عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 920

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناسایی ارقام و کلونهای زرشک و ایجاد باغ کلکسیون انجام هر گونه فعالیت پژوهشی در مورد اصلاح و بهبود محصول زرشک به عنوان یک محصول اختصاصی کشورمان در جنوب خراسان، نیاز به شناسایی گونه‌ها و ارقام احتمالی جدید دارد. در این طرح ابتدا با جستجوی وسیع، انواع زرشک مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن بررسی صفات ریخت‌شناسی آنها، باغ کلکسیونی تاسیس خواهد گردید که امکان اجرای طرحهای اصلاح زرشک را فراهم خواهد نمود. ...

جمع‌آوری و نگهداری و شناسایی گیاهان استان خوزستان و ایجاد هرباریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می‌گرددت . این جمع‌آوری برای جهان گیاهشناسی نیز می‌تواند مفید واقع شود. پس ا ز جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از اقصی نقاط استان نمونه‌های مختلف شناسایی و تعیین نام می‌گردد. ...

جمع‌آوری و نگهداری و شناسایی گیاهان استان سمنان و ایجاد هر باریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی طبیعی محسوب می‌گردد. این جمع‌آوری برای جهان گیاهشناسی نیز می‌تواند مفید واقع شود. پس از جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از اقصی نقاط استان نمونه‌های مختلف شناسایی و تعیین نام می‌گردد. ...

جمع‌آوری و نگهداری و شناسایی گیاهان استان همدان و ایجاد هرباریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می‌گردد. این جمع‌آوری برای جهان گیاه‌شناسی نیز می‌تواند مفید واقع شود. پس از جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از اقصی نقاط استان نمونه‌های مختلف شناسایی و تعیین نام می‌گردد. ...

جمع‌آوری و نگهداری و شناسایی گیاهان استان و ایجاد هر باریوم از زمره فعالیتای پایدار جهت فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می‌گردد. این جمع‌آوری برای جهان گیاهشناسی نیز می‌تواند مقید واقعی شود. پس از جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از اقصی نقاط استان نمونه‌های مختلف شناسایی و تعیین نام می‌گردد. ...

جمع‌آوری و نگهداری و شناسایی گیاهان استان قزوین و ایجاد هر باریوم از زمره فعالیتهای پایدار جهت سایر فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی محسوب می‌گردد گیاهان پس از جمع‌آوری از اقصی نقاط استان مورد شناسائی دقیق و تعیین نام قرار می‌گیرند. ...

شناسایی ماهیان در جهت پی بردن به زیست‌شناسی آنها و مطالعه اکوسیستم‌های آبی اولین قدم محسوب می‌گردد.با این اطلاعات می‌توان روشهای صید و بهره‌برداری از نظر زمانی و مکانی و نوع وسایل صید را مشخص نمود وهمچنین گونه‌های مناسب جهت تکثیر و پرورش را معرفی نمود تا در اختیار بخش اجرایی قرار گیرند.متاسفانه در کشور عزیز ما ایران با وجود منابع آبی فراوان پژوهش بر روی این منابع غنی بسیار اندک می‌باشد اگر این مطالعات توسعه یابد گامی مهم در بهره‌برداری از تانسیل‌های تولیدی خدادادی است . ...

حشارت بالغ مینوز برگ نخود از حدود 17 اردیبهشت ماه که متوسط درجه حرارت بالاتر از 15 درجه سانتیگراد می‌باشد ظاهر شده و بعد از جفت‌گیری تخمهای بیضوی و سفید رنگ خود را به ابعاد 0/25 میلی‌متر طول و 0/11 میلی‌متر عرض در زیر اپیدرم فوقانی برگچه‌های جوان نخود قررا داده و دوره انکوباسیون تخمها در درجه حرارت متوسط 14 درجه سانتیگراد 4 تا 6 روز طول می‌کشد. لاروها در درجه حرارت متوسط 15 درجه سانتیگراد 12 تا 15 روز فعالیت نموده و در نهایت اپیدرم بافت خسارت دیده را سوراخ نموده و جهت شفیره ش ...

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی انگور در استان زنجان، تعداد 60 نمونه خاک و ریشه از شهرستان‌های خرمدره، ابهر و ماهنشان در سال 1392 جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه استخراج نماتدها با استفاده از روش سینی و سانتریفیوژ انجام و با استفاده از روش تکمیلی دگریسه (1969) نماتدها تثبیت و به گلیسیرین انتقال داده شدند. سپس از نماتدهای جداشده اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه و پس از مشاهدات میکروسکوپی و بررسی‌های ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی و با استفاده از کلیدها و منابع م ...
نمایه ها:
نماتد | 
انگور | 
زنجان |