عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 327

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

کارایی یکی از مفاهیم اقتصادی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. سنجش کارایی مدیریت شهری، می‌تواند منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه گردد. از این رو در مطالعه حاضر با بهره‌گیری از داده‌های تلفیقی طی سال‌های 1391-1388 کارایی فنی مناطق ده‌گانه شهرداری تبریز بررسی‌شده و عوامل تأثیرگذار همراه با میزان تأثیرگذاری آن‌ها در کارایی شهرداری‌ها در عرضه خدمات به شهرون ...
نمایه ها:

شناخت وضعیت فعلی گردش کار اجرایی و اداری در خدمات شهری شهرداری تهران (منطقه 3) باعث گردیده در چگونگی اجرای آن به مهندسی مجدد پرداخت تا ضمن رها شدن از اشتباه کاری ها و افزایش بهره وری ابزار مطمئنی برای ارزیابی گذشته و روشنی بخش راه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آینده دراینگونه فعالیت اجرایی در شهرداری تهران باشد. گزارش مذکور ضمن معرفی اجمالی شهرداری منطقه 3 تهران به معرفی ناحیه 2، 3 شهرداری منطقه 3 تهران به طور کامل پرداخته است و همچنین در انتها به بررسی آیین نامه ها و دستور ...

شناخت وضعیت فعلی گردش کار اداری و اجرایی در خدمات شهری شهرداری تهران ( منطقه یک) باعث گردیده در چگونگی اجرای آنها به مهندسی مجدد پرداخت تا ضمن رها شدن از اشتباه کاریها و افزایش بهره وری ابزار مطمئنی برای ارزیابی گذشته و روشنی بخش راه برناهه ریزی ها و تصمیم گیری ها آینده در این گونه فعالیت های اجرایی در شهرداری تهران باشد. گزارش مذکور ضمن معرفی اجمالی شهرداری منطقه یک تهران به معرفی ناحیه 3، 5 و 7 شهرداری منطقه یک تهران به طور کامل پرداخته است و همچنین در انتها به بررسی آیین ن ...

این گزارش توسط پرسشنامه از 130 نفر مدیران عالی شهرداری که شامل معاونین شهردار، مدیران کل، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری انجام گردیده است. کسب شناخت بیشتر در مورد میزان رضامندی شغلی این افراد و راههای افزایش رضامندی در بین آنها میتواند کمکی باشد در بهبود ساختار مدیریتی شهرداری تهران. روش تحقیقی در این گزارش پیمایشی و از سه نوغ پرسشنامه استفاده شده است و همراه با نمودار و جدول توضیح داده شده است. ...
نمایه ها:
مدیر | 

با جدی تر شدن مسئله حفظ محیط زیست در جهان امروز و لزوم توجه بیشتر به ابعاد این مسئله از دیدگاه مدیریت شهری، به نظر می رسد که شهرداری ها به عنوان نهادهای اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن اهداف حفاظت از محیط زیست شهری، نقش عمده ای را عهده دار خواهند بود. بنابراین شناخت وظایف قانونی شهرداری ها در این زمینه، کمک شایانی به بهبود برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی در بخش محیط زیست شهری خواهد کرد. بنا به آنچه از گذشته تاکنون در مورد شهرداری ها در ایران مطرح بوده است، وظایف شهرداری ...
  
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های حاکم بر تعاملات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان لرستان است. برای نیل به این هدف، نخست در مرحله‌ی کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری نوعی، با 42 نفر از اعضای شوراهای اسلامی و 9 نفر از شهرداران شهرهای استان لرستان مصاحبه‌‌های باز و عمیق انجام شد. پس از اشباع نظری داده‌ها، از خلال مصاحبه‌های انجام شده، 6 آسیب کلان (عدم نهادینگی شوراها و شهرداری‌ها، نواقص قانونی و نظارتی، ضعف ساختاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ک ...