عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنالیز نمونه‌های بیولوژیکی کاری پرهزینه و زمان‌بر است. همچنین این عمل نیازمند تکنسین‌های متبحر، دستگاه‌های بسیار بزرگ و پیچیده و محیطی آزمایشگاهی است که در آن دما و تعداد ذرات گرد و غبار قابل کنترل باشد. در چنین شرایطی، نیاز برای طراحی یک دستگاه کوچک و دقیق که همان شرایط آزمایشگاهی را فراهم نماید و در عین حال، آنالیز دقیقی را در اختیار ما بگذارد، کاملاً احساس می‌شود. برای نیل به این هدف، لازم است که دستگاه‌های موجود کنونی تا حد سانتی‌متر یا میلی‌متر کوچک شوند و در داخل یک میک ...

سلول های بنیادی خون ساز برای درمان طیف گسترده ای از اختلالات خونی استفاده می شوند . خون بند ناف انسان یکی از منابع سلول های بنیادی خون ساز برای پیوند است و استفاده از این سلول ها در حال افزایش است به دلیل خطر کمتر بیماری پیوند علیه میزبان ،تهیه آسان وعدم نیاز به تطابق کاملHLA . با این حال ، به دلیل مقدار کم خون بند ناف بدست آمده از یک اهداکننده واینکه حاوی سلول های بنیادی خون ساز زیادی نیست ، استفاده از آن به طور عمده به کودکان محدود شده است .تلاش برای غلبه بر کمبود نسبی سلول ...

سلول‌هاي بنيادي، سلول‌هاي تمایز نیافته‌اي هستند که در بسياري از اندام‌ها و بافت‌هاي بدن جانوران وجود دارند. این سلول‌ها در اثر تقسیمات میتوز، سلول‌هاي مشابه را ایجاد کرده و مي‌توانند برای مدت زمان نامحدودی خود نوسازی نمایند. تحت شرايط فيزيولوژيک خاص و فاکتورهاي ويژه، این سلول‌ها القا شده و تمايز مي‌يابند. سلول‌هاي بنيادي بر اساس منشا به دو دسته سلول‌هاي بنيادي جنيني و سلول‌هاي بنيادي بالغ تقسيم مي‌شوند. استفاده از سلول‌هاي بنيادي جنيني به علت قابليت تکثير زياد ممکن است بعد از ...

هدف از این تحقیق، برآورد رابطه بین نمره سلول‌های بدنی و صفات تولیدی (تولید شیر، تولید چربی و تولید پروتئین) و همبستگی بین نمره سلول‌های بدنی و صفات تولیدی شیر در گاوهای هلشتاین ایران است. رکوردهای 305 روز صفات تولیدی شیر و شمار سلول‌های بدنی که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور بین سالهای 1373 تا 1389 جمع آوری شده بود مورد استفاده قرار گرفت. برای نرمال کردن توزیع رکوردهای روز آزمون، شمار سلول‌های بدنی تبدیل لگاریتمی شده و به صورت نمره سلول‌های بدنی تغییر داده شدند. مدل حیوانی تک ...

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی پارامترهای ایمنی، خونی، جمعیت میکروبی روده و اجزای لاشه در بلدرچین بود. آزمایش بر روی 144 قطعه جوجه یکروزه نر بلدرچین به مدت 42 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و شش تکرار (6 پرنده در هر تکرار) در سطوح شاهد (بدون نانو ذرات نقره)، 12، 36 و 108 قسمت در میلیون نانو ذرات نقره در آب آشامیدنی انجام شد. در سن 42 روزگی، پاسخ ایمنی هومورال با استفاده از تست ممانعت از هماگلوتیناسیون علیه ویروس بیماری نیوکاسل و تست هم ...

تولید سلول های قلبی از طریق تمایز سلول های بنیادی، ره یافتی امید بخش برای ترمیم انفارکتوس قلبی است. در این پژوهش با بهره گیری از بررسی های بیوانفورماتیک، چند miRNA انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت، نقش miR-590-5p در حین تمایز سلول های مشتق از کاردیوسفر (CDCs) به طور اختصاصی تر مورد بررسی قرار گرفت. تمایز CDCs (القاء شده با TGFB1) به سلول های مشابه کاردیومیوسیت، توسط PCR درزمان واقعی، ICC و فلوسیتومتری تائید شد. الگوی بیان has-miR-590-5p و ژن های مرتبط با آن در حین ای ...

لیستریا مونوسایتوژنز یک پاتوژن غذایی مهم و عامل لیستریوزیس در انسان و حیوان است. از آنجاکه این باکتری می تواند شرایط سخت محیطی را تحمل نماید، به عنوان یک تهدید مهم در صنایع غذایی مطرح است. شیوع گاه به گاه لیستریوزیس به خصوص در اثر مصرف لبنیات در سال های اخیر سبب شده است که شناسایی و تشخیص آلودگی مواد غذایی به این باکتری مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر دو روش MPN-PCR و Real-Time PCR با هدف کمیت سنجی باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به شیر استریل بررسی و با یکدیگر مقا ...

به منظور ارزيابي سطوح متفاوت پروبیوتیک حاوی لاکتوباسيلوس با آنتی بیوتیک محرک رشد برخصوصیات عملکردی، فراسنجه هاي بیوشیمیایی خون، شمارش باکتری های روده، مورفولوژی روده و پاسخ ایمنی در جوجه هاي گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با 300 قطعه جوجه گوشتی مخلوط نر و ماده یک روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 واحد پرورشی شامل 5 تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 20 قطعه جوجه گوشتی استفاده شد. تیمار اول به عنوان شاهد با جیره پایه تغذیه شده و تیمار دوم با جیره پایه ب ...

در این تحقیق چهارده جمعیت از بخش های Hymenobrychis، Lophobrychis و Onobrychis جنس Onobrychis (اسپرس) ، موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران از نظر سیتولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد كروموزوم پايه در گونه ها بين 7=x و 8=x و نوع كروموزومها نيز از نوع متاسنتريك(m) تا ساب متاسنتريك(sm) بود. بيشترين میانگین طول ژنوم متعلق به گونهO. viciaefolia (48/157 میکرون) و كمترين آن متعلق به گونه O. amoana subsp. meshhedensis (14/409 میکرون) بود. نتایج تجزیه واریانس ویژگی های کروموزوم ...