عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انجام هرکاری، و در آن میان آموختن، انگیزهی ویژهی آن کار را میخواهد. از دیدگاهی سازایی‌گرانه، انگیزهی آموختن همان چیز یا بازنمایی‌ی چیزی است که آموزنده ساخته است که چرایی و چگونگی‌ی آغاز، پیگیری، و انجام کار آموختن را فرا میدهد. از آن جا که انگیزه‌ها هم ساخته‌شده‌ی ذهن آموزنده‌گان هستند گوناگونی در آن‌ها بسیار است. این گوناگونی یکی از پدیدآورنده‌گان گوناگونی‌ای است که آموزنده‌گان در کنش آموختن از خود نشان می‌دهند. ولی دامنه‌ی این گوناگونی‌ها را می‌توان، با به کارگیری‌ی راه‌کار ...

اخلاق از حوزه های مهم زندگی است، فیلسوفان اخلاق در فلسفه اخلاق و همچنین در فرا اخلاق (یا اخلاق نقدی ویا اخلاق تحلیلی) با نگاهی فلسفی به بررسی مسائل مرتبط با اخلاق می پردازند، یکی از این مسائل مهم این است که آیا ارزش های اخلاقی دارای واقعیت اند یا صرفا ابداع انسان اند و به تعبیر دیگر آیا جملات اخلاقی صرفا انشائی هستند و بیان خواست و احساسات گوینده اند یا اخباری هستند، یعنی قضیه اند و دارای مابازاء خارجی می باشند. حال روی این فرض که محمولات این قضایا عینی باشد، آیا عینیت این قض ...

آنچه امروزه تحت عنوان ضعف اخلاقی مورد مطالعه قرار می گیرد ترجمه ای است از لغت یونانی "اکراسیا"که در مورد ضعف اراده نیز به کار می رود.وقتی ما با وجود اذعان به درست بودن عملی آن را انجام نمی دهیم ویابالعکس علی رغم اینکه می دانیم کاری نادرست است وآن را انجام می دهیم در واقع دچار ضعف اخلاقی شده ایم. این امر ظاهرا متناقض نما وناممکن می نُماید.سقراط عمل برخلاف علم خویش را ناممکن می دانست و معتقد بود چنین فردی علم حقیقی به موضوع ندارد وبنابراین خلاف علم خویش عمل می کند یعنی علم ودا ...

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت برنامه ریزی و بکارگیری اصول طراحی آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری با هدف بررسی میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان از مولفه های مورد تاکید در طراحی آموزشی انجام گرفته است .روش تحقیق پیمایشی می باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 63 سئوال و با ضریب پایایی 950/ به بررسی نظرات اعضائ هیأت علمی و دانشجویان درباره میزان استفاده اساتید از مولفه های اصلی طراحی آموزشی با دو رویکرد رفتارگرایی و ساختن گرایی می پردازد. جامعه آماری پژ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات برنامه درسی علوم انسانی در سه جنبه اساسی شامل: اهداف و محتوا ، فرآیند ها، نتایج و پیامد ها صورت گرفت . روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بود، روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی، که در آن از کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی استفاده شد. بدین گونه که داده های حاصل از مصاحبه، کد گذاری و یک مقوله به عنوان محور قرار داده شد. سپس سایر مقوله ها از درون مصاحبه ها استخراج گردید و در نهایت الگوی پارادایمی پژوهش به دست آمد. مشارکت کنندگان این پ ...

اصل تکلیف از اصل مهّم در فلسفه اخلاق ایمانوئل کانت است. اصل تکلیف از دیدگاه کانت اصلی عقلانی است. کانت با بیان امر مطلق و صورت های مختلف آن معیاری برای اخلاقی بودن یک عمل به دست می دهد. صورت کلّی آن، مطابقت اراده با قانون کلی است. همه تکالیف قابل استنتاج از این اصل عام هستند. اصل تکلیف برای هارولد آرتور پریچارد نیز از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است. با این تفاوت که پریچارد آن را شهودی می داند. او معتقد است افراد با قرار دادن خودشان در معرض یک مورد واقعی یا تصوری می توانند ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان استفاده از الگوهای طراحی آموزشی و مراکز یادگیری در مراکز پیش دبستان شهرستان طارم می باشد. جامعه پژوهش کلیه مربیان مراکز پیش دبستانی بودند که همه آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که تعداد 44 سوال دارد.روایی این پرسشنامه نیز با روش آلفای کرنباخ 0.74محاسبه شد. داده های پرسش نامه نیز توسط مربیان مراکز پیش دبستان تکمیل وسپس جمع آوری شد. برای ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های یاد گیری با اضطراب رایانه ای در دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1389-1388 بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل دادند. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. حجم نمونه در این پژوهش 310 نفر بود. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر ...

آموزش و پرورش به عنوان ابزاری توانمند همواره همراه انسان در مسیر بهبود است و از چنان اهمیتی برخوردار است که خود میتواند به شکل هدف جلوه کند. از این دیدگاه پرداختن به فرایند آموزش و پرورش، مقدمهای لازم برای هرگونه تحول و پیشرفتی است؛ اما چگونگی پرداخت این موضوع، خود میتواند شکست یا پیروزی این حرکت را به ارمغان بیاورد، به بیان دیگر هرگونه رسیدگی به سامانه آموزش و پرورش باید پژوهش بنیاد باشد؛ در غیر اینصورت محکوم به شکست است. برمبنای این مسئله و براساس بنیادهای آموزشی فرهنگ محو ...