عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش دیدگاه متخصصان ادبیات کودک را در خصوص ویژگی‌های ظاهری و محتوایی کتابخانه‌های مهدکودک بررسی کرده است. برای این منظور، 100 نفر از متخصصان ادبیات کودک شاغل در سه نهاد شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی استان تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در 6 مولفه فضا، وسایل و تجهیزات، منابع، خدمات، سازماندهی و مدیریت تنظیم شده بود. نتایج شاخص‌های آماری، حاکی از موافقت متخص ...

در این پژوهش، آنزیم لیپواکسیژناز (LOX) از دانه کنجد Sesame(Sesamum indicum) با استفاده از روش‌های رسوب‌دهی با سولفات آمونیوم و روش‌های کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تبادل یونی-Q سفاروز خالص شد. در پایان مراحل خالص‌سازی، فعالیت ویژه آنزیم 4/159 و ضریب خالص‌سازی برابر 4/246 به دست آمد. وزن مولکولی این آنزیم براساس روش SDS-PAGE حدود 3/66 کیلودالتون محاسبه گردید. براساس نتایج گرفته شده، pH بهینه آنزیم 8 به دست آمد و آنزیم در دمای ?C 35 بیشترین فعالیت و پایداری را از خود نشان داد. ...