عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 339

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی سطح و روند شهرنشینی الگوها و عوامل مرتبط با آن در کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه طی دوره 2050- 1950 با تاکید بر ایران است. برای تدوین چارچوب نظری این تحقیق از نظریه دیویس که تحول شهرنشینی در جهان را طی سه مرحله کاملا مجزا از یکدیگر تقسیم بندی کرده به عنوان الگوی نظری انتخاب نمودیم. روش مورد مطالعه اسنادی است و اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را از سایت سازمان ملل و بانک جهانی جمع‌آوری کرده و سپس با استفاده از نرم افزارEXCEL ، SPSS داده‌ها را تجزیه و تحل ...

شهرنشینی یکی از مهمترین پدیده های عصر عناصر است. شهرنشینی تمام عرصه های زندگی انسان از جمله روابط انسانی و تعاملات متقابل اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. رشد سریع جمعیت شهری، تراکم و افزایش آن منجر به پیامدهای آسیب زای ارتباطی و تعاملی گردیده است. مهاجرت، حاشیه نشینی تغییر ارزشی، رسوم اخلاقی، آداب و رسوم و رفتارهای جمعیتی، بر آسیب های ارتباط گونه شهرنشینان اثر گذاشته است. فرایند شهرنشینی را گذار از ارتباطات سنتی به مدرن باید دانست. همچنین انتقال اشکال رفتاری و ارتباطی از ...

گسترش پدیده شهرنشینی و رشد سریع و سرسام آور جمعیت از یک سو و افزایش تعداد خودروها و محدود بودن منابع زیستی از سوی دیگر موجب به مخاطره استفادن منابع در شهر های ایران بویژه در کلان شهر ها گردیده است آلودگی هوا، الودگی صوتی تشدید پدیده جزیره حرارتی و افزایش گاز هایگ لخانه ای، هدررفت منابع و انرژی، هدررفت زمان و به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم و ایجاد انوواع بیماری ها از عواقب نامیمون رشد شتابان شهرنشینی است در این پژوهش تاثیر شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن بر منابع زیستی نظیر ...
نمایه ها:

شهرهای جهان اسلام روز به روز در حال توسعه و گسترش اند و رفته رفته درصد بالایی از مسلمانان به زندگی شهری روی می آورند. مطالعه این شهرها در کالبد ملی، ناحیه ای و محلی ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. لیکن تجزیه و تحلیل فراملی شهرهای جهان اسلام به عنوان موضوعی نسبتاً مجرد از نظر علمی در خور توجه می باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا میزان شهرنشینی، تراکم جمعیت، رتبه بندی جهانی شهرهای بالای یک میلیون نفر کشورهای عمده اسلامی بررسی و طبقه بندی شوند. این تحقیق که با روش اسنادی و بر پایه ا ...

امروزه عوامل متعددی من جمله؛ نبود زیرساخت‌های لازم، هجوم جمعیت به شهرها، ضعف طرحهای شهری، فقدان مدیریت شهری کارآمد باعث نابسامانی توسعه‌ی شهری شده‌است. در این پایان‌نامه سعی شده است، تحولات شهر و شهرنشینی کرج و تأثیر مدیریت شهری بر این تحولات شناخته شود. محدوده‌ی مطالعه در این تحقیق، شهر کرج و روش مورد استفاده، روش تکوینی_تحلیلی است. این تحقیق با هدف شناخت فرایندهای رشد و گسترش شهرنشینی در کرج در دوره‌های مختلف و عوامل موثر بر آن تهیه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ...

ارزشیابی داده‌های سنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 به روش غیرمستقیم برآورد شاخص‌های دیپل و مایرز برای داده‌های سنی در استان و شهرستانهای آن و مقایسه آن با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی ویپل و مایرز، پس از برآورد شاخص‌های فوق، بستگی رابطه همبستگی بین شاخص‌های ویپل و مایرز، درصد باسوادی و شهرنشینی در استان و شهرستانها و استفاده از توزیع t برای معنی‌داری ضریب همبستگی بین شاخصها و باسوادی و شهرنشینی پژوهش نشان می‌دهد که باسوادی و شهرنشینی به چه میزانی بر روی شاخصهای ویپل و ...

شهرنشینی جریانی جهانی است، در آغاز قرن بیست و یکم، جمعیت شهری دنیا به مرز 50 درصد کل جمعیت جهان رسیده است و پیش بینی می شود در سال 2025 ازمرز 61 درصد تجاوز نماید. فرآیند شهرنشینی در کشورهای جهان سوم خصوصاً کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای صنعتی، دارای شتاب بیشتری است و مسلم ایناست که این توسعه شهری قابل توجه، بدون ظهور تغییرات عمیق در ویژگی های جمعیتی (رشد جمعیت، مهاجرتها و روندهای جمعیتی)، شرایط اقتصادی (درآمدها، سرانهها، صادرات و واردات)، ویژگی های اجتماعی (فرهنگی، سیاسی ...

در این پژوهش تحولات شهر و شهرنشینی کرمانشاه در سه دهه اخیر در راستای شناخت پدیده حاشیه‌نشینی مورد مطالعه قرار گرفته است . حاشیه‌نشینی بعنوان یک معضل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر کرمانشاه مربوط به سالهای 1350 و پس از آن است . بعلت شرایط اقلیمی و دیگر عوامل طبیعی زاغه‌نشینی و یا کپرنشینی در کرمانشاه بندرت دیده می‌شود. این معضل در کرمانشاه به صورت شهرک‌نشینی غیرمجاز و سکونت در واحدهای مسکونی ناهنجار نمود پیدا کرده است . در شهرک دولت‌آباد بیش از 37 درصد واحد مسکونی‌دارای میانگین ...

به منظور و ارزیابی صحت و سقم نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستانهای استان همدان (به تفکیک نقاط شهری و روستایی)در سال 1375 از دو شاخص ارزیابی، ویپل (wipple) و مایزر (Mayers) استفاده شده و نیز ارتباط بین این شاخصهای شهرنشینی و سطح سواد مورد بررسی قرار گرفته است . ...
نمایه ها:
سواد | 
شاخص | 
سن | 
عمر | 
1375 |