عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1678

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر یافته های جدیدی در حوزه دانش طراحی شهری حاصل شده است که موارد زیر را شامل می شود: 1 - با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه به مفهوم زبان ، تعریف جدیدی برای مفهوم زبان طراحی شهری و اجزا تشکیل دهنده آن ارائه شده است . این تعریف اجزا محیط مصنوع را با محیط طبیعی در پیوند قرار می دهد و ابعاد تازه ای در مطالعه طراحی شهری می گشاید. 2- با استفاده از روشهای تحلیل زبانشناسی و در مقایسه باآن ، ساختار زبان طراحی شهری تعریف و خصوصیات آن تبیین شده اند. 3- واحدهای زبانی یا نشانه های ...
نمایه ها:

دانشکده معماری و شهرسازی مجموعه ایست واقع در بخش جنوب غربی سایت دانشگاه شهیدباهنر کرمان .طراحی این دانشکده در زمین پیش بینی شده برای احداث مجتمع هنر صورت گرفته است . به طورکلی در این مجموعه سازماندهی گروهی-مرکزی مورد نظر بوده است همچنین مجموعه ای متراکم و فشرده که هم از لحاظ اقلیمی و هم به لحاظ عملکردی پاسخ‌گو بوده باشد . ورود به این مجموعه از طریق مسیرشرقی-غربی و با یک نقطه عطف در میانه راه صورت می گیرد این مسیر با ریتمی از درختان بلند و لا عرض زیاد دارای ویژگی صرفا عبوری نم ...

هدف ازانجام این پروژه -1: بررسی و تجدیدنظر واصلاح وتکمیل لایحه قانون شهرسازی و آئین نامه ها وضوابط ودستورالعمل‌های اجرائی آن برمبنای نیازها وارزشها وتغییرات حاصله بعدازپیروزی انقلاب اسلامی -2 انجام بررسی وتجزیه وتحلیل وتهیه گزارش وطرح نسبت به هرقسمت ازوظایف ومسئولیت واختیارات وفعالیت های وزارت مسکن و شهرسازی -3همکاری وتشریک مساعی درتهیه وتنظیم لوایح قانونی وآئین نامه ها وضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به اهداف ووظائف ومسئولیت های وزارت مسکن و شهرسازی ...

شناخت ویژگی‌های ساخت شهری "کرمان" با مطالعه در چگونگی تکوین، گسترش و سیر تحول تاریخی شهر و در مرحله بعد شناخت عناصر تشکیل‌دهنده بافت شهری، مانند بازار، مجموعه‌های معروف کرمان (که از ویژگی‌های این شهر است) نظیر مجموعه گنجعلی‌خان و مجموعه وکیل، مسکن و سایر بناهای شهری، رئوس کلی طرح می‌باشند. نتیجه کار شامل بخش‌های زیر می‌باشد: -1 شهرسازی کرمان -2 بازار و مجموعه‌ها -3 مسکن. بخش شهرسازی به چگونگی ایجاد هسته‌های اولیه شهر، سیر تحول تاریخی و تاثیر عوامل تاریخی، اقلیمی، اقتصادی و اج ...
نمایه ها:
کرمان | 
بازار | 
مسکن | 

هدفازانجام این پروژه انجام مطالعاتی است که شامل کلیه مسائل ومقولاتی خواهدبودکه درمراحل مختلف تهیه طرحهای توسعه وعمران شهرها ومناطق شهری وتصویب واجرای طرح‌ها ی مذکور موردعمل دستگاههای ملی تهیه کننده ونهادهای تصویب کننده واجراکننده طرح‌ها ی مذکور وهمچنین تدریس درنهادهای آموزش شهرسازی درسطح مختلف تخصص وحرفه ای مورد استفاده قرارگیرد. ...

امروزه در طراحی بسیاری از فضاهای شهری گویی بر یک جنبه ی خاص تمرکز گردیده و از سایر عوامل و عناصری که تجربیاتی غنی، منحصربه فرد و چندوجهی را برای کاربرانِ این فضاها فراهم می کنند غفلت شده است. بطور قطع بخشی از این اتفاق، از تفاوتِ در ادراک و اولویت ها میان دو گروهِ دانش آموختگان شهرسازی (طراحان این فضاها) و شهروندان عادی (استفاده کنندگان از این فضاها) ناشی می گردد. در این جا می توان به نقش آموزش های صورت پذیرفته به دانش آموختگان شهرسازی در ایجاد تفاوت های فوق الذکر اشاره کرد و ...

با گذشت بیش از 5 دهه از تهیه ی طرح جامع شهر جهت کنترل و هدایت آگاهانه توسعه شهرها در ایران و پس از آگاهی از میزان پایین تحقق پذیری این طرح ها در ایران، استفاده از شیوه های جدید برنامه ریزی جهت رفع کاستی ها و معایب روش های سنتی طرح جامع مد نظر نظریه پردازان، کارشناسان و تهیه کنندگان طرح های توسعه شهری قرار گرفت. (شارمند، 1378) به این منظور پس از آشنایی با روند و سیر تحول روش های برنامه ریزی در کشورهای توسعه یافته استفاده از مدل های رایج کشورهای غرب (با اندکی تاخیر زمانی) مد نظ ...
نمایه ها:

هدف ازانجام این طرح،دستیابی به ضوابط ومقرراتی است ک ه بتواند پاسخگوئی مشکلات جاری شهری درنظام شهرسازی کشورباشد.مراحل‌انجام طرح‌شامل -1 گردآوری وگزینش وترجمه نظام ها ومقررات وقوانین ومباحث مربوط به شهرسازی درسایرکشورها-2 مقایسه نظام ها-3 نتیجه گیری برای مشکلات جاری شهرهای کشورازطریق الف =تعیین آن دسته ازمشکلات عمده شهری درایران که باتغییر ویاتنظیم قوانین شهری مناسبت قابل کنترل هستند ب - انتخاب راه حل‌ها وپیشنهادات بصورت آئین نامه ،مقررات وقوانین برای مشکلات فوق ازمیان آئین نام ...

هدف عمومی این طرح مطالعاتی انجام وظائفی است که به موجب قانون نظام معماری و ساختمان ،قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران وقانون تغییر نام وزارت مسکن وآبادانی درزمینه تدوین وتوسعه معیارها،ضوابط واستانداردهای فنی مربوط به ساختمان ،مسکن وشهرسازی بعهده وزارت مسکن وشهرسازی گذاشته شده .هدف نهائی این فعالیت تامین ایمنی ،بهداشت ،سلامت ،حسن کاردهی وصرفه اقتصادی طرحها،ابنیه ،جامعه و افراد شاغل دربخش‌های فوق وانتظام بخشیدن به شیوه های طراحی واجرا دراین بخشها و بهبود وارتقای شیوه ...