عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 554

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معرفت، از مباحث اصلی تفکر فلسفی بوده واز قدیم مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. در این مسیر از شروع تفکرعقلی تاکنون همه دانشمندان به نحوی نگرشی معرفتی درباره همه امور از جمله خدا، جهان، و انسان داشته اند. از جمله فیلسوفانی که به این مهم پرداخته اند و معرفت از مباحث عمده فلسفه آن ها به شمار می رود، صدرالمتالهین ودکارت هستند. در این تحقیق بیان معیار شناخت از نظرگاه صدرالمتالهین و دکارت مورد توجه قرار گرفته است. صدرالمتالهین قائل به امکان شناخت است ومعیار آن را در دوحوزه علم حص ...

چکیده بحران شناخت در در انتظار گودوی ساموئل بکت نرجس جعفری لنگرودی هدف تز حاضر ردیابی بحران شناخت در در انتظار گودوی بکت می باشد که نشان دهنده ی بحران هرگونه دانستن و دریافتی است. اوج این بحران در نمایشنامه، خودش هدف نیست؛ بلکه می تواند مقدمه ی بحث ایده آلی برای پیدا کردن یک استرتژی مناسب در نمایشنامه باشد. از آنجایی که زمینه ی هستی شناختی دنیای گودو در بحران است، شخصیت ها پیوسته با سرگشتگی مواجه می شوند و تنها با شک و ابهام پیش می روند. محقق سعی دارد دریابد چگونه بحران ...

یکی از راه های شناخت و کشف مجهولات راه عقل و اندیشه است. در این تحقیق به بیان نظرات دو فیلسوف نامدار شرق و غرب (ابن سینا و دکارت) در رابطه با عقل به عنوان مهمترین منبع شناخت پرداخته شده است. ابن سینا هر انسانی را واجد عقل هیولانی می داند که این عقل، برای شناختن حقایق عالم، حرکت خود را در یک جریان و بستر زمانی آغاز می- کند. سرمایه اولی این عقل،اولیات و بدیهیات عقلی است که از جانب حق تعالی به او الهام می شود، سپس قوای ادراکی به حرکت می افتد و عقل از طریق استنباط برهانی سیر خود ...

شناخت طرحی است که بر اثر برخورد فرد با محیط یا موضوع در ذهن او به وجود می آید. فلسفه به چند صورت با تعلیم و تربیت ارتباط پیدا می کند. ارتباط فلسفه با تعلیم و تربیت به عنوان دو رشته مجزا به این صورت است که فلسفه از واقعیت هستی یا جهان، از شناخت شناسی و از ارزش شناسی بحث می کند و تعلیم و تربیت از فرایند انسان سازی سخن می گوید. ...

اصالت دادن به موضوع جوانان و تکریم منزلت آن‌ها به‌منظور بهره‌گیری هرچه بیش‌تر از نسل جوان در امر توسعه و همچنین حل معضلات مربوط به آنان می‌طلبد که به شناخت هرچه بهتری از جوانان و فرهنگ ویژه با اختصاصی آنان دست پیدا کنیم. مطالعه در خصوص "خرده فرهنگ "های موجود جامعه برای شناخت اقشار و گروه‌های متعدد اجتماعی به‌منظور درک دقیق‌تر ساختارهای فرهنگی حائز اهمیت زیادی است و در این میان البته خرده فرهنگ جوانان به‌دلیل اهمیت کمی و کیفی آنان در جامعه مهم‌تر می‌نماید. اگرچه در تعریف خرده ...

نهاد فصل، در رسیدگی و حل و فصل اختلافات عشایر از موقعیت و ویژگیهای خاص برخوردار است . هدف این پژوهش ، بیان خاستگاه فصل، موجودیت ، دوام و پایداری آن در قبل از اسلام تاکنون، شناخت و تجزیه و تحلیل علل پای‌بندی مردم به نهاد فصل و سرانجام شناخت کارکردهای فصل در ارتباط با سایر نهادهای مذهبی است . ...

اصالت دادن به موضوع جوانان و تکریم منزلت آن‌ها به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از نسل جوان در امر توسعه و همچنین حل معضلات مربوط به آنان می‌طلبد که به شناخت هر چه بهتری از جوانان و فرهنگ ویژه با اختصاصی آنان دست پیدا کنیم. مطالعه در خصوص "خرده فرهنگ "های موجود برای شناخت اقشار و گروه‌های متعدد اجتماعی به منظور درک دقیق‌تر ساختارهای فرهنگی حائز اهمیت زیادی است و در این میان البته خرده فرهنگ جوانان به دلیل اهمیت کمی و کیفی آنان در جامعه مهم‌تر می‌نماید. اگر چه تعریف خرده فرهنگ ( ...

بررسی و شناخت انواع روشهای پوشش‌دادن جهت افزایش طول عمر قطعاتی که در شرایط خورنده قرار داشته و زودتر از موعد از رده خارج می‌شوند. ...

هدف تحقیق، شناخت تفاوت‌های رفتاری نوجوانان پسر و دختر در سنین بلوغ و در شرایط محیطی نسبتا ثابت و یکسان است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 170 نفر نمونه دانش‌آموز دبیرستانی تهران در سنین بلوغ 18-16 سالگی (85 پسر و 85 دختر) انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که رفتارهایی نظیر کوشش در ابزار شخصیت و دفاع از نظرهای خود در مسائل اجتماعی، رغبت به شرکت در کارهای جمعی، علاقه به معاشرت و همکاری با دیگران، تحسین نسبت به آینده و تحقیر نسبت به گذشته، در هر دو جنس بخش ...