عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استرین‌های Rhodococcus fasican از بوته‌ه‌ای آلوده اطلسی (Petunia hybrida) و شمعدانی (Pelargonium x hortorum) دارای علائم گال برگی در استان‌های سمنان و تهران جدا گردید. استرین‌های جدا شده از اطلسی نسبتا یکنواخت بوده و از نظر خصوصیات فنوتیپی، نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های سلولی، نقوش چربی‌های قطبی و کینون‌ها روی صفحه‌های نازک کروماتوگرافی مشابه استرین‌های استاندارد R. fascian بودند. ولی استرین‌های جدا شده از شمعدانی تفاوت‌های قابل توجهی از لحاظ خصوصیات فنوتیپی و نقوش الکتروفورزی ...

چکیده طر ح :با توجه به مشکل علف هرز خردل وحشی Sinapis arvensis در مزارع کلزای اراضی خشکه زاری (up-land ) شمال کشور، توصیه و توسعه کشت این محصول مهم به سوی مزارع شالیزاری بوده است. از سال 1385 در مزارع کلزای اراضی شالیزاری علف هرزی جدید مشاهده گردید که از خانواده Geraniaceae و از جنس شمعدانی (Geranium sp.) بوده است. به دلیل تراکم بالا و شدت بالای رقابت در مراحل اولیه رشد، مانع رشد کلزا گردید. همچنین به دلیل پیچش در روی بوته ها در زمان رسیدن مانع برداشت شد. آزمایشات مشاهده ای ا ...

به منظور تاثیر کاربرد منابع آلی و کود زیستی فسفات بارور - 2 بر برخی صفات کمی و فسفر اندام هوایی گیاه شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل: کود زیستی فسفات بارور - 2 در 2سطح (B0 عدم کود زیستی فسفات بارور - 2 و B1 کاربرد کود زیستی فسفات بارور - 2) و بسترهای مختلف کاشت در 8 سطح (M1: خاک باغچه + ماسه، M2: خاک باغچه + کوکوپیت+ کمپوست زباله شهری، M3: خاک باغچه + ماسه + خاک آب بندان M4: خاک باغچه + کوکوبیت + خاک آب ب ...

امروزه گیاهان زینتی علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، از نظر ارزش اقتصادی نیز در بازارهای جهانی میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای تولیدکننده می‌کنند. تولید مطلوب محصولات کشاورزی نیازمند به خاک مناسب و عناصرغذایی کافی برای گیاه است، از طرفی کاربرد کودهای شیمیایی باعث بروز خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست می شود. استفاده از کودهای آلی علاوه بر کاهش اثرات مخرب زیست محیطی باعث افزایش رشد و بهبود شرایط رشدی گیاه نیز می شود. در این تحقیق اثر تیمار ترکیبی هیومیک اسید و فولویک اسید ...

چکیده ندارد.

دراین بررسی پنج سم مختلف بکار برده می‌شود تا مناسب‌ترین و موثرترین سموم علیه این آفت را تعیین نمائیم. آزمایش برروی گیاه حسن‌یوسف (Cateus blumei benth) که بعنوان یکی از میزبانهای مهم این آفت انتخاب شده انجام می‌شود. هر زمان که تعداد پوره‌ها بطور متوسط روی هر برگ 5 پوره باشد (آستانه خسارت ) آزمایش سموم و سمپاشی انجام خواهد شد چون آستانه خسارت تعیین گردیده ممکنست در عرض سال نیاز به چند نوبت سمپاشی باشد. در سال دوم علاوه بر تکرار آزمایشات سال قبل بر روی گیاه حسن‌یوسف روی گیاه اژد ...

براساس بررسیهای بعمل آمده از مزارع گوجه‌فرنگی مورد بازدید تعداد 48 جنس علف هرز جمع‌آوری گردید که این جنسها را 19 خانواده مختلف بودند و اکثر یکساله بودند از بین خانواده‌های فوق خانواده gramince با 15 جنس از لحاظ تنوع بیشترین تعداد دارا بود و پس از آن خانواده لکومینه با 5 جنس و خانواده چغندر با سه جنس و خانواده‌های نیریک شمعدانی ، شب‌بو و کمپوزیته هر کدام با دو جنس و دوازده خانواده دیگر هر کدام یک جنس دارا بودند. ...

طرح تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در دست می‌باشد و نگارش فلور ایران خانواده Geraniaceae جزئی از طرح مصوب "تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی" است . مشخصات طرح در طرح ملی مذکور بطور مبسوط در شماره 1 این فلور شرح و منتشر گردیده است . الف : تنظیم و توالی، در تنظیم فلور جنس و گونه‌ها با توجه به قرابت و نزدیکی در کنار هم قرار خواهند گرفت . ب : فلور به زبان فارسی نوشته شده ولی نام واحدهای رده‌بندی، مراجع مربوط به واحدهای رده‌بندی اسامی متر ...
نمایه ها:
نگارش | 
گیاه | 
گونه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گل | 
آفت | 
قارچ |