عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 206

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده ی شهرنشینی در ایران ،سرزمینی که از لحاظ تاریخی دارای قدمتی طولانی با فراز و نشیب های بسیار بوده ،از جمله موضوعاتی است که تا بحال بصورت علمی مورد مداقه ی محققان کشورمان قرار نگرفته است.یکی از ادوار تاریخی بسیار مهم در ایران که در آن شهرنشینی رونق یافت دوره صفویه است در این دوره با توجه به اقدامات و فعالیت های عمرانی شاهان و بزرگان آن سلسله بناهای زیادی در بسیاری از شهرها بخصوص اصفهان پایتخت بزرگشان احداث شد،بطوریکه باعث حیرت سیاحان اروپائی که در آن زمان به ایران سفر می ...

توزیع درآمد به عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه اقتصادی، همیشه مورد توجه اقتصاددانان و دولت‌ها بوده است. در سالهای اخیر نتایج بدست آمده از مطالعات تجربی و نظری انجام شده در کشورهای در حال توسعه نظیر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نشان می‌دهند که رشد اقتصادی لزوماً همراه با بهبود توزیع درآمد نخواهد بود. در‌این پژوهش سعی شده است تا ضمن پرداختن به مفهوم شهرنشینی، آثار شهرنشینی بر توزیع درآمد منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-1999 به روش پانل دیتا مورد برررسی قرار گیر ...

فرآیند جهانی شدن مدت هاست که آغاز گردیده و امواج گوناگونی را پشت سر گذاشته است. این فرآیند شامل سه بعد کلی اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می باشد. بعد اقتصادی جهانی شدن مهمترین و تأثیر گذارترین بعد این فرآیند به شمار می رود. این بعد یا به عبارتی دیگر، جهانی شدن اقتصاد، مشتمل بر چهار بعد جهانی شدن تجارت، جهانی شدن تولید، جهانی شدن فن آوری و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی می باشد که در این تحقیق به این چهار بعد در قالب جهانی شدن اقتصاد پرداخته خواهد شد. فرضیه های این پژوهش ...

امروزه عوامل متعددی من جمله؛ نبود زیرساخت‌های لازم، هجوم جمعیت به شهرها، ضعف طرحهای شهری، فقدان مدیریت شهری کارآمد باعث نابسامانی توسعه‌ی شهری شده‌است. در این پایان‌نامه سعی شده است، تحولات شهر و شهرنشینی کرج و تأثیر مدیریت شهری بر این تحولات شناخته شود. محدوده‌ی مطالعه در این تحقیق، شهر کرج و روش مورد استفاده، روش تکوینی_تحلیلی است. این تحقیق با هدف شناخت فرایندهای رشد و گسترش شهرنشینی در کرج در دوره‌های مختلف و عوامل موثر بر آن تهیه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ...

تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پایداری شهری توجه زیادی را در سطح جهانی به دست آورده است، در حالی که این موضوع در ایران به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. سطح پایداری شهری که ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ...دارد، می‌تواند کیفیت زندگی در شهرها را نشان دهد. بررسی و شناخت وضعیت نواحی و تنگناهای توسعه آنها از نظر پایداری و توسعه پایدار در شهرها، از مسایلی است که اخیراً در برنامه ریزی شهری مطرح شده، اما هنوز در ایران جایگاه آن به خوبی طرح نشده است. بر ...

امروزه شهرنشینی یک پدیده نوسازی اقتصادی و اجتماعی است که نه‌تنها فرآیندانتقال نیروی کارروستایی از یک اقتصاد مبتنی برکشاورزیبه‌مناطق شهری(کهبه بخش صنعتی وخدماتیمتحول شده) می‌باشد، بلکههمچنین فرآیند تحول ساختاریازمناطق روستاییبه‌مناطق شهری محسوب می‌شود. با گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت‌های صنعتی، نیاز به مصرف انرژی از انواع گوناگون بیشتر شده و به‌دنبال رفع این نیازها ( افزایش تقاضای مصرف انرژی) آلودگی‌ها را در پیش خواهیم داشت که عواقب ...

شهرها به عنوان بهترین نمود تمدن بشری در جریان زایش، توسعه، و نهایتاً زوال خود از عوامل گوناگونی متأثر می‌شوند. براساس نظریه دولت و شهرنشینی، در عصر جدید دولت‌ ایران پس از انقلاب مشروطه به طور وسیعی بر روند رشد و توسعه شهرنشینی ایران تأثیر گذاشته است. پس از کشف نفت درایران و متعاقب آن در اختیار گرفتن درآمد نفتی توسط حکومت، دولت با اجرای سیاست‌های مختلف و نیز در پی نیاز به پایگاهی برای اداره کشور، در تقویت و توسعه شهرهای کشور کوشیده است. در این بین یکی از شهرهای که از آن به عنو ...

پژوهش در وضعیت شهرها در ادوار مختلف تاریخ ایران ، از جمله مهم ترین روش های معنی کردن ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی جامعه ایران در دوره پیشا مدرن است . این ضرورت به ویژه برای دوره غزنویان که علیرغم اهمیتی که در تاریخ ایران دارا است. همیشه با اقبال کمتری رو به رو بوده است . در پژوهش حاضر بررسی و تحلیل وضعیت شهر وشهرنشینی در دوره غزنویان مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع تاریخی و جغرافیایی انجام گرفته است و مسائلی که ما قصد ...

از دید اقتصادی از پدیده‌های شهرنشینی و صنعتی‌شدن به عنوان یک تسهیل‌دهنده دستیابی به اقتصاد مقیاس و در نتیجه افزایش رشد صنایع و توسعه اقتصادی یاد می‌شود و این در حالی است که از دید اجتماعی گسترش این دو از مهمترین عوامل افزایش جرایم می‌باشند. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی به طور خاص به بررسی اثر تغییرات نسبت شهرنشینی و شاخص صنعتی‌شدن بر نرخ جرایم در دو حالت قتل و سرقت در کشور ایران در دوره زمانی سال‌های 1389-1380 پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست ...