشری بعنوان مقوله ای مطرح درکیفیت و مطلوبیت شهرها، واقعی و عینی بوده و حاصل مشاهده و درک مظاهر گوناگون و ملموس شهر هنگام مواجه شهروند با پدیده شهر است . منظر شهری صرفا در بردارنده نمای ساختمان ها و عناصر قابل رویت نیست ، شامل تمام چیزهایی است که توسط حواس انسان قابل درک است هدف مطلوب شهرهای امروز ایجاد محیطی خلاق و پرونده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند. شهرهای امروز علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنان شان دارند و تنها در این ...

رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه پایدارشهری در هر جامعه و از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. شهروندان متناسب با پایگاهی که دارند دارای حقوق و تعهداتی هستند. رفتار شهروندی ، احترام ، شرافت شهروندی،وجدان،اطاعت، وفاداری و خودرشدی می باشد. که موجب نظم اجتماعی و پیش پینی پذیری امور می شوند. مفهوم شهروند ی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حو زه انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا میکند.هدف ...

ارزیابی بهره‌مندی شهروندان تهرانی از مطبوعات ، به روز بودن اطلاعات در این زمینه و ارزیابی انعکاس اخبار مربوط به دومین جشنواره مطبوعات اهداف این تحقیق هستند. در این مطالعه از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه است . جامعهء آماری کلیه شهروندان تهرانی 15 سال و بالاتر هستند. جمعیت نمونه 1200 نفر است و از این تعداد 931 نفر و یا 77/7 درصد شهروندان تهرانی اهل مطالعه مطبوعات هستند. خوانندگان مطبوعات از نظر جنس ، سن، تحصیل، نوع فعالیت و شغل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ...

هدف این تحقیق شناخت نقاط ضعف و قوت عملکرد شهرداریها در توسعهء فضاهای فرهنگی و تفریحی ارائه راهبردهای لازم در این زمینه است . جامعه آماری 6 شهر اهواز، هفتگل، اصفهان، شادگان، مشهد و نهبدان که به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده و تعدادی شهروند که به طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و پرسشنامه گردآوری شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که بویژه در شهرهای کوچک فضاهای تفریحی توجه نشده است . در شهرهای بزرگ احداث کتابخانه و فرهنگسرا مورد تو ...