عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای تحلیل گروه شمع در ارتعاش قائم باید در ابتدا اثر سختی دینامیکی خاک در ارتعاش قائم مشخص شود لذا در ابتدا امپدانس خاک اطراف یک شمع تحت اثر ارتعاش قائم را بدست می‌آوریم و سپس با استفاده از تعریف نرمی، ماتریس نرمی خاک برای گروه شمع محاسبه می‌کنیم. سپس ماتریس سختی کل گروه شمع برای مدل در نظر گرفته شده برای ارتعاش قائم را بدست آورده و در آخر با استفاده از رابطه تعادل برای گره‌ها و نیروها و جابجاییهای گره‌ها می‌توان برای یک هندسه و فرکانس تحریک خاص ، گروه شمع را تحلیل نمود و نتا ...
نمایه ها:
شمع | 
سازه | 
خاک | 

در این پایان‌نامه رفتار دینامیکی نوع شابلونی سکوهای دریایی با تکیه‌گاه‌های شمعی تحت اثر نیروی موج مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور قاب فضایی سازه فوقانی سکو با عناصر خمشی یک بعدی با 12 درجهء آزادی مدل گردیده است . برای به دست آوردن میرایی سازه فوقانی روش ریلی و جهت محاسبهء تعدادی از اولین مقادیر و بردارهای مشخصهء سیستم روش زیر فضا بکارگرفته شده‌اند. ماتریس سختی مختلط تک شمع توسط مدل نوواک که خاک را به صورت پیوسته و شمع را به صورت اجزاء محدود مدل نموده، به دست آمده است . ...

با توجه به پروژه‌های بندرسازی در کشور از یک طرف و لرزه‌خیز بودن مناطق ساحلی در شمال و جنوب کشور از طرف دیگر ، تحلیل و طراحی گزینه‌های مختلف برای ساخت اسکله که عمدتا" شامل استفاده از دو سیستم شمع و عرشه و دیواره‌های ساحلی می‌باشند برای بارگذاریهای ناشی از زمین لرزه ضروری است . با توجه به دید کاربردی در این پروژه طراحی شبه استاتیکی دو گزینه فوق‌الاشعار که در محاسبات مهندسی معمول کاربرد دارد مورد نظر است و در این محاسبات انتخاب شتاب حداکثر طراحی که معمولا" متفاوت از شتاب پیشنهاد ...

این مقاله اهمیت بر هم کنش خمشی - کمانش متقابل را در طراحی لرزه ای شمع در خاک های روان با استفاده از تکنیک های عددی بررسی میکند. یک تحلیل شبه استاتیک با استفاده از یک تاریخ موردی بخوبی ثبت شده انجام شده است. که برهم کنش خاک – شمع بعنوان یک تیر رویپایه جابجا شوند، غیر خطی قالب بندی می شود. سه روش تحلیلی ممکن، سه نیروی پا یه و سه جابجا یی پا یه انجام می شوند که درآن شمع درمعرض هر دو بارهای عرضی و محوری قرار داده می شود. سه تا از شش مورد تحلیل گسیختگی شمع ها را از زمانیکه تنها بر ...
نمایه ها:
شمع | 
کمانش | 

سکوهای دریایی به‌منظور استحصال نفت و گاز و بعضاً اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پایداری ‏این سکوها به‌وسیله نصب شمع‌های عمیق تامین می‌شود که غالباً به‌صورت گروهی استفاده می‌شوند. ‏جهت مدل‌سازی گروه شمع، تعیین اندرکنش شمع - خاک - شمع به‌دلیل نزدیک بودن فاصله شمع‌ها در ‏گروه حائز اهمیت است. یکی از فراسنج‌های درنظر گرفتن اندرکنش شمع - خاک - شمع استفاده از ‏ضرایب اندرکنش می‌باشد. ‏ از آن‌جا که شمع سکوهای دریایی جهت مقابله با نیروهای جانبی معمولاً به‌صورت مایل کار گذاشته ...

مساله گروه شمع‌ها تحت بارگذاری جانبی، به ویژه در ارتباط با بسیاری از سازه‌های ساحلی با بستر شمعی، مورد توجه می‌باشد. در طراحی چنین شمع‌هایی، فهم بر همکنش خاک و شمع مطلوب است ، زیراکه در مقایسه با شمع تک ، ممکن است شمع‌های داخل گروه، دچار کاهش در مقاومت باربری ناشی از اثرات بر همکنش شوند. تحقیقات بسیاری در زمینه مساله پاسخ جانبی شمع و گروه شمعها صورت گرفته است و سه راه حل تحلیلی بدست آمده است ، راه حل عکس‌العمل بستر، راه‌حل ارتجاعی و راه‌حل اجزاء محدود که عملی‌ترین راه‌حل، است ...

تعداد زیادی از سازه های مواجه با اندرکنش لرزه ای خاک-شمع-سازه دچار خرابی و یا گسیختگی شمع و یا حتی کل سازه شده اند. پیچیدگی های موجود در مسائل مربوط به شمع و اندرکنش شمع و خاک به همراه اثرات ناشی از نیروی زلزله و همچنین عدم وجود روش های دقیقی که از فرضیات ساده کننده استفاده نکنند، نیاز به استفاده از روش های عددی را برای تحلیل و شناخت هر چه بیشتر، روشن می سازد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود به مدلسازی سه بعدی و بررسی اثر عوامل مختلف بر روی پاسخ دی ...

کنترل پایداری شیروانی‌های خاکی همواره به عنوان یکی از مباحث مهم علم مکانیک خاک مورد توجه پژوهشگران بوده است. یکی از معضلات اساسی در کنترل پایداری شیروانی‌ها، وقوع پدیده‌ی زمین‌لغزش و جنبش توده‌ای می‌باشد که در کشور ایران به دلیل تنوع زمین‌شناسی و اقلیمی آن به وفور رخ می‌دهد. جابجایی و لغزش توده‌ی زمین در اثر عوامل گوناگونی پدید می‌آید که موجب ضرر و زیان‌های فراوان با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگوار می‌شود، به همین دلیل پایدارسازی شیروانی‌ها به منظور کنترل و تثبیت زمین‌لغزش‌ ...

به هر گونه حرکت توده‌ای از خاک یا سنگ و یا ترکیبی از هر دو که ممکن است در شیروانی های خاکی مصنوعی و طبیعی رخ دهد، زمین لغزه می‌گویند. این پدیده بیش‌تر از هر چیز ناشی از دست بردن بشر در شیب‌های طبیعی است. در زمین لغزش، محدوده‌ی سرعت توده ممکن است بسیار کم مانند خزش یا بسیار زیاد مانند سقوط ناگهانی باشد. در شیروانی‌هایی که به هر دلیلی زمین‌لغزش در حال شروع، گسترش و یا انجام گرفتن است، موضوع پایدارسازی آن‌ها مطرح می‌شود که یکی از این روش‌های پایدارسازی، نصب شمع است. برای ارزیاب ...