عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص های هماتولوژی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار16 تا 17 شمال و جنوب شهر تهران انجام شد.از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار تهرانی 30 نفر از منطقه یک 30 نفر از منطقه 17 با میانگین سنی 0.509± 16.5 سال و میانگین وزن شمال 613.686± 66.97 وجنوب 17.278±63.77 کیلوگرم و میانگین قد شمال 6.926±173 و جنوب 6.666±169.67 سانتی متر، بصورت در دسترس انتخاب شدند و آزمون های آمادگی جسمانی ایفردبرتر و همچنین آزمایش خون ...