عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 150

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برخی از مادرانی که کودکانشان به سرطان مبتلا می شوند از افسردگی رنج برده و با بحران های وجودی مواجه خواهند شد که بیشتر آنها جهت مقابله با آن از معنویت و تصوری که از خدا در ذهن خود دارند، بهره می برند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت درمانی معنویت محور بر کاهش علائم افسردگی مادران کودکان مبتلا به سرطان می باشد. در این پژوهش از طرح مطالعه تجربی تک آزمودنی از نوع A-B استفاده شده است. جمعیت آماری پژوهش حاضر را مادران مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان کودکان مفید تهران، ...

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم در نوجوانان پسر بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. از میان دانش آموزان پسر ناحیه دو شهرستان رباط کریم از طریق نمونه گیری در دسترس یک مدرسه انتخاب شد و با اجرای پرسشنامه خشم اسپیلبرگر 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. موسیقی درمانی غیرفعال به مدت 8 جلسه روی یک گروه اجرا شد و روی گروه دیگر 8 جلسه شناخت درمانی اجرا شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شناخت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان و باورهای غیر منطقی دانش آموزان ، با روش آزمایشی ( پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه ) انجام شد .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول و نمونه تعداد 40 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دبیرستان پروین اعتصامی بود روش نمونه گیری تصادفی است .بدین صورت که ابتدا از بین دبیرستانهای دارای سال اول ( 23 مورد ) یک دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد وکل ...

هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان‌ شناختی-رفتاری مبتنی بر حضور ذهن و رفتار درمانی بر انزال زودرس و اضطراب مردان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر سنندج بود. طرح پژوهش یک طرح آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه بود. نمونه پژوهش 30 نفر از مردان دارای انزال زودرس بر اساس ملاک‌هایDSM-IV-TR بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و در سه گروه شناختی-رفتاری مبتنی بر حضور ذهن، رفتار درمانی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌ها پرسشنامه اضطراب بک و شاخص انزال زودرس را در پیش آ ...

افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است، اما با این وجود تعداد کمی از بیماران افسرده از درمان مناسبی بهره مند می شوند. هدف این تحقیق، بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی رفتاری گروهی حضوری، شناختی رفتاری اینترنتی آنلاین و شناختی رفتاری اینترنتی آفلاین در درمان افسردگی دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاه های تهران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاه های تهران بود. برای تعیین نمونه، ابتدا از بین دان ...

این پژوهش، با استفاده از رویکردهای روان شناختی درمان اختلال استرس پس از ضربه به بررسی و مقایسه دو روش درمان، شناختی- رفتاری CBT) ) و حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) پرداخته، و اثربخشی هریک از روش های درمانی فوق را برکاهش علایم اختصاصی (هفده گانه) و سایر اختلالات روانی همرا ه با اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش، عبارت بودند از؛ بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ که با تشخیصPTSD د ...

هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، رژیم درمانی و درمان ترکیبی بر شاخص توده بدنی (BMI)، خودکار آمدی وزن، بهزیستی ذهنی، عزت نفس، عادات غذائی و میزان عود در مراجعین مبتلا به چاقی شهر اصفهان بود. از این رو، در قالب طرح پژوهشی تجربی از نوع چهار گروهی همراه با گروه گواه و انجام پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری چهار ماهه، 60 نفر از افراد چاق (30BMI>) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه آزمایش و گروه کنترل گما ...

پژوهش حاصر با هدف مقايسه كارآيي شناخت درماني (مدل داگاس) باطر ح واره درماين در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير (GAD) انجام شد. در اين پژوهش، كاهش علايم، بهبود عملكرد، تغيير متغيرهاي ميانجي و فرآيند تغيير علايم مورد بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش از طرح تجربي تك موردي با خط پايه چندگانه استفاده شد. شش نفر از زنان مبتلا به GAD به روش نمونه‌گيري هدفمند با در نظر گرفتن اين ملاك‌ها انتخاب شدند: عدم سابقه ابتلا به اختلال سايكوتيك، اختلال دو قطبي و اختلال شخصيت شديد، عدم م ...

يكي از عوامل مهم در شكل گيري عزت نفس وضعيت ظاهري و سلامت پوست افراد مي باشد.هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي معنادرماني و شناخت درماني گروهي بر افزايش عزت نفس افرادي است كه از ناراحتي هاي پوستي رنج مي برندپژوهش حاضر با اجراي معنادرماني وشناخت درماني گروهي روي 22نفر از زنان داراي ناراحتي هاي پوستي صورت گرفت. همچنين 10نفر از بيماران در گروه كنترل جاي گرفتند.نتايج نشان داد معنا درماني گروهي وشناخت درماني گروهي هريك به تنهايي باعث افزايش معنادار عزت نفس زنان داراي ضايعات پوستي شدن ...