عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 277

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از حلزون های آب شیرین میزبانان واسط ترماتودهای انگلی انسان و دام می باشند. بعنوان مثال حلزون های بولینوس و لیمنه از اهمیت ویژه ای در پزشکی و دامپزشکی برخوردار بوده و به ترتیب ناقل بیلارزیوز انسانی و فاسیولیوزیس می باشند. بدین لحاظ، از اکثر آب های شمال ایران حلزون یابی به عمل آمد و 13 نوع نرم تن جمع آوری و شناسایی گردید. حلزون های آنی سوس- لوکوستوما و بولینوس- ترونکاتوس به عنوان گونه های جدید برای ایران و شمال ایران گزارش می شوند. ...

نارنگی کلمانتین بویژه استرین (Strain) کادوکس از ارقام انتخابی برای شمال ایران بوده که متاسفانه از خاصیت خود ناسازگاری برخوردار است و نیازمند پلن‌دهنده میباشد. در این بررسی از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی و 4 تیمار در 4 تکرار استفاده میگردد که برای هر تکرار 25 گل در نظر گرفته شده که جمعا" برای هر تیمار 100 گل مورد عمل قرار خواهد گرفت . تیمارهای پلن دهنده عبارتند از : نارنگی دانسی ...

بیشتر گیاهان امروزی دارای نوعی همزیستی متقابل با ریشه قارچها هستند.این نوع همزیستی که میکوریزا نامیده می‌شود در محیطهایی که فقر غذایی و یا فشار زیستی بالاست به وفور دیده می‌شود.به همین دلیل، استفاده از پدیده میکوریزا در اشاعه جنگلکاری و نگهداری و حفظ ذخایر ملی کشورهای مختلف رایج شده است .در کشور ما، دانش اختصاصی در خصوص مناطق جغرافیایی گیاهی خاص تا حدودی وجود دارد، ولی در زمینه اطلاعات مربوط به میکوریزا هیچگونه اطلاعات دامنه‌داری موجود نیست .با توجه به تغییرات زیستی منطقه‌ای ...

خانواده Syrphidae که به مگسهای گل (flower flies) و مگس های درجا پرزن (hover flies) معروفند، پراکندگی وسیعی در دنیا دارند و شامل 180 جنس و حدود 6000 گونه می باشند. زیر خانواده Syrphinae مهمترین زیرخانواده مگس های سیرفید بوده و گونه های شکارگر در آن قرار دارند. این زیرخانواده حدود یک سوم گونه های شناخته شده مگس های سیرفید را در بر می گیرد و در منطقه پالئارکتیک سه قبیلهSyrphini, Bachini و Paragini را شامل می شود. طی مطالعات و نمونه برداری هایی که در سال های 1390-1391 در استان ...

همزیستی میکوریزا در جذب عناصر مورد نیاز گیاه و تامین آب آن پراهمیت است و در کشاورزی، جنگلکاری و مرتعداری کاربرد فراوان دارد. متاسفانه در ایران، برای بهبود زمینه‌های کشاورزی و نیز حفظ و اشاعه جنگلها و مراتع کمتر به نقش میکوریزا توجه شده است . به همین دلیل، این تحقیق برای ارزیابی اثر عوامل محیطی، مانند : دما، میزان بارندگی، شوری، نوع بافت خاک ترکیب عنصری خاک و ارتفاع، در نوع و پراکنش میکوریزا در بخشی از جنگلهای شمال ایران (جنگل تحقیقاتی خیر رودکنار) انجام شد. نمونه‌برداری از 8 ...

به منظور ارزیابی طرحهای جنگلداری در شمال ایران، وجود معیار مناسبی چون مدل ایده‌ال پراکنش تعداد در طبقات ارتفاعی ضروری می‌رسد برای این منظور بایستب در ابتدا در جنگ مربوطه توده‌های طبیعی شناسایی شده و پس از آن آمار برای 100 درصد از این توده ما به عمل آمده می‌آید و در طی آن در کل جنگل مربوطه مورد مطالعه آماربرداری با قطعات نمونه ثابت انجام می‌شود که در نتیجه آن داده‌های اولیه فراهم شده و به دنبال آن تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مختلف انجام می‌شود و با ...

نتایج شیوه پنامی بعنوان شیوه جنگلشناسی متداول در ایران ایجاد جنگلهای همسال و خالص است . در واقع پس از برداشت درختان نهالستان طبیعی از نهالهای 1-20 ساله ایجاد می‌شود. این در حالی است که پراکنش تجدید حیات در جنگلهای طبیعی به صورت لکه‌ای و آمیخته است . با اینکه راش بعنوان گونه باارزش و صنعتی در جنگلهای شمال ایران می‌باشد. متاسفانه تاکنون بررسی جامع به وضعیت علاوه بر این حداکثر سنی را که نهال راش می‌تواند زیر سایه درخت مادری رشد کندبدون اینکه روکودی در سرعت و کیفیت رشد آن ملاحظه ...
نمایه ها:
راش | 
درخت | 
سن | 
گیاه | 
جنگل | 

چکیده ندارد.