عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح شیوه نامه سنجش بهره وری در بخشهای حمل و نقل، مسکن و شهرسازی تهیه شده و در استان کرمانشاه به عنوان پایلوت اجرا می گردد. برای این کار اسناد بالادستی، اطلاعات آماری، طرحها، مطالعات و تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه بهره وری در هر یک از زیربخشهای حمل و نقل، مسکن و شهرسازی در استان کرمانشاه بررسی شده و پس از برگزاری جلسات با نمایندگان ادارات مرتبط با موضوع حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در استان کرمانشاه شاخصهای مناسب سنجش بهره وری در هر بخش شناسایی می شوند. بر این مبنا شی ...

هدف ازانجام این پروژه -1: بررسی و تجدیدنظر واصلاح وتکمیل لایحه قانون شهرسازی و آئین نامه ها وضوابط ودستورالعمل‌های اجرائی آن برمبنای نیازها وارزشها وتغییرات حاصله بعدازپیروزی انقلاب اسلامی -2 انجام بررسی وتجزیه وتحلیل وتهیه گزارش وطرح نسبت به هرقسمت ازوظایف ومسئولیت واختیارات وفعالیت های وزارت مسکن و شهرسازی -3همکاری وتشریک مساعی درتهیه وتنظیم لوایح قانونی وآئین نامه ها وضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به اهداف ووظائف ومسئولیت های وزارت مسکن و شهرسازی ...

شناخت ویژگی‌های ساخت شهری "کرمان" با مطالعه در چگونگی تکوین، گسترش و سیر تحول تاریخی شهر و در مرحله بعد شناخت عناصر تشکیل‌دهنده بافت شهری، مانند بازار، مجموعه‌های معروف کرمان (که از ویژگی‌های این شهر است) نظیر مجموعه گنجعلی‌خان و مجموعه وکیل، مسکن و سایر بناهای شهری، رئوس کلی طرح می‌باشند. نتیجه کار شامل بخش‌های زیر می‌باشد: -1 شهرسازی کرمان -2 بازار و مجموعه‌ها -3 مسکن. بخش شهرسازی به چگونگی ایجاد هسته‌های اولیه شهر، سیر تحول تاریخی و تاثیر عوامل تاریخی، اقلیمی، اقتصادی و اج ...
نمایه ها:
کرمان | 
بازار | 
مسکن | 

هدفازانجام این پروژه انجام مطالعاتی است که شامل کلیه مسائل ومقولاتی خواهدبودکه درمراحل مختلف تهیه طرحهای توسعه وعمران شهرها ومناطق شهری وتصویب واجرای طرح‌ها ی مذکور موردعمل دستگاههای ملی تهیه کننده ونهادهای تصویب کننده واجراکننده طرح‌ها ی مذکور وهمچنین تدریس درنهادهای آموزش شهرسازی درسطح مختلف تخصص وحرفه ای مورد استفاده قرارگیرد. ...

از آن جا که تأثیرات شهرسازی معاصر ایران از موج مدرنیسم و جهانی شدن، سبب از خود بیگانگی فرهنگی و اجتماعی و فاصله گرفتن شهرها از اصول و ارزش های اسلامی، ایرانی و ملی شده است، لذا بازیابی و احیای ارزش های شهرسازی بومی اسلامی ایرانی، از طریق شناخت و تأمل در شهرسازی سنتی و اسلامی ایران و نیز برقراری ارتباط مناسب بین شهرسازی سنتی و مدرن ضرورت می یابد. از این رو، رساله حاضر، با هدف شناخت ویژگی های شهرسازی اسلامی و ایرانی و شهرسازی معاصر، و تشخیص میزان فاصله و تفاوت شهرسازی معاصر نسب ...

این پژوهش به بررسی تاثیرات حکومت ساسانیان بر شهرسازی ساسانی می پردازد. هدف پژوهش این است که با بررسی وجوه سیاسی و اجتماعی حکومت ساسانیان و ویژگی های شهرسازی این دوران، تاثیر اندیشه های حکومتی ساسانی را بر فرم کالبدی شهرسازی این دوره تبیین نماید ...

در پژوهش حاضر یافته های جدیدی در حوزه دانش طراحی شهری حاصل شده است که موارد زیر را شامل می شود: 1 - با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه به مفهوم زبان ، تعریف جدیدی برای مفهوم زبان طراحی شهری و اجزا تشکیل دهنده آن ارائه شده است . این تعریف اجزا محیط مصنوع را با محیط طبیعی در پیوند قرار می دهد و ابعاد تازه ای در مطالعه طراحی شهری می گشاید. 2- با استفاده از روشهای تحلیل زبانشناسی و در مقایسه باآن ، ساختار زبان طراحی شهری تعریف و خصوصیات آن تبیین شده اند. 3- واحدهای زبانی یا نشانه های ...
نمایه ها:

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران طبق شرح وظایف محوله، مجموعه تحقیقاتی را در ارتباط با شناخت کامل از مکانیزم امور جاری برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی در شهرداری تهران آغاز نموده، لذا این کار تحقیقی نیز در راستای اهداف فوق تدوین گردیده است . ...